Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Kick-off meeting projektu PlasticFreeDanube – všetci projektoví partneri

Ústav polymérov SAV rieši projekt - PlasticFreeDanube

31. 10. 2017 | videné 2405-krát

Rieka Dunaj spája desať európskych krajín. Životné prostredie a znečistenie vody sú problémové oblasti, ktoré by mali byť v centre záujmu obyvateľstva, ktoré žije v jeho povodí. Dunaj, ako hlavný prítok, priamo ovplyvňuje Čierne more. Z predchádzajúcich štúdií odborníci vypočítali, že ročný prírastok plastov, ktoré priplaví do Čierneho mora Dunaj je medzi 530 až 1550 tonami.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01 je možnosťou, ako sa zapojiť do riešenia problému plastového odpadu v a pozdĺž Dunaja.

Iniciatíva prišla z Rakúskej strany už pred dvomi rokmi, pri návšteve výskumníkov z Univerzity BOKU vo Viedni, ktorí hľadali špecialistov na identifikáciu plastov a našli ich na Ústave polymérov SAV, v Oddelení kompozitných materiálov, ktoré vedie Ing. Mária Omastová, DrSc. Pripravený projekt bol podporený po treťom zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, v rámci ktorého prebehol aj proces výberu predložených žiadostí o NFP.  Rekord vtedy nedosahovali len letné teploty v rokovacej sále, ale aj nezvyčajne vysoký počet predložených žiadostí pre tento program o NFP - spolu 26.

V pondelok 23. októbra 2017 sa v priestoroch viedenskej univerzity prírodných zdrojov a života - Odbor Vody- Atmosféry a životného prostredia (BOKU) uskutočnil kick-off meeting projektu s názvom Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja, ktorý dostal akronym PlasticFreeDanube. Cieľom projektu je zriadenie databázy vedecky podložených informácií, ako aj metodického prístupu k plastovému odpadu v a pozdĺž rieky čo sa týka vstupných miest, množstva, transportných vzorov a ohrozenia životného prostredia. Oblasť záujmu tohto projektu zahŕňa územie Dunaja a jeho pobrežných častí z metropolitných oblastí Viedne a Bratislavy až po vodnú elektráreň Gabčíkovo.

Projekt je rozdelený do siedmych celkov, tzv. pracovných balíkov, ktoré predstavili zodpovední partneri a následne spoločne diskutovali o ďalších krokoch pre úspešné ozbehnutie projektu. Konzorcium si dohodlo termíny ďalších stretnutí a  úzko komunikuje aj so strategickými partnermi projektu.

Ciele projektu

·         Poskytnúť metodiku, dáta a manuál pre posúdenie a monitorovanie znečistenia plastovým odpadom v riečnych systémoc

·         Vytvorenie akčného plánu pre manažment odpadov z plastov a implementáciu pilotných opatrení proti znečisteniu Dunaja plastovým odpadom

·         Zvýšenie povedomia laickej verejnosti a zúčastnených strán o znečistení rieky plastovým odpadom

Bilaterálny projekt PlasticFreeDanube realizuje päť partnerov z Rakúska a Slovenska a sedemnásť strategických partnerov:

·         Univerzita prírodných zdrojov a života vo Viedni – Odbor Vody- Atmosféry a životného prostredia (BOKU), Rakúsko - hlavný prijímateľ

·         Viadonau – Rakúska spoločnosť pre vodné cesty, Rakúsko

·         Národný park Donau - Auen GmbH, Rakúsko

·         RepaNet, o.z., Slovenská republika

·         Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied,  Slovenská republika

Trvanie projektu:  01.10.2017 – 30.09.2020

Riešitelia z Ústavu polymérov si z mítingu zobrali na identifikáciu prvé vzorky plastového odpadu, ktorý vyzbierali v septembri dobrovoľníci v spolupráci Národným parkom Donau v oblasti Maria Ellend.

Silvia Podhradská, Mária Omastová