Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Sieťovanie výskumníkov hudobného divadla

14. 8. 2018 | zhliadnuté 484-krát

V týchto dňoch sa koná posledná fáza medzinárodného projektu The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe - Visegrad Grants 2017-2018, ktorý vznikol ako iniciatíva hudobných vedcov z krajín V4.

Zámerom spoločného projektu bolo prepojenie pracovísk vedecko-výskumných inštitúcií – Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a Ústavu hudobnej vedy SAV, Ústavu hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied v Budapešti, Katedry muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu hudobnej vedy Historickej fakulty Jagelonskej univerzity v Krakove, ktoré sa už niekoľko rokov venujú problematike dejín hudobného divadla (opery, operety) v druhej polovici 19. storočia a začiatku 20. storočia. Ako hosť na projekte participoval Inštitút pre hudobnú vedu a výskum interpretácie Univerzity hudobných a múzických umení vo Viedni.

Skutočnosť, že v sledovanom období vzniklo množstvo mestských divadiel ako hlavných kultúrnych centier meštianskej vrstvy, bola predpokladom na vzájomné porovnanie doposiaľ dosiahnutých výsledkov. Divadlo malo v živote mešťanov niekoľko funkcií: bolo miestom každodennej zábavy, prostriedkom vzdelávania sa a ohniskom politických myšlienok v meste. Preto v rámci výskumu dominoval spolu s hudobno-historickým aspektom kultúrno-spoločenský pohľad na vývoj mestských elít v 19. storočí, ktoré sa v rámci niekdajšej rakúsko-uhorskej monarchii vyznačovali silnými väzbami na metropolu Viedeň. Spoločné znaky mestských divadiel v Bratislave, Olomouci, Krakove a Budapešti ako organizačná štruktúra dennej prevádzky, podobný hudobnodramatický repertoár, migrácia umeleckých členov v rámci stredoeurópskeho priestoru či hosťovania z Viedne tvorili spoločnú platformu pre jednotlivé výstupy projektu.

Hneď po začatí projektu sa spustila informačná webová stránka pre odbornú aj širokú verejnosť, ktorá podrobne informuje o zámeroch projektu, jeho priebehu a výstupoch. Zároveň bola vydaná informačná brožúra s profilmi jednotlivých partnerov.

Na jeseň roku 2017 sa partneri projektu zúčastnili viacerých medzinárodných konferencií, kde referovali o čiastkových výstupoch projektu (Kalisz, Poľsko, Viedeň, Rakúsko, Budapešť, Maďarsko, Ľubľana, Slovinsko). Tohto roku v apríli sa konalo prvé oficiálne stretnutie všetkých účastníkov projektu na pôde Ústavu hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied v Budapešti, na ktoré v máji nadviazal medzinárodný workshop s názvom The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe. An Essentially International Genre and Its Repertoire in the Service of Nation-building. Jednou z diskutovaných tém bol vzťah centra a provincie v 19. storočí vzhľadom na zloženie domácich umeleckých súborov, hosťovania významných umelcov a uvádzaný repertoár. Po teoretickej časti nasledoval operný recitál v podaní sólistky Ingrid Kertesi pod názvom The Operatic Industry in East-Central Europe (1870 – 1920), ktorý predstavil opernú tvorbu autorov 19. storočia, uvádzanú v mestských divadlách v danom období. Koncertnú časť dopĺňal hudobno-historický výklad o vývoji operného repertoáru na sklonku 19. storočia.     

Ďalšiu časť projektu tvoria spoločné výstupy, ktoré možno rozdeliť do dvoch hlavných skupín: výstupy pre odbornú verejnosť a výstupy pre širokú verejnosť. Do prvej skupiny možno zaradiť medzinárodnú databázu odbornej bibliografie v skúmanom období k histórii divadla v Bratislave, Budapešti, Krakove a Olomouci, ktorá zahŕňa zoznam publikácií nielen z oblasti hudobnej a divadelnej historiografie, ale aj všeobecnej histórie, literatúry a kulturológie. Ďalšou databázou je medzinárodná databáza prameňov k histórii divadla daných miest v druhej polovici 19. storočia a začiatku 20. storočia, ktorá zahŕňa okrem zoznamu dokumentov k divadelnej prevádzke aj zoznam notového materiálu, ktorý súvisí s divadelnou prevádzkou. Obidve databázy budú v najbližšom čase dostupné na webovej stránke projektu. Na jeseň tohto roku sa pripravuje vydanie medzinárodného zborníka k celému projektu, ako aj vydanie samostatného čísla časopisu Studia Musicologica s vedeckými štúdiami všetkých účastníkov projektu.     

V rámci výstupov pre verejnosť sa počas školského roku 2017/2018 konali prednášky pre študentov univerzít a stredných škôl krajín V4 – Univerzity Komenského v Bratislave a Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzity Palackého v Olomouci, Jagelonskej univerzity v Krakove, Lisztovej Hudobnej akadémii v Budapešti, Gymnázia Bálinta Balassiho v Balassagyarmat a Univerzity hudobných a múzických umení vo Viedni. V máji tohto roku sa v Múzeu mesta Bratislavy konala prednáška pre širokú verejnosť o histórii Mestského divadla v Bratislave, ktorú zorganizovalo združenie Bratislavské rožky.  

Víziou všetkých partnerov projektu The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe - Visegrad Grants 2017 – 2018 bolo a je i naďalej zviditeľniť časť kultúrnych dejín našich krajín. V rámci medzinárodnej spolupráce sa podarilo obohatiť výskum hudobného divadla v 19. storočí v Bratislave o nové poznatky a zároveň sa prezentovať v rámci medzinárodnej platformy. Vďaka výstupom pre verejnosť sa domáca veda posunula do ďalšej roviny a ponúka  všetkým otvorený prístup k prameňom hudobnej a divadelnej histórie krajín V4.   

Jana Laslavíková, Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Ústav divadelnej a filmovej vedy

Foto: CVU