Aktuality

SAV udelila Medailu za podporu vedy etnologičke Božene Filovej

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 24.2.2017, videné 1291-krát

Za celoživotné vedecké dielo udelila Vedecká rada SAV Medailu za podporu vedy etnologičke  PhDr. Božene Filovej, CSc. I keď je už v dôchodku, patrí k mimoriadnym osobnostiam slovenskej etnológie v druhej polovici 20. storočia.

Vysoké ocenenie PhDr. Božena Filová, CSc. získala v živote naplnenom neutíchajúcim záujmom o svoj vedný odbor, v úctyhodnom veku 90 rokov. I keď na odovzdanie ocenenia nemohla prísť osobne, zastúpili ju jej deti – syn Jozef Filo a dcéra Jana Drábeková, veď celoživotné zanietenie pre etnológiu ich mama prenášala aj do súkromia a stalo sa súčasťou ich rodinného života. Ocenenie im odovzdal predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a podpredseda pre 3. oddelenie vied prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc., ktorý predniesol laudácio. Zdôraznil, že vynikajúce postavenie Ústavu etnológie SAV v súčasnosti je pokračovateľom diela dr. Boženy Filovej. Ústav etnológie SAV považuje Boženu Filovú za jednu z najvýznamnejších osobností etnológie na Slovensku i v strednej Európe. Ako dlhoročná riaditeľka pracoviska a vedecká osobnosť sa zaslúžila o vybudovanie Národopisného ústavu SAV, celoštátneho i medzinárodne významného pracoviska základného výskumu, vytvorila koncepčné i organizačné podmienky pre najvýznamnejšie projekty slovenského národopisu/etnológie a svojimi vedeckými prácami podstatným spôsobom rozvila etnologický výskum.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Ústavu etnológie SAV – jeho riaditeľka Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., predsedníčka Vedeckej rady PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. a PhDr. Juraj Zajonc, CSc. Ich spomienky a svedectvá o pôsobení a neutíchajúcom vplyve vedeckého, riadiaceho a ľudského nastavenia práce B. Filovej sú prítomné dodnes. Jozef Filo v mene mamy poďakoval za ocenenie a tlmočil jej slová, ktorými svojho syna odprevádzala na túto milú slávnosť. Povedal, že pre ňu bola akadémia vždy centrom, v ktorom mohla realizovať svoju lásku a túžbu bádať, kreatívne pracovať a hľadať vízie: „S akadémiou prežila mnohé turbulentné aj pekné časy. Predpokladá však, že pre akadémiu a pre ústavy budú turbulentné časy neustále – ale najlepším spôsobom obrany je tvorba.“

Zo životopisu PhDr. Boženy Filovej, CSc.

B. Filová patrí k mimoriadnym osobnostiam slovenskej etnológie v druhej polovici 20. storočia. Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v rokoch 1946 – 1952. Ešte ako študentka nastúpila v roku 1950 do rozvíjajúceho sa Národopisného ústavu SAVU (dnes Ústav etnológie SAV) do funkcie pomocnej asistentky. V Národopisnom ústave SAV (ďalej NÚ SAV) pracovala až do odchodu do dôchodku v roku 1990.

K významným prácam patril Etnografický atlas Slovenska (Filová – Kovačevičová ed. 1990), ktorý získal veľký odborný ohlas doma i v zahraničí. Vytvorila finančné, organizačné a personálne podmienky pre druhý veľký projekt s názvom Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (I. a II. diel, 1995), ktorá bola ocenená opäť Medzinárodnou cenou etnologických a antropologických štúdií G. Pitré – S. Marino v roku 1996 v Palerme a ďalšími národnými cenami.

Ako riaditeľka sa B. Filová pričinila i o to, aby sa NÚ SAV stal  dôležitým centrom medzinárodnej spolupráce. Od roku 1959 v NÚ SAV sídlil sekretariát Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry v Karpatoch a na Balkáne. Komisia koordinovala v 70. a 80. rokoch veľké medzinárodné komparatívne projekty ako napríklad výskum ľudového staviteľstva a architektúry, ľudovej slovesnosti a podobne.

Slávnostný akt odovzdania ocenenia sa uskutočnil 23. februára 2017 v sídle Predsedníctva SAV na Štefánikovej ulici.

Ľubica Suballyová

Fotografie: Vladimír Šimíček a archív

Príloha

Jozef Filo preberá Medailu za podporu vedy pre svoju mamu etnologičku Boženu Filovú z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka.
Príloha

PhDr. Božena Filová, CSc.
Príloha

Dcéra Boženy Filovej Jana Drábeková a syn Jozef Filo prijímajú gratuláciu a kyticku od podpredsedu 3. oddelenia SAV prof. Emila Višňovského a predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka.
Príloha

Ocenenú Boženu Filovú spomienkami sprítomnili a srdečnú atmosféru na slávnosti vytvorili zástupcovia Ústavu etnológie SAV (zľava: Juraj Zajonc, Gabriela Kiliánová, Tatiana Podolinská, deti B. Filovej Jana a Jozef pri príhovore, v strede predseda SAV Pavol Šajgalík, členovia Predsedníctva SAV Emil Višňovský, Tibor Morovics a Juraj Marušiak).