Aktuality

SAV bude modernejšia, efektívnejšia a lepšie financovaná

29.5.2017, otvorené 982-krát

 

Štátna rozpočtová organizácia sa môže zmeniť na verejnú výskumnú inštitúciu. Tento strategický a dlho očakávaný návrh odobrila vláda SR na svojom poslednom zasadnutí. Slovenská akadémia vied bude môcť podnikať – zakladať start-upy či spin-offy, jej financovanie bude viaczdrojové a otvorí sa potrebám priemyslu a podnikateľov.

„Začleníme sa do prostredia, v ktorom inštitúcie tohto typu vo vyspelých krajinách už dávno fungujú. Umožní nám to na jednej strane oveľa jednoduchšiu komunikáciu s týmito inštitúciami na európskych projektoch, na druhej strane nám to otvorí možnosti užšej a tesnejšej spolupráce s hospodárskou praxou,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík.

Zákon o verejných výskumných inštitúciách sa pripravoval od jesene 2014, kedy ho prijala aj Legislatívna rada vlády. Od medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona existovali výhrady, ktoré sa týkali najmä nakladania s majetkom novovzniknutých inštitúcií. Zákon sa opätovne dostal na rokovanie vlády v septembri 2016, avšak kabinet o tomto bode prerušil rokovanie. S odstupom niekoľkých mesiacov sa na rokovanie vrátil a vláda ho posúva do parlamentu.

„V tomto smere je za nami naozaj veľa práce, ale oplatilo sa to. Slovenskej akadémii vied tento návrh zákona prináša nové možnosti pre výskum a vývoj, viaczdrojové financovanie, ako aj efektívnejšiu spoluprácu s podnikateľským sektorom. Pevne verím, že návrh zákona odobria aj poslanci v NR SR,“ vyjadril sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Peter Plavčan.

Jednotlivé ústavy akadémie vied by sa mali od 1. júla 2018 zmeniť na nový typ právnickej osoby, ktorá bude na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou. Takáto právna forma prinesie subjektom nové možnosti ako plniť svoje poslanie. Verejné výskumné inštitúcie budú môcť nakladať so svojím majetkom, sami si budú spravovať infraštruktúru výskumu a vývoja, užšie sa prepoja s vysokými školami a vznikne priestor aj na  efektívnejšie odmeňovanie tých najlepších. Hlavným zdrojom príjmov zostane pre SAV aj naďalej štátny rozpočet, no viaczdrojové financovanie zabezpečí akadémii väčšiu ekonomickú stabilitu.

Potrebu prijatia zákona intenzívne zdôrazňovali v uplynulých mesiacoch aj predstavitelia priemyslu. Do výskumu a vývoja investujú každoročne vlastné prostriedky, aby zvýšili konkurencieschopnosť na európskom, ale aj celosvetovom trhu. Nový spôsob fungovania najväčšej slovenskej výskumnej inštitúcie umožní efektívne využívať výskumný potenciál akadémie v priemyselnom prostredí. (mh)

 

 

 

Príloha

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a Minister školstva SR prof. Peter Plavčan.
Príloha

Tlačová konferencia na MŠVVaŠ SR.