Aktuality

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

Vložil(a): S. Ščepán, 19.9.2018, videné 381-krát

Okrem klasických stresorov, ktoré súvisia aj s priebehom tohtoročného počasia sa účastníci medzinárodnej konferencie vo Zvolene v dňoch 4. až 6. septembra 2018 venovali aj vplyvu rizikových a toxických látok na rastliny. Konferenciu otvorila RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD., riaditeľka Ústavu ekológie lesa SAV.

Na rastliny pôsobia abiotické, tiež biotické faktory, najmä antropogénne vplyvy. Choroby a škodcovia rastlín i nové druhy patogénnych organizmov. Hovorili o nich autori prednášok a posterových prezentácií z českých a slovenských univerzít, z pracovísk akadémií vied a výskumných ústavov.  Skúmanie pôsobenia stresových faktorov na rastliny zostáva pre vedcov multidisciplinárnou výzvou, o čom svedčilo aj zloženie auditória a referujúcich na konferencii. Viacerí poznamenali, že existujú medzery najmä v pochopení mechanizmov vzťahov medzi ekologickými a environmentálnymi faktormi a vlastnosťami rastlín. Mnohí priniesli okrem vedeckých výsledkov aj svoj pohľad na ich praktické využitie v lesníckej a poľnohospodárskej praxi.

V úvodnej prednáške Ing. Lenka Hájková, PhD. z Českého hydrometeorologického ústavu informovala o fenologických dátach poľných plodín zo siete ČHMÚ a o možnostiach ich využitia. Uviedla, že reakcia rastlín v kontexte s meteorologickými faktormi je jedným zo základných indikátorov pre predikciu ekonomických dôsledkov. Od poľnohospodárstva sa pozornosť presunula k lesníctvu. Prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene v ďalšej prednáške hovoril o problematike odumierania lesných drevín a porastov z pohľadu fyziológie a patofyziológie.

Počas dvoch rokovacích dní prednášky hostí obsahovali nové poznatky, na ktoré môžu nadviazať vedci. Sú aplikovateľné v semenárstve a šľachtiteľstve, využiť ich môžu aj poľnohospodárski a lesnícki poradcovia a široká odborná verejnosť.

Z posterových prezentácií upútal poster kolektívu autorov z Ústavu experimentálnej botaniky Akadémie vied ČR, v. v. i. V ich prezentácii boli kľúčové pesticídy, stromy pobrežného pásma lesa a biotransformácia triazolového fungicídu aplikovaného v poľnohospodárstve na liečbu rastlinných patogénnych húb. Bohatá diskusia vznikla aj pri postere venovanom odozve antioxidačného ezymatického aparátu rastliny Arábkovka Thalova z čeľade kapustovité na stres spôsobený kontamináciou nesteroidnými antiflogistikami.

Súčasťou konferencie bolo aj udelenie Fándlyho medaily. Najvyššieho vyznamenania udeľovaného Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. Získal ju RNDr. Milan Bolvanský, CSc. za dlhoročné pôsobenie vo vedeckom výskume v oblasti genetiky a šľachtenia drevín.

Z konferencie vznikol zborník recenzovaných vedeckých prác s názvom Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018. K dispozícii bol už na konferencii a dostupná bude aj jeho elektronická verzia. Zborník bude indexovaný v databázach CABI.

Katarína Sládeková

Foto: Branislav Hroššo, Margita Kuklová, Katarína Sládeková

 

 

Príloha

Pohľad do auditória konferencie.
Príloha

Účastníci pri posteroch.