Aktuality

Veronika Némethová Top študentskou osobnosťou Slovenska za rok 2015/2016

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 14.12.2016, videné 1536-krát

Veronika Némethová, doktorandka z Ústavu polymérov SAV, sa stala absolútnou laureátkou dvanásteho ročníka národnej súťaže Študentská osobnosť roka Slovenska za akademický rok 2015/2016. Organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Projekt sa uskutočňuje so záštitou prezidenta SR a jeho garantmi sú Rektorská konferencia Slovenska a Slovenská akadémia vied.

Dvanásť laureátov zo všetkých oblastí vedy, kultúry a športu vybrala  odborná komisia z návrhov dekanov vysokých škôl na Slovensku a vedeckých ústavov Slovenskej akadémie vied z celkového počtu 79 nominácií.

Z nich sú tri laureátky - nositeľky titulu Študentská osobnosť roka 2015/2016 - z vedeckých ústavov Slovenskej akadémie vied:

Mgr. Petra Bullová, PhD. z Virologického ústavu BMC SAV (kategória  lekárske vedy a farmácia),
Mgr. Angelika Herucová z Historického ústavu SAV (kategória filozofia, politológia, sociológia, teológia)
a  Mgr. Veronika Némethová z Ústavu polymérov SAV (kategória prírodné vedy, chémia).

Veronika Némethová si zároveň prevzala z rúk predsedu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. ocenenie Top študentská osobnosť Slovenska 2015/2016.

Veronika Némethová v roku 2011 absolvovala štúdium molekulárnej biológie a genetiky na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne, pracovala na Hemato-onkologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Brne v odbore laboratórnych metód a prípravy liečiv. Odtiaľ sa vydala na vedeckú dráhu a tretí rok je doktorandkou v Ústave polymérov SAV.  Jej ambíciou je reálne prispieť k liečbe špecifických nádorových ochorení, vyvinúť princíp pre vývoj vysokoselektívnych chemoterapeutík, ktoré pôsobia výlučne v nádorových bunkách bez negatívneho vplyvu na zdravé tkanivo.

Veronika Némethová pri prevzatí ocenenia (v kategórii prírodné vedy, chémia a v absolútnom hodnotení) poďakovala riaditeľovi Ústavu polymérov SAV  Ing. Igorovi Lacíkoví, DrSc. a svojmu školiteľovi Ing. Filipovi Rázgovi, PhD. z Oddelenia pre výskum  biomateriálov, ktorí jej na slávnosť prišli zablahoželať.

Na genézu výskumu, ktorý rieši Veronika Némethová v Ústave polymérov SAV, sme sa spýtali jeho riaditeľa Ing. Igora Lacíka, DrSc.:
„Ústav polymérov pravidelne otvára miesta pre postdoktorandov a zdatných vedcov.  Doktor Rázga mal veľmi jasnú predstavu o vede, keď sa prihlásil na otvorené miesto a my sme spoznali progresívnosť jeho prístupu a témy. O rok k nám z Brna priviedol aj Veroniku Némethovú. A tak sa ďalej otvorila nová téma – spojenie ich znalostí z expertízy ochorenia chronickej myeloidnej  leukémie a polymérnych materiálov. Isteže, v  našom Oddelení pre výskum biomateriálov máme veľa projektov, v ktorých využívame bežné polymérne materiály pre biomedicínsky výskum, napríklad pri liečbe cukrovky či v iných výskumných témach. Projekt, ktorý rieši Veronika Némethová sa týka nádorových ochorení  a vychádza z podstaty rozpoznania mechanizmu nádorového ochorenia, na ktoré sú s dr. Rázgom klinickí špecialisti, a z nápadu prepojenia týchto vedomostí s vedomosťami polymérnej chémie. Vytvorili si platformu interdisciplinárneho výskumu: prišli odborníci, ktorí poznajú biologickú podstatu problému a náš ústav im poskytol možnosti polymérnej chémie pre budúce reálne riešenie medicínskej praxe. V tom je čaro efektívnej vedeckej komunikácie a spolupráce.“

