Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Milan Šikula

Za profesorom Milanom Šikulom

12. 10. 2018 | videné 1312-krát

V pondelok 8. októbra nás opustil dlhoročný vedecký pracovník a riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 15. októbra o 13.15 h v bratislavskom krematóriu.

Profesor Milan Šikula sa narodil sa 24. decembra 1941 v Kremnici. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1964 získaním titulu inžinier ekonómie na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej  v Bratislave, kde sa začala jeho profesionálna dráha. V roku 1968 získal hodnosť kandidáta vied. V roku 1984 získal v odbore ekonomická teória vedeckú hodnosť doktora vied. V roku 1999 sa habilitoval za docenta a v roku 2004 bol vymenovaný za profesora ekonómie.

Od roku 1972 do roku 1990 pôsobil v Ekonomickom ústave SAV ako vedúci odboru a zástupca riaditeľa. Odborne sa venoval problematike výskumu hospodárskeho mechanizmu a medzinárodnej ekonomickej integrácii. Transformácia ekonomického systému po roku 1989 predstavovala pre neho mimoriadnu výzvu, na zvládnutí ktorej sa chcel zúčastniť priamo v hospodárskej praxi a uplatniť tak poznatky získané predchádzajúcim výskumom. Takmer 12 nasledujúcich rokov pôsobil v rôznych riadiacich hospodárskych funkciách. Aj v týchto rokoch neustále udržiaval kontakty s vedeckým výskumom. V rokoch 2002 - 2014 bol riaditeľom Ekonomického ústavu SAV a pôsobil v ňom až do svojej smrti.

Od začiatku svojej vedecko-výskumnej činnosti sa aktívne podieľal na formovaní nových trendov ekonomického myslenia, reagujúcich na nové výzvy spoločenského a ekonomického vývoja. Ťažiskovo sa venoval otázkam, ktoré súvisia s pôsobením vonkajšieho ekonomického prostredia na ekonomiku Zdôvodňoval, že úspešnosť malej a otvorenej slovenskej ekonomiky je výrazne determinovaná schopnosťou včas identifikovať, využiť príležitosti a pružne reagovať na riziká, ktoré prinášajú zmeny vo vonkajšom ekonomickom prostredí. M. Šikula patrí k priekopníkom výskumu procesov globalizácie na Slovensku, pričom si všímal nielen reálne procesy s ňou spojené, ale aj inštitucionálne zmeny presahujúce z vonkajšieho do vnútorného prostredia národných ekonomík a s tým späté riziká. Veľmi záslužnú prácu vykonal v oblasti vedecko-organizačnej pri koncepčnom, odbornom usmerňovaní výskumu a koordinácie práce väčších výskumných kolektívov. Prejavilo sa to pri koordinovaní projektov týkajúcich sa dôsledkov vstupu a integrácie Slovenska do EÚ, ktoré vyústili do záverov, že vstup prinesie pozitíva. V rokoch 2003 – 2006 úspešne koordinoval úlohu štátneho programu výskumu a vývoja na tému globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie.

Tieto jeho aktivity vyvrcholili pri koordinovaní veľkého viacročného projektu Vízia  a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schváleného vládou SR, kde úspešne koordinoval prácu viac ako 100 vedeckých pracovníkov v 10 problémových okruhoch s dopadmi pre hospodársku politiku štátu.

Prof. Šikula svojou vedecko-výskumnou prácou významne prispel k rozvoju ekonomického myslenia a jeho kultivácii na Slovensku. Jeho vedecký odkaz je obsiahnutý v množstve vedeckých výsledkov, v monografiách, vedeckých statiach, výskumných štúdiách, príspevkoch, vystúpeniach na konferenciách, vedecko-popularizačnej činnosti, atď. Popri výskumných aktivitách sa prof. Šikula intenzívne venoval vedecko-organizačnej práci v SAV, na VŠ, ako hlavný redaktor Ekonomického časopisu, ako školiteľ doktorandov, atď.

Česť jeho pamiatke.

Ekonomický ústav SAV