Aktuality

Ústav informatiky SAV získal ďalšie tri projekty H2020

Vložil(a): S. Ščepán, 28.8.2017, videné 756-krát

Ústav informatiky SAV je dlhodobo úspešný v európskom výskumnom priestore v rámci rámcových programov EK. Doposiaľ sa zúčastnil riešenia 21 projektov v 5RP, 6RP, 7RP.

Od 1. marca 2015  ÚI SAV vstúpil do riešenia projektu H2020 „Zapojenie EGI spoločenstva smerom k otvorenej vede (Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons: EGI-Engage). Cieľom projektu je akcelerovať pokrok v Európskej gridovej infraštruktúre (EGI) v oblasti stratégie, politík, podnikových a technických inovácií, v oblasti zapojenia používateľov smerom k špeciálnym oblastiam vedy a výskumu, ku komunitám doménovo-špecifického výskumu, výskumným infraštruktúram v rámci cestovnej mapy ESFRI.

K uvedenému projektu pribudli v tomto roku ďalšie tri projekty H2020, ktoré prešli úspešným hodnotením a pripravujú sa tri kontrakty:

Projekt “PROCESS: PROviding Computing solutions for ExaScale ChallengeS” (Poskytnutie riešení pre výzvy v oblasti počítania v exa-mierke) bude riešiť spracovanie dát v exa-mierke - veľkých, moderných, dynamických dátových skladov s petabajtami a exabajtami údajov v zložitých štruktúrach. PROCESS vyskúma, vyvinie a nasadí v niekoľkých ambicióznych scenároch z vedy aj priemyslu nástroje na vyhľadanie, prenos, filtráciu, spracovanie a prezentáciu údajov z takýchto dátových skladov. Pilotné aplikácie zahŕňajú okrem iného údaje z teleskopov LOFAR a SKA a z databázy satelitných pozorovaní programu Copernicus. Návrh tohto projektu koordinoval ÚI SAV.

Projekt “DEEP-HybridDataCloud: Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud” (Navrhovanie a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude), ktorý bude riešiť platformu pre intenzívne výpočtové techniky, ktoré vyžadujú špecializovaný hardvér HPC, napríklad GPU alebo prepojenia s nízkou latenciou, aby preskúmali veľmi rozsiahle množiny údajov. Prístup hybridného cloudu umožní prístup k takým zdrojom, ktoré výskumní pracovníci nedokážu mať sprístupnené v potrebnom rozsahu. Súčasťou projektu sú tri pilotné aplikácie, ktoré využívajú rozsiahle dátové súbory v biológii, fyzike a bezpečnosti počítačových sietí. Počet aplikácií sa rozšíri na medicínu, pozorovanie Zeme a astrofyziku.

Projekt “EOSC-hub: Integrating and managing services for the European Open Science Cloud” (Integrovanie a manažovanie služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu), ktorý vytvorí integráciu a systém riadenia budúceho európskeho cloudu pre otvorenú vedu s dodaním katalógu služieb, softvéru a dát od federácie EGI, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud a od významných výskumných elektronických infraštruktúr. Tento systém integrácie a riadenia (hub) vychádza z pokrokových európskych federatívnych elektronických infraštruktúr, ktoré pokrývajú celý životný cyklus služieb, od plánovania po ich dodanie. Súčasťou projektu je využívanie navrhnutého ekosystému pilotnými aplikáciami z výskumu a priemyslu. (lh)
 

  

 

Príloha

Ilustračne foto.