Aktuality

Transformácia SAV sa dá dokončiť len v súlade so zákonom

Vložil(a): A. Nozdrovická, 31.7.2018, videné 2119-krát

Slovenská akadémia vied prešla transformáciou na verejné výskumné inštitúcie 1. júlu 2018 podľa zákona č. 243/2017 Z. z. Právny stav, v ktorom sa jednotlivé ústavy SAV nachádzajú, je napriek tomu nejasný. Riaditelia ústavov, ako aj radoví pracovníci, sa právom pýtajú, aký je ich právny status, ktoré úkony môžu robiť. Na vyjasnenie tejto situácie Predsedníctvo SAV oslovilo právnu kanceláriu Taylor Wessing e/n/w/c, s. r. o., ohľadom identifikácie právneho stavu, v ktorom sa SAV nachádza.

Sumár právneho stanoviska je:

(a) K transformácií (t. j. zmene právnej formy) organizácií SAV na VVI došlo automaticky (ex lege) k 1. júlu 2018. Transformácia organizácií SAV na VVI nie je naviazaná na žiadnu ďalšiu podmienku, preto sa dňom 1. júla 2018 všetky organizácie SAV stali VVI podľa Zákona o VVI. Zápis do Registra nie je podmienkou transformácie organizácií SAV na VVI.

(b) Právna úprava ukladá MŠ SR, aby VVI do Registra zapísalo od 1. júla 2018 bez toho, aby zápis bol podmienený splnením povinností zo strany SAV alebo iného subjektu. Podmienkou pre zápis nie je splnenie povinnosti predložiť údaje a listiny (§21a ods. 2) – splnenie tejto povinnosti však má za následok v materiálnej rovine prechod práv a povinností a v procesnej rovine vydanie potvrdenia o splnení povinnosti.

(c) Zápis VVI do Registra má deklaratórny charakter (tzn. nevytvára nový právny stav); keďže iba potvrdzuje skutočnosť, že došlo k transformácii, je možné ho vykonať spätne.

(d) SAV bola oprávnená doplniť listiny a údaje podľa § 21a ods. 2 Zákona o SAV aj po 31. máji 2018. Neskoršie doplnenie listín a údajov nebráni vyznačeniu splnenia povinnosti podľa § 21a ods. 2 Zákona o SAV a vydaniu potvrdenia, a to aj až po zápise VVI do Registra, spätne k 1. júlu 2018. 

(e) Práva a povinnosti v zmysle § 21a ods. 4 Zákona o SAV prechádzajú na VVI od 1. júla 2018 po splnení povinnosti podľa § 21a ods. 2 Zákona o SAV. Prechod nie je viazaný na žiadny procesný úkon MŠ SR (vyznačenie splnenia povinnosti alebo vydanie potvrdenia) a nastáva materiálnym splnením povinnosti k 1. júlu 2018; uvedené úkony MŠ SR splnenie povinnosti v záujme dosiahnutia právnej istoty potvrdzujú, ale nenahrádzajú. 

(f) V prípade, že SAV predložila MŠ SR do 30. júna 2018 údaje a listiny podľa § 21a ods. 2 Zákona o SAV, k prechodu práv a povinností už došlo.

(g) Vnútorné predpisy VVI nie sú súčasťou listín, ktorých predloženie je podmienkou pre splnenie povinnosti podľa § 21a ods. 2 Zákona o SAV; SAV nebola povinná a  objektívne nemohla predložiť vnútorné predpisy VVI pred vznikom VVI. Vnútorné predpisy VVI sa dodatočne zakladajú do zbierky listín bez prieskumnej právomoci MŠ SR. 

(h) Súčasný právny stav je bez ďalšieho možné vyriešiť v rámci súčasnej právnej úpravy zápisom VVI a dokončením procesu potvrdenia splnenia povinnosti podľa § 21a ods. 2 – novela Zákona o SAV, ktorou by došlo k „spätnej“ transformácií VVI na organizácie SAV nie je potrebná, naopak z ústavnoprávneho hľadiska by mohla byť problematická.

Predsedníctvo SAV na svojom mimoriadnom zasadnutí 20. júla 2018 k tomuto stanovisku prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 459C:   P r e d s e d n í c t v o   S A V :

  1. b e r i e   n a   v e d o m i e  právnu analýzu Právne posúdenie aktuálneho stavu transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie od právnickej kancelárie TaylorWessing,
  2. u k l a d á   členom Predsedníctva SAV konať v zmysle záverov tejto právnej analýzy.

Príloha

O výsledkoch mimoriadneho rokovania Predsedníctva SAV informovali predseda SAV Pavol Šajgalík (v strede), člen Predsedníctva SAV František Simančík (prvý zľava) a zástupca právnej kancelárie Andrej Leontiev.
Príloha

Z brífingu