Ing. Filip Rázga, PhD. spoluprácu so svojou doktorandkou konkretizuje:„S Veronikou sme pracovali ešte vo fakultnej nemocnici  v klinickom laboratóriu na vývoji diagnostických a metodických postupov pri riešení  liečby niektorých leukemických ochorení. Z toho vyplynula naša motivácia štúdia priebehu liečby chronickej myeloidnej leukémie a jej negatívnych vplyvov.“
Ako on hodnotí  Veronikinu prácu?  
“Veronika dosiahla publikovaný výstup už v druhom ročníku doktorandského štúdia, to sa v tomto odbore nevidí často. Je to navyše veľmi inšpiratívne aj pre ďalších kolegov. Cesta k cieľu býva  kľukatá, môže priniesť aj neúspechy a prechodnú frustráciu; avšak nielen sebamotivácia, ale aj okamihy, keď prácu ohodnotia nezávislí experti, sú pekný krôčik na ceste k ďalšej práci... Toto je príležitosť ukázať  mladej generácii  model, ako by mohlo fungovať štúdium, výskum, ale aj účelová práca, keď máme jasný cieľ, a tým je aplikácia.
Výstupy  práce Veroniky Némethovej sú krásne:  Dáta nie sú všetko, dôležité je zasadenie témy, komunita, kontakty  a všetko, čo vytvára know-how. Musíme si to chrániť ako výskumný tím – je za tým veľa práce,  ktorá nie je navonok videná; vieme, že každý chce výsledok a o proces sa málokto zaujíma. Tá „čierna robota“ je mimoriadne dôležitá , to je rozdielový faktor: len ten, kto ju zvládne, môže dosiahnuť výsledok.  Inventorom tohto projektu sme dvaja – Veronika a ja, záštitu má ústav a teraz čakáme na výsledok posudzovania patentového riešenia... Motivácia z onkologického prostredia je jasná, a my veríme nášmu konceptu. Verím, že táto téma bude jedna z nosných  v našej výskumnej skupine.“

Veronika Némethová si spomína na prvotný impulz – neformálnu diskusiu s kolegami, medzi ktorými bol aj doktor Rázga, o téme, ako zabezpečiť účinnosť liečiva v nádorových bunkách a neohroziť pri tom zdravé tkanivo.
"V súčasnosti reálne vyvíjame systém – liečivo a jeho nosič – na zabezpečenie takej liečby, ktorá by minimalizovala vedľajšie účinky a diskomfort pacienta,“ dodáva.

Odborná aj laická verejnosť je pri medicínskych témach netrpezlivá a často sa pýta vedcov na to, „kedy bude ten liek?“ My sa mladej výskumníčky Veroniky Némethovej  pýtame aspoň na formu lieku, a rešpektujeme jej odpoveď:
O presnej forme nemôžeme rozprávať, sme ešte v určitom chránenom režime, sme v procese patentovej prihlášky. Preto nemôžeme hovoriť o detailoch, avšak kľúčový pojem je selektivita účinku. Téma je obsiahla, rozvinuli sme komplexnejší prístup, príde čas publikovať ďalšie výsledky, určite...
Veronika Némethová pôsobí nenápadne, avšak jej vnútorná sila tkvie v cieľavedomosti a istotne aj v určitej sebaistote:
PhD štúdium je v istom zmysle tréning, v ktorom človek pracuje pod dohľadom, a predsa sa stretáva s reálnym svetom  - na vlastnej samostatnosti pracujem vďaka ľuďom, v ktorých vidím inšpiráciu a motiváciu. Podporujú ma a ja mám možnosť zapojiť sa do aktivít nielen ako študentka,  ale ako partnerka vo výskumnej práci.“

Ďalší ocenení  v súťaži Študentská osobnosť Slovenska 2015/2016:

Ocenenia v podobe diplomu, finančnej odmeny a vecnej ceny odovzdávali členka Predsedníctva SAV prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., viceprezident Rektorskej konferencie Slovenska prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a zástupcovia organizátorov a partnerov podujatia z komerčnej sféry.

Zo slovenských vysokých škôl si ich prevzali títo študenti, doktorandi či absolventi:

Ing. Martin Kováč z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava (kategória elektrotechnika, priemyselné technológie), Ing. Martin Pollák z Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove (kategória hutníctvo, strojárstvo, energetika), Ing. Ivan Srba, PhD. z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (kategória informatika, matematicko-fyzikálne vedy), Ing. Veronika Földváry, PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave (kategória stavebníctvo, architektúra), Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD. z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre (kategória poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo), JUDr. František Bonk z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (kategória právo), Mgr. art. Stanislav Sabo z Fakulty architektúry STU v Bratislave (kategória kultúra, umenie), Bc. Martin Nebesník z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (kategória ekonómia) a Michaela Balcová z Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave (kategória šport).

Slávnotný akt sa konal dňa 14. decembra 2016 v bratislavskom Pálfyho paláci.

 Ľubica Suballyová

Foto: Štúdio eNet

Príloha

Prof. Pavol Šajgalík odovzdáva cenu absolútnej víťazke Mgr. Veronike Némethovej.
Príloha

Študentské osobnosti a hostia v hľadisku Pálfyho paláca v Bratislave. V popredí ocenená Angelika Herucová z Historického ústavu SAV.
Príloha

Mgr. Petra Bullová, PhD. z Virologického ústavu SAV si preberá ocenenie od Mariána Meška, predsedu Junior Chamber International - Slovakia.
Príloha

Mgr. Veronika Némethová z Ústavu polymérov SAV získala ocenenie aj v absolútnom hodnotení.