Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo SAV

Vyhlásenie SAV k aktuálnemu stavu transformácie

20. 8. 2018 | zhliadnuté 4388-krát

Podľa všetkých dostupných právnych stanovísk SAV splnila všetky náležitosti a k transformácii organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie, VVI, došlo k 1. júlu 2018. Ministerstvo školstva protiprávne organizácie SAV do registra VVI nezapísalo, nepotvrdilo splnenie povinnosti podľa § 21a ods. 2 Zákona o SAV a nevydalo organizáciám SAV potvrdenia o tejto skutočnosti. Uvedené právne stanovisko potvrdili aj autority ako prof. Oľga Ovečková, nestorka slovenskej právnej vedy, členka Legislatívnej rady vlády SR, riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV a renomovaná právna kancelária Taylor Wessing. Žiadame ministerku školstva, vedy, výskumu a športu, aby zverejnila oficiálne právne stanovisko a uviedla meritórne skutočnosti, ktoré SAV nesplnila.

Skutočné zámery ministerstva školstva so SAV vysvetľuje však novela Zákona o SAV, ktorá bola v júni 2018 bez vedomia SAV predložená v parlamente s vysvetlením, že SAV sa nestihla pripraviť na transformáciu podľa pôvodného zákona. Pôvodne sa mali totiž ústavy SAV transformovať na VVI rovnako jednoducho ako slovenské vysoké školy v roku 2002. Jednoduchou cestou preto, lebo ústavy SAV a ich vedeckí pracovníci v spoločnosti existujú desiatky rokov. Majetok (budovy, kde ústavy sídlia a prístroje, na ktorých vedci pracujú), ktorý spravujú, bol vždy pod absolútnou kontrolou štátu a tak aj zostane.

Novela z júna tohto roku, ktorá zatiaľ neplatí, pretože ju prezident vetoval, absolútne mení situáciu. Neposúva termín, čo by bolo prirodzené, ak teda SAV všetko nestihla, ale žiada zakladanie VVI ako nových organizácií. Ministerka tak dostane možnosť rozhodovať o každej organizácii SAV zvlášť, aký majetok (z toho majetku, čo už má) sa jej ponechá a koľko z neho pôjde do štátnych rúk (neskôr sa dá privatizovať) a tiež, ako má byť organizácia riadená. Organizácie SAV zakladali najväčšie osobnosti slovenskej vedy a teraz sa nemôže moc nad nimi sústrediť do jedných rúk. Túžba po moci nad SAV je tu očividná a SAV ako nezávislá inštitúcia, ktorú neriadi ministerstvo, sa s ňou nemôže stotožniť. Ministerka nemá žiadne kompetencie prestavbu SAV uskutočniť.

V uplynulých dňoch prejavilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nebývalú starostlivosť o ekonomickú životaschopnosť verejných výskumných inštitúcií SAV a požaduje informácie z ich účtovníctva, čo je nad rámec platných zákonov. Zabezpečenie ekonomickej životaschopnosti je primárne úlohou zakladateľa, teda SAV. Okrem toho výsledok hospodárenia organizácií SAV po skončení účtovného obdobia je verejne prístupný v registri účtovných závierok, ktoré spravuje ministerstvo financií.

Ministerka školstva zneužíva prístup k internej komunikácii a emailom riaditeľov a iných funkcionárov SAV. Na tlačovej konferencií priamo citovala manipulatívnym spôsobom z takejto korešpondencie. Považujeme za neetické, keď z ministerstva pošlú priamo vedeckým organizáciám SAV úplne nezmyselnú požiadavku obratom dodať účtovné súvahy. Keď sa niektorí riaditelia v internej korešpondencii SAV pýtajú, čo je to za nezmysel, ministerka to používa na tlačovej konferencii ako argument. Toto výrazne poškodzuje dobré meno SAV.

Ak organizácie SAV nebudú urýchlene zapísané do registra VVI, dôjde k veľkým ekonomickým stratám. VVI SAV získali vo všeobecnej výzve 2017 Agentúry pre podporu výskumu a vývoja 31 projektov s celkovou podporou vyše 6 miliónov eur. Na tieto projekty je podľa vyjadrenia APVV zatiaľ nemožné uzatvárať zmluvy. Akadémia získala v uplynulých mesiacoch významné projekty Horizontu2020 vo výške niekoľko miliónov eur. Neschopnosť podpísať zmluvy VVI SAV s Európskou komisiou znamená zablokovanie celých konzorcií, o granty prídu aj zahraniční partneri, ktorí sa hodlajú obrátiť na európskeho komisára pre výskum, vedu a inovácie Carlosa Moedasa.

Vedenie SAV, jej predsedníctvo, snem, predsedovia vedeckých rád VVI, odborový zväz SAV, významné osobnosti SAV, členovia Učenej spoločnosti Slovenska vrátane jej predsedu, rektori najvýznamnejších univerzít SR, vedci slovenských univerzít, občianske iniciatívy Veda chce žiť, Mladí vedci SAV, predsedovia akadémií vied ČR, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovinska a ďalšie organizácie dôrazne apelujú na vládne orgány SR, aby zabezpečili transformáciu SAV podľa platnej novely Zákona o SAV.