Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Superpočítač Aurel

Ako to naozaj je so superpočítačom Aurel?

15. 12. 2017 | videné 2927-krát

Na portáli sme.sk vyšiel 14.12.2017 článok o superpočítači Aurel, ku ktorému sa Výpočtové stredisko SAV (dúfajme nedopatrením) nemalo možnosť vyjadriť. K istej korekcii so strany sme.sk síce v priebehu dňa prišlo, ale kým sa tak stalo, mohol sa vo veľkej časti čitateľov zafixovať pocit, že Aurel bol vypnutý a ide len o mrhanie peňazí daňových poplatníkov.

V tomto texte chceme preto reagovať na mnohé nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia, ktoré sú uvedené hlavne v prvej verzii článku a ktoré v snahe naháňať čítanosť len utvrdzujú verejnosť v pocite, že u nás nič nefunguje tak ako má.  Pre prehľadnosť sme sa rozhodli pre formu otázok a odpovedí, tak aby to bolo čo najzrozumiteľnejšie aj pre bežného čitateľa.

Beží superpočítač Aurel?

Áno, superpočítač Aurel beží v súčasnosti na svoju plnú kapacitu 4000 jadier v režime 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Jeho vyťaženie si môžete v hodinovom rozlíšení kedykoľvek pozrieť na stránkach Výpočtového strediska SAV, a to aj do minulosti. Je síce pravdou, že v nedávnom období sme s jeho prevádzkou mali problémy, ale ani v čase najväčšej krízy nebol z prevádzky vyradený.

Musia slovenskí vedci za jeho využívanie platiť?

Nie. Z povahy projektu SIVVP, z ktorého bol zakúpený aj Aurel, vyplýva, že zamestnanci slovenských verejných vysokých škôl a SAV majú prístup k výpočtovým prostriedkom zabezpečený bezodplatne – čo bolo vždy zaručené a nehodláme na tom nič meniť. Od roku 2017 sme však riešiteľom projektov umožnili dobrovoľne prispieť na jeho prevádzku, za čo dostanú bonifikáciu v poradovníku úloh určených na spracovanie.

A pochopiteľne, naďalej máme otvorené dvere pre všetkých potenciálnych záujemcov o jeho používanie.

Koľko stojí prevádzka superpočítača?

Zhruba 400 000 EUR ročne. Dotácia zo spoločných prostriedkov SAV pritom činí 360 000 EUR, tie sa však rozdeľujú aj medzi ostatných partnerov projektu SIVVP zo SAV, menovite medzi Ústav informatiky SAV a Ústav experimentálnej fyziky SAV. Ročné prevádzkové náklady pochopiteľne kolíšu v závislosti od rôznych faktorov, napr. od intenzity jeho zaťaženia alebo aj od charakteru počasia (náklady na chladenie), v nedávnom období tiež došlo k úsporám na nákladoch z dôvodu úpravy transformátorovej stanice, ale aj v dôsledku vyjednania lepšej ceny elektrickej energie zo strany Úradu SAV.

Koľko stál superpočítač?

9 miliónov EUR. V médiách sa často objavuje suma 26 miliónov, tá však bola určená na realizáciu celého projektu SIVVP, v ktorom sú okrem Aurela aj vysokovýkonné počítačové klastre inštalované na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave informatiky SAV v Bratislave, Žilinskej univerzite, Detašovanom pracovisku VS SAV v Žiline, Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici, Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a na Technickej univerzite v Košiciach.

V cene superčítača Aurel je tiež zahrnuté aj kompletné vodné chladenie, ale hlavne softvérové vybavenie od IBM (napr. operačný systém AIX, paralelný súborový systém, kompilátory a optimalizované matematické knižnice, paralelné prostredie a dávkový systém pre menežovanie výpočtových úloh). Navyše máme priamy kontakt na ľudí z vývojových laboratórií IBM v USA, ktorí samotný stroj dizajnovali.  

Má Aurel reálne uplatnenie?

Samozrejme. Používajú ho slovenskí vedci na riešenie reálnych vedeckých úloh (zväčša z oblasti základného výskumu), zoznam všetkých projektov (spolu s ich popismi a predpokladanými dopadmi) nájdete na našom portáli. O jeho zmysluplnosti jeho využívania svedčí aj takmer 90 vedeckých publikácií v recenzovaných zahraničných vedeckých časopisoch (z ktorých sú 2 v Nature Communications), a ktoré vznikli vďaka využitiu Aurela.

Vznikla “nepoužívaním” Aurela miliónová strata?

Nie, Výpočtové stredisko SAV neeviduje žiadne škody v súvislosti s prevádzkovaním Aurela na menšiu ako nominálnu kapacitu. Spôsob, ktorým autori sťažnosti vyčíslili stratu na sumu 1,3 milióna EUR je tendenčný. Nepoznáme iný prípad, kedy boli vyčíslené škody na základe nevyužívania príslušného zariadenia 24 hodín denne. Navyše, ak by aj škoda bola vyčíslená takýmto kľúčom, je značne nepresná, nakoľko neberie do úvahy obdobie udržateľnosti projektu alebo nutné odstávky z dôvodu servisu. Myslíme si, že aj napriek problémom z minulosti bol Aurel používaný ďaleko efektívnejšie a transparentnejšie ako mnohé iné vedecké prístroje zakúpené zo Štrukturálnych fondov EÚ.

Má zmysel na Slovensku superpočítač prevádzkovať?

Jednoznačne áno. Počítačové simulácie a spracovanie dát na vysokovýkonných zariadeniach sú dnes nevyhnutnou súčasťou výskumu. Bez takejto infraštruktúry by Slovensko voči iným krajinám výrazne zaostávalo. Navyše vedné oblasti, kde majú takéto výpočty význam, neustále pribúdajú. Spomeňme len biovedy, ktoré potrebujú spracovávať stále viac a viac dát zo sekvenácií genómov. A napokon, superpočítač môže byť použitý aj v iných sférach štátnej sféry, napr. pri riešení problémov národnej bezpečnosti alebo spracovaní veľkých štatistických dát. Nezabúdajme tiež na jeho význam pri príprave študentov vysokých škôl.

PS: Ak sa nájde dostatočný počet záujemcov zo strany verejnosti, radi operatívne prirpavíme deň otvorených dverí, kde si budú môcť všetci pozrieť Aurela priamo na mieste a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí ho používajú a spravujú. Ak máte záujem, môžete nás kontaktovať na adrese vssav@savba.sk

Mgr. Lukáš Demovič, PhD., riaditeľ Výpočtového strediska SAV