Aktuality

Ceny SAV v Smoleniciach

Vložil(a): S. Ščepán, 3.7.2018, videné 2039-krát

V pôsobivom prostredí Kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach sa v utorok 3. júla popoludní uskutočnilo slávnostné oceňovanie vedeckých osobností, ktoré výraznou mierou výsledkami svojich prác prispeli v roku 2017 k zvyšovaniu vedeckého kreditu SAV. Na odovzdávaní výročných Cien SAV za tvorivú činnosť a výsledky vedeckovýáskumnej práce sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmnanová a ďalší čestní hostia z Kancelárie Prezidenta SR, vrcholní predstavitelia vysokých škôl, členovia Vedeckej rady SAV a najmä ocenené osobnosti.

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík v úvodnom príhovore vyslovil poďakovanie a úctu osobnostiam, ktoré dosahujú výnimočné výsledky vo svojej vedeckej práci. Súčasne pripomenul, že špičková veda potrebuje nielen dostatočné zázemie, ale aj stabilitu, osobitne v turbulentnom období finišujúcej transformácie SAV a potrebuje aj ďalších mladých ľudí. Veda je budúcnosť, ale aktuálne aj prítomnosť, v ktorej sa rozhoduje aj o budúcnosti SAV.  

Ceny SAV odovzdával predseda SAV prof. Pavol Šajgalík v spoločnosti podpredsedov SAV. Ocenili PhDr. Dagmar Smrekovú, CSc., z Filozofického ústavu SAV, ktorá získala Cenu SAV za vedeckú monografiu: „Filozofický príbeh odpustenia. Odpustenie a neodpustiteľné u V. Jankélévitcha, J. Derridu a P. Ricœura.“ Jej práca je dobre premysleným a príťažlivo napísaným exkurzom do dejín pojmu odpustenia a zároveň názorným príkladom toho, ako sa filozofia môže stať „praktickou“, teda že výsostne teoretické reflexie môžu ponúknuť námety užitočné pre každodenný život.

Cenu SAV za tvorivú činnosť a výsledky vedeckovýskumnej práce získala aj PhDr. Daniela  Dvořáková, DrSc., z Historického ústavu SAV a celý autorský kolektív za monografiu: „Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.“  Monografia predstavuje systematické a doteraz najkomplexnejšie spracovanie problematiky hradov, ich vývoja a funkcie v stredovekých štátoch v slovenskej historiografiky. Dielo významným spôsobom posúva stav poznania o fenoméne stredovekých hradov v slovenskej a stredoeurópskej medievistike.

Cenu SAV pre mladého vedeckého pracovníka získal Mgr. Jakub Drábik, PhD.,  z Historického ústavu SAV, za vedeckú monografiu: “Fašista. Příběh Sira Oswalda Mosleyho.“ Ide o výsledok dlhoročného výskumu v oblasti komparatívnych fašistických štúdií a britských dejín. Ide o životopis jednej z najpozoruhodnejších postáv britských dejín 20. storočia.

Na slávnosti boli ocenení aj laureáti Cien SAV za popularizáciu vedy.

Kolektív  v zložení: Ing. Miroslav Ferko, PhD.,  z Centra experimentálnej medicíny SAV, Ing. Martin Nosko, PhD.,  z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Mgr. Silvia Podhradská, PhD., z Ústavu polymérov SAV, Ing. Alena Šišková, PhD., z Ústavu polymérov SAV a Ing. Pavol Farkaš, PhD., z Chemického ústavu SAV, za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja, osobitne za aktivity spojené s organizovaním projektu „Nájdi v sebe vedca“.

Kolektív z Archeologického ústavu SAV v zložení: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.,  PhDr. Peter Bednár, CSc., PhDr. Karol Pieta,  DrSc., Mgr. Zbigniew Robak, PhD., PhDr. Marián Soják, PhD., Mgr. Miriam Jakubčinová, PhDr. Jaroslava Ruttkayová, Mgr. Michal Holeščák, PhD. za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja, osobitne za projekt „Prezentácia kultúrneho dedičstva prostredníctvom budovania archeoparkov v Bojnej, Nitre a Štrbe Šoldove“.

Ďalej Ing. Juraj Majtán, PhD., z Ústavu molekulárnej biológie SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť,  RNDr. Monika Vrzgulová, CSc., z Ústavu etnológie SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť a Mgr. Michal Herceg z RTVS, redaktor Rádia Regina Západ.

Súčasťou slávnostného udeľovania Cien SAV bolo aj oceňovanie pracovníkov SAV, ktorým sa v rámci kategórie Špičkových publikácií SAV podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže, ktorých práce získali mimoriadne množstvo citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach a ktorých špičkové vedecké monografie vyšli v renomovaných vydavateľstvách, rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou. 

Stano Ščepán

Foto: Vladimír Šimíček

 

Príloha

V mene ocenených sa poďakovala PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.
Príloha

Na slávnosti boli ocenení aj laureáti Cien SAV za popularizáciu vedy.
Príloha

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík v rozhovore s PhDr. Jozefom Mariánom Gálikom, DrSc.
Príloha

Pozvanie prijali aj čestní hostia slávnosti.
Príloha

Smolenice