Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Vymenovanie Y. Velískovej za riaditeľku Ústavu hydrológie SAV

31. 8. 2016 | zhliadnuté 1191-krát

Predsedníctvo SAV na svojom 38. zasadnutí dňa 4. augusta 2016 schválilo vymenovanie Ing. Yvetty Velískovej, PhD. do funkcie riaditeľky Ústavu hydrológie SAV s účinnosťou od 1. septembra 2016 na obdobie štyroch  rokov. Menovanie sa zakladá na výberovom konaní.

Yvetta Velísková pôsobila v Ústave hydrológie ako vedúca Oddelenia hydrológie povrchových vôd a ako predsedníčka Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV.

Zo životopisu Yvetty Velískovej

Ing. Yvetta Velísková, PhD. absolvovala štúdium hydrotechniky na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave (1987), na Katedre hydrotechniky SVŠT pokračovala vo vedeckej ašpirantúre (1987 – 1989). Vedeckú hodnosť PhD. získala obhajobou kandidátskej dizertačnej práce na ÚH SAV v roku 1995.
Absolvovala  viacero zahraničných študijných pobytov v Česku a v Poľsku.
Podieľala sa na dvoch medzinárodných projektoch a na mnohých domácich. Bola zodpovednou riešiteľkou partnera projektu 7. rámcového programu EÚ (Detection of watercourse contamination in developing countries using sensor networks, 2013 – 2015). V súčasnosti sa zameriava na riešenie domácich projektov APVV a VEGA.

V Ústave hydrológie SAV pôsobia na viacerých pozíciách, je predsedníčkou Vedeckej rady ÚH SAV a šéfredaktorkou časopisu Acta Hydrologica Slovaca.
V roku 2014 získala Pamätnú plaketu Ústavu hydrológie SAV za zásluhy o rozvoj hydrologických vied.