Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava: Ferenc Erős, Adam Bžoch, tlmočník László Kovács G.

Po nemeckom aj maďarské vydanie knihy Adama Bžocha

27. 4. 2017 | zhliadnuté 1141-krát

V rámci hosťovania literatúr krajín V4 sa na XXIV. Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti dňa 23. apríla 2017 konala aj prezentácia maďarského vydania kultúrnohistorickej monografie prof. Adama Bžocha Psychoanalýza na periférii.

 

O knihu riaditeľa Ústavu svetovej literatúry SAV prejavilo vydavateľský záujem už berlínske odborné psychologické vydavateľstvo Psychosozial-Verlag (práca Psychoanalyse in der Slowakei vyšla v roku 2013) a potom aj maďarské spoločenskovedné vydavateľstvo Typotex, ktoré ju vydalo koncom roka 2016 pod názvom Pszichoanalízis a periférián.

Monografia vyšla pôvodne v roku 2007 v bratislavskom Kalligrame, mapuje dejiny psychoanalýzy na Slovensku, presnejšie príčiny a okolnosti jej absencie. Psychoanalýza ako samostatná disciplína sa totiž u nás dlho neujala, objavovala sa však v prvkoch, inšpiráciách v rôznych oblastiach: napr. znamenala impulz pre avantgardistov, provokáciu pre konzervatívne kruhy, pre marxistov buržoáznu pavedu.

Autor Adam Bžoch skúma na bohatom historickom materiáli vzťah slovenskej kultúry k Freudovmu učeniu, ktoré predstavuje jedno z radikálnych inovatívnych myšlienkových smerov modernizmu. Analyzuje pozadie odporu, deformácie a poruchy spoločenského vývinu (známe aj z iných stredoeurópskych krajín),  v pozadí odmietnutia psychoanalýzy sa v konečnom dôsledku črtá protimodernosť slovenskej kultúry.

 

Prekladateľka monografie, slovakistka a polonistka z Literárnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied, dr. Magdolna Balogh vyzdvihla kultúrnokritický rozmer Bžochovej práce. Jej význam pre maďarské prostredie zhrnula: „Vďaka európskemu horizontu a metodológii autora, ktorá vníma domáce javy vždy v univerzálnom kontexte kultúrnych dejín, dielo Psychoanalýza na periférii upozorňuje aj na ďalšie stredoeurópske paralely a kontakty hodné zamyslenia, preto právom možno povedať, že práca je dôležitá aj z hľadiska regionálnych dejín kultúry.“[1]

Ohlasy na publikáciu prichádzajú nielen z literárnovedných kruhov. Podľa psychológa prof. Ferenca Erősa, DrSc. tieto dejiny slovenskej psychoanalýzy presviedčajú o tom, že ide „výlučne o dejiny recepcie, ktoré charakterizovala absencia záujmu, apatia, v istých obdobiach aktívna negatívna recepcia, odmietanie a odpor.“[2] Odborník na maďarské dejiny psychoanalýzy z Psychologického ústavu MAV vidí v Bžochovej práci – ako o tom hovoril aj na budapeštianskej prezentácii – jeden z dôležitých zdrojov pre stredoeurópske psychoanalytické dejiny ideí či historickej psychológie.

Judit Görözdi
Ústav svetovej literatúry SAV

Foto: Archív Slovenského inštitútu v Budapešti[1] Balogh, Magdolna: Maďarský pohľad na Bžochove výskumy recepcie psychoanalýzy na Slovensku. In Keď jedna myšlienková orientácia zanecháva stopy v druhej. Bratislava: ÚSvL SAV, 2016, 27-33.

[2] Erős, Ferenc: Adam Bžoch. Pszichoanalízis a periférián. A pszichoanalízis története Szlovákiában. In Buksz, 2016/2, 197-199.