Aktuality

Stanovisko k poškodzovaniu povesti SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 30.5.2017, videné 1852-krát

SAV sa dištancuje od uvádzania svojho mena ako aj od uvádzania spolupráce s časopisom Slovak International Scientific Journal (http://sis-journal.com).

V materiáloch časopisov, ktoré sú zverejnené prostredníctvom tejto webovej stránky sa neoprávnene uvádza: „Slovak international scientific journal was created according to recommendations of Slovak Academy of Sciences to deliver the most important results of scientific activity to the world´s scientific society.“ (Slovenský medzinárodný vedecký časopis bol vytváraný podľa odporúčaní Slovenskej akadémie vied na zverejnenie najdôležitejších výsledkov vedeckej činnosti pre svetovú vedeckú spoločnosť.)

SAV vo svojom oficiálnom stanovisku uvádza, že nespolupracuje, nepodporuje ani žiadnym iným spôsobom neparticipuje na príprave a tvorbe časopisu Slovak International Scientific Journal (ISSN: 5782-5319). Citované tvrdenie je nepravdivé a poškodzuje dobrú povesť SAV. Preto SAV už požiadala písomne o odstránenie nepravdivých informácií z webovej adresy (http://sis-journal.com) ako aj zo všetkých tlačovín spojených so Slovak International Scientific Journal.

Na podnet SAV Bibliografická sekcia Medzinárodného centra ISSN potvrdila, že ISSN 5782-5319 nie je registrované a pridajú ho do zoznamu predátorských časopisov. (spn) 

 

 

Príloha