Aktuality

Diskusia o rodovej rovnosti v práve

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 17.5.2017, videné 660-krát

 

Ústav štátu a práva SAV spolu s mimovládnou organizáciou Občan, demokracia a zodpovednosť pripravuje prezentáciu knihy  Barbary Havelkovej Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu. Prezentácia s diskusiou sa koná dňa 17. mája od 14.00 do 16.00 hod. v zasadačke SAV na Klemensovej 19  v Bratislave (5. poschodie).

Publikácia Barbary Havelkovej vyšla v anglickom jazyku vo vydavateľstve  právnickej literatúry Hart Publishing vo Veľkej Británii. Autorka Barbara Havelková  pôsobí na Lincoln College a prednáša  na právnickej fakulte univerzity v Oxforde. Zameriava sa na oblasť práva EÚ, verejného práva, ľudských práv, komparatívneho práva na rovnosť a feministického právnictva.  Vo svojom výskume sa sústreďuje na právnu úpravu rodu v Strednej Európe. Je poradkyňou premiéra vlády Českej republiky v otázkach rodovej rovnosti a práva.

Prezentácia je spojená s panelovou diskusiou. Jej aktérkami sú:

Jana Cviková -- rodová expertka, germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka. Pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave svetovej literatúry SAV. Je spoluzakladateľka feministického kultúrneho časopisu Aspekt i rovnomennej vzdelávacej a publikačnej organizácie, kde pôsobí od začiatku 90. rokov dodnes. Zaoberá sa feministickou a rodovou teóriou a praxou, venuje sa feministickej literárnej vede a konceptualizáciám rodu v myslení o literatúre. Je editorkou a autorkou viacerých publikácií.V roku 2005 bola jednou z nominovaných v projekte 1 000 žien pre Nobelovu cenu za mier. Je členkou Výboru pre rodovú rovnosť  Rady vlády  SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Ľubica Kobová – filozofka. Vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a gender studies na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Venuje sa témam: feministická filozofia, politická filozofia, rod a práca, pracovná etika, sexuálne a reprodukčné práva, analýza diskurzu a ideológie. Pracuje vo feministickom publikačnom a vzdelávacom projekte Aspekt, spolupracuje s Centrom rodových štúdií na Filozofickej fakulte UK.

Zuzana Magurová - expertka na rodovú rovnosť a nediskrimináciu. Vyštudovala na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pracuje v Ústave štátu a práva SAV, špecializuje sa na legislatívu týkajúcu sa uplatňovania rodovej rovnosti, nediskriminácie, problematiku násilia páchaného na ženách a legislatívu mimovládnych organizácií. Je členkou Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menišiny a rodovú rovnosť, Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, Expertného tímu European Women´s Lobby Observatory of the European Policy Action Centre on Violence Against Women (Európske centrum pre politiky a ackie v oblasti násilia na ženách Európskej ženskej lobby). Je tiež členkou Expertnej skupiny právničiek EÚ pre implementáciu európskeho práva rodovej rovnosti v členských krajinách.

Šarlota Pufflerová  –  počas štúdia psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1981 pôsobila v oblasti základného výskumu na Slovenskej akadémii vied a v roku 1992 získala titul kandidátky psychologických vied. V rokoch 1992 – 2004 absolvovala tréningový kurz  British Institute of Management, postdoktorandskú stáž na Inštitúte environmentálnych a menšinových práv na Laponskej univerzite vo Fínsku a viaceré tréningy vo Veľkej Británii, USA, Dánsku, Poľsku a Južnej Afrike. V roku 2005 bola účastníčkou dvojmesačného prestížneho Eisenhower Fellowship Multinational Program v USA za Slovenskú republiku.

Od roku 1995 je výkonnou riaditeľkou a zároveň manažérkou projektov ODZ. V súčasnosti koordinuje tímy viacerých projektov zameraných na posilňovanie občianskej spoločnosti v oblasti rovného zaobchádzania a rodovej rovnosti. Koncepčne pripravuje a vedie tréningy pre rôzne cieľové skupiny (verejná správa, zamestnávatelia, mimovládne organizácie, súdy, inšpektoráty práce a pod.). Je autorkou početných správ a analýz v oblasti ochrany, monitoringu a presadzovania ľudských práv, antidiskriminácie, rovnakého zaobchádzania, rodovej rovnosti a ľudských práv žien.

Je členkou Výboru pre rodovú rovnosť  Rady vlády  SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výboru pre výskum, výchovu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv (je tiež nominovaná týmto výborom na jeho zastupovanie v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť).

(r)

 

 

Príloha