Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dušan Fabian z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV, ktorý organizoval všetky doterajšie semináre doktorandov, privítal na XI. ročníku (zľava) prorektora UVLF Juraja Pistla, riaditeľa ÚFHZ SAV Štefana Faixa a prorektora UPJŠ Petra Fedoročka.

Na seminári doktorandov štandardne vysoká úroveň

14. 9. 2016 | zhliadnuté 1576-krát

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, sa konal v Košiciach už jedenástykrát, tradične v prvom septembrovom týždni.

Na príprave a priebehu podujatia sa podieľali  Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Cieľom seminára je poskytnúť doktorandom priestor na získanie praktických skúseností v prezentácii vlastných výsledkov v ústnej a písomnej forme, ktorú sú dôležitou  súčasťou vedeckého výskumu,“ povedal hlavný organizátor MVDr. Dušan Fabian, DrSc., zástupca riaditeľa ÚFHZ SAV.

K účastníkom seminára sa prihovorili prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor UVLF pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky a prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium UPJŠ. Riaditeľ ÚFHZ SAV prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. pripomenul mladým ľuďom prínos  akademika Boďu pre vedu a školstvo: „ Jeho profesionálna kariéra bola spätá ako s UVLF, tak s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, ktorý zriaďoval a dlhé roky viedol. Na budúci rok si pripomenieme 90. výročie jeho nedožitých narodenín. Akademik Koloman Boďa si vždy vážil prácu mladých ľudí a vytvoril im všetky podmienky, aby úspešne obhajovali ašpirantúry.“

Príspevky z oblasti fyziológie, patológie, mikrobiológie, parazitológie a súdneho lekárstva hodnotila odborná komisia. Boli v nej zástupcovia organizátorov: doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. a RNDr. Štefan Čikoš, PhD. (obaja ÚFHZ SAV), doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD. a doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD. (obe UVLF), doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc. a RNDr. Veronika Sačková, PhD. (obe UPJŠ).

Komisia vybrala spomedzi 28 prihlásených prác dvanásť najlepších, ktoré  odmenila poukazmi na nákup vedeckých publikácií. Ocenení boli: MVDr. Vladimíra Oceľová a RNDr. Jana Pisarčíková (obe z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV), Mgr. Katarína Bimbová a MVDr. Eva Székiová (Neurologický ústav SAV), MVDr. Barbora Bucková (Parazitologický ústav SAV), Mgr. Katarína Uličná (Ústav experimentálnej fyziky SAV), MVDr. Adriana Osová, MVDr. Gabriela Vargová a MVDr. Michal Žilinčík (všetci UVLF), Mgr. Petra Hradická, Mgr. Veronika Lysáková a MUDr. Zuzana Malachovská (všetky z UPJŠ).

„Kvalita vedeckých príspevkov prezentovaných na seminári od prvého ročníka stúpala. V ostatných rokoch si drží štandardne vysokú úroveň. Dá sa povedať, že postupne sa zotreli aj niekdajšie rozdiely viditeľné medzi účastníkmi z rôznych inštitúcií. Košické ústavy SAV i vysoké školy dnes vychovávajú porovnateľne úspešných doktorandov,“ zhodnotil úroveň doterajších seminárov Dušan Fabian. „Problém začína byť s kvantitou. Všetky inštitúcie pociťujú každým rokom nižší záujem domácich študentov o vedu. V práci v slovenskom výskume zjavne nevidia perspektívu. Čo je veľmi smutné, zvlášť v období, keď mnoho inštitúcií vďaka štrukturálnym fondom zmodernizovalo svoju infraštruktúru a z pohľadu prístrojového vybavenia sa dostalo na európsku úroveň. Alternatívou je prijímanie študentov zo zahraničia – ako sme videli už aj na tohtoročnom seminári. Ich odborná spôsobilosť je však veľmi kolísavá.“   

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2016 (ISBN 978-80-971428-3-4), ktorý zostavil MVDr. Dušan Fabian, DrSc. a recenzovali doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD. a doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.

Text a foto: Katarína Čižmáriková