Aktuality

Slávnostná prezentácia knihy Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 11.7.2016, videné 842-krát

Ústav etnológie SAV zorganizoval 7. júla 2016 v Pálffyho paláci v Bratislave, ako jednu zo sprievodných akcií pri príležitosti 70. rokov od svojho založenia, slávnostnú prezentáciu novej knihy Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Publikáciu zostavili editori Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič a autorsky sa na nej podieľalo 22 expertov zo Slovenska, Českej republiky a Bulharska.

Na prezentácii sa zúčastnilo sedem autorov a autoriek (Andrej Belák z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Andrej Findor z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, Daniel Škobla z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Eva Krekovičová, Arne Mann, Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič z Ústavu etnológie SAV), ktorí sa v moderovanej diskusii podelili o najdôležitejšie závery svojich kapitol. Diskusiu s autormi moderovala novinárka a riaditeľka Roma media – ROMED Jarmila Vaňová.

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 40 hostí z akadémie, univerzít, neziskového sektoru a štátnej správy, medzi inými aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák a splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, ako aj zástupcovia printových a audiovizuálnych médií.

Autori a autorky na viacerých príkladoch v knihe poukazujú na to, ako sa konštruovanie obrazu Rómov spája ruka v ruke s pripísaním určitých etnických a kultúrnych stereotypov. Rovnako jedinečným spôsobom približujú aj perspektívu zvnútra rómskych komunít. Tieto pohľady sú užitočné pri zamýšľaní sa nad tým, prečo niektoré vyrovnávacie politiky či vládne opatrenia v praxi zlyhávajú. Editori sa takýmto spôsobom snažia o sprostredkovanie lepšieho porozumenia vzájomných interakcií medzi Rómami a majoritou.

 Štruktúra publikácie a jednotlivých príspevkov

Tematicky je publikácia členená do troch základných okruhov:

1. „Čierno-biele politiky“ Diskurzy, postoje a možnosti participácie

Prvý okruh sa venuje postojom majoritného obyvateľstva (laickej i odbornej verejnosti) voči Rómom a ich možnostiam participovať na tvorbe regionálnych i národných politík. Autorky a autori v tomto tematickom okruhu plasticky ukazujú, ako sa v skutočnosti príčina často zamieňa s dôsledkom a ako reprezentácia skupiny môže slúžiť na jej ďalšie znevýhodňovanie.

2. Kde a ako žijeme? Socioekonomické obrazy dvoch rôznych svetov

Druhý okruh prináša šesť príspevkov z pera ôsmich autoriek a autorov, ktorí z pohľadu viacerých disciplín približujú sociálne a ekonomické postavenie rómskych komunít na Slovensku.

3. Ako o sebe hovoríme? Jazykové a sociálne obrazy Róma ako nástroje udržiavania sveta „čiernych“ a sveta „bielych“

Tretí okruh sa skladá zo siedmich príspevkov, ktoré približujú primárne sociolingvistické a žánrovo diskurzívne perspektívy v rómskych štúdiách. Väčšina textov sa venuje výskumu jazykových a grafických foriem sociálnych reprezentácií spôsobom konštrukcie obrazu Róma, ktorý si vytvárajú Nerómovia, ale aj konštrukcií obrazov seba samých vo vnútri rómskych skupín.

(th)

Príloha

Tatiana Podolinská a Tomáš Hrusti, editori publikácie Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku.
Príloha

Diskusia s autormi na prezentácia publikácie Čierno-biele svety.