Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Slovenská historická spolpočnosť pri SAV.

Historici zoči-voči aktuálnym spoločenským problémom

11. 5. 2016 | zhliadnuté 1185-krát

V Dome kultúry v Skalici bude 11. – 13. mája 2016 15. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Spoločnosť na Slovensku konečne začala vnímať deformácie v historickom vedomí našich občanov ako problém, ktorý môže viesť k narastaniu extrémizmu, predovšetkým u mladých ľudí. Nejde však len o slovenský fenomén.

Vo svetovom meradle sa stretávame s globálnymi problémami - šírenie xenofóbnych ideológií, terorizmus, migrácie celých skupín obyvateľstva, ohrozené životné prostredie, lokálne vojny, ktoré môžu prerásť do veľkých konfliktov. Týmto výzvam už nedokáže ľudstvo čeliť výlučne technologicky.  K zmene môže priviesť iba zmena v myslení a v spoločenských vzťahoch. Preto sa slovenskí historici rozhodli, že na svojom zjazde prijmú výzvu Humanitné a spoločenské vedy v súčasnom svete. