Aktuality

Stanovisko k problému financovania dlhodobého strategického výskumu SR

Vložil(a): S. Ščepán, 12.7.2017, videné 1470-krát

My, rektori výskumných univerzít: Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity vo Zvolene, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, a predseda Slovenskej akadémie vied, sme sa obrátili na ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so situáciou pri nakladaní s finančnými prostriedkami štrukturálnych fondov OPVaI, najmä v oblasti financovania dlhodobého strategického výskumu (DSV). Dnes (12.7.), po osobnom a konštruktívnom rokovaní s pánom ministrom Petrom Plavčanom, vydávame toto stanovisko, ktoré sa opiera o obsah rokovania s pánom ministrom.

Dňa 27. 6. 2017 boli zverejnené neschválené projekty v rámci výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (ďalej aj len DSV). Výsledok, že ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV nedostal  finančnú podporu, odmietame, pretože medzi top organizáciami zo Slovenska, ktorých pôvodné vedecké oznámenia sú viditeľné v zahraničí, figurujú len Slovenská akadémia vied, verejné vysoké školy, jedna štátna vysoká škola a niekoľko výskumných centier. 

Predmetná výzva na predkladanie projektov bola zameraná na dlhodobý strategický výskum v oblastiach špecializácií podľa výskumných kapacít.

Ak má výzva financovať dlhodobý výskum, mali by byť podporené inštitúcie, ktoré dlhodobo výskum aktívne uskutočňujú, a to sú predovšetkým inštitúcie uvedené v tabuľke.

Ak má byť výskum strategický, potom by mal byť zameraný na priority stanovené v stratégii inteligentnej špecializácie RIS3 SK, ktoré sú ex-ante podmienkou čerpania financií na výskum, vrátane oblasti špecializácie z hľadiska výskumných kapacít, ktorými sú

o   materiálový výskum a nanotechnológie,

o   informačno-komunikačné technológie,

o   biotechnológie a biomedicína,

o   pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu,

o   udržateľná energetika a energie.

·         Ak má byť financovaný výskum v oblastiach, v ktorých má Slovenská republika vedecké a výskumné kapacity, potom by mali byť financované projekty v podstate len od žiadateľov uvedených v tabuľke a ich partnerov.

V slovenskom výskumnom priestore patríme medzi popredné vedecké inštitúcie, čo sme v predchádzajúcom programovom období potvrdili aj získaním financovania projektov vybudovania univerzitných vedeckých parkov (UVP) a vedeckovýskumných centier (VVC). V tom čase bola súťaž o projekty UVP a VVC náročná, ale transparentná. Najviac zavážila úspešnosť v medzinárodnom porovnaní.

V rámci predmetnej výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 sme spoločne aj s významnými partnermi z priemyslu predložili projekty na rozvoj a stabilizáciu budovaných UVP a VVC. Mali teda akcelerovať využívanie nainvestovanej výskumnej infraštruktúry a nasmerovať ju na reálne potreby praxe v prospech Slovenska. Sme presvedčení, že tieto projekty nadväzujúce na misiu UVP a VVC predstavujú ťažisko napĺňania Stratégie inteligentnej špecializácie RIS3 Slovenskej republiky v prospech Slovenska, ako v zmysle priorít, tak aj v zmysle oblastí špecializácií. Sú vysoko relevantné k potrebám praxe, sú pripravené v priamej spolupráci s kľúčovými podnikmi. Viažu sa tiež na prípravu mladej generácie študentov, na náročné inovačné úlohy v ďalších desaťročiach, čo je najcennejšia spoločenská hodnota projektov, ktorú nemôže ponúknuť nijaká iná organizácia.

Štrukturálne fondy EÚ majú slúžiť na odstraňovanie disparít. Tým sa myslí rozdielov medzi regiónmi v EÚ. Disparitou odstraňovanou v OP VaI je zlá vybavenosť verejných výskumných pracovísk na Slovensku, nie podnikateľských subjektov. Disparitou je chýbajúca podniková vývojová a inovačná základňa, preto bola navŕšená alokácia zdrojov na inovačnú zložku pod gesciou MH SR.

Upozornili sme pána ministra, že v rámci OP VaI (celkovo 2,1 mld. €) sa počítalo s približne 900 mil. € na podporu výskumu, čo malo byť primárne realizované na výskumných vysokých školách a SAV. Tiež sme upozornili na skutočnosť, že s týmito finančnými prostriedkami bolo počítané aj pri zostavovaní programového vyhlásenia vlády SR, avšak pri takomto nasmerovaní financií zo štrukturálnych fondov sa ukazuje, že záväzok vlády navŕšiť rozpočet školstva o 2 mld. € nebude naplnený.

Odklonením financií z OP VaI v takom veľkom objeme, ktoré pôvodne mali ísť do škôl a SAV, znamená výrazné oslabenie šancí slovenských vysokých škôl v medzinárodnej konkurencii, najmä voči dobre vybaveným českým vysokým  školám. Ešte viac sa prepadne atraktivita prostredia slovenských  vysokých škôl a len ťažko sa budú dať udržať mladí ľudia na Slovensku. Priame dôsledky sa prejavia v budúcom sociálnom zabezpečení obyvateľov Slovenska.

Preto žiadame ministra školstva o prehodnotenie výsledkov hodnotenia projektov výzvy DSV a o zabezpečenie urýchleného korektného hodnotenia nezávislými expertmi tak, aby napĺňalo ciele výzvy, operačného programu aj zmyslu financovania. Podľa nášho názoru minister má nástroje na nápravu a môže konať aj z vlastného podnetu. Preto sme ho vyzvali, aby nečakal a konal.

Žiadame ministra aj o komplexné prešetrenie procesov, ktoré viedli Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, respektíve Výskumnú agentúru ako Sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu (tzv. „SORO“) k uvedeným výsledkom výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

Žiadame taktiež, aby ďalšie výzvy na vedecký výskum z OP VaI boli smerované výlučne na prijímateľov z verejného sektora, t. j. sektora, ktorý má nedostatok zdrojov (lebo nemá vlastné tržby...) s možnosťou partnerov z praxe. A recipročne, aby výzvy, ktoré budú vyhlasované v rámci inovačnej časti OP VaI Ministerstvom hospodárstva SR, boli otvorené pre vysoké školy a SAV ako partnerov, a tak sa mohla zabezpečiť prepojenosť škôl na inovačné podniky.

Pán minister prisľúbil, že bude konať v duchu predložených požiadaviek. Čo považujeme tiež za dôležité, je, že prisľúbil vyhlásenie novej výzvy v septembri 2017 na podporu univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier, ktorá umožní ich udržateľnosť, rozvoj a podporu ľudských zdrojov.

V Bratislave 12. 7. 2017

......................................................                                                    ..........................................................

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                                                          prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

rektor Univerzity Komenského v Bratislave                                        predseda SAV

.......................................................                                                    ............................................................

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.                                                     prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

rektor STU v Bratislave                                                                        rektor TUKE

......................................................                                                     .............................................................

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.                                                             Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

rektor UPJŠ v Košiciach                                                                       rektorka ŽU v Žiline

......................................................                                                    ............................................................

Dr.h.c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.                                            Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

rektorka UVLaF v Košiciach                                                                 rektor TU v Zvolene

.......................................................

Dr.h.c prof. Ing. Peter. Bielik, PhD.,

rektor SPU v Nitre

 

 

 

Príloha

Logo SAV neg 280x186.jpg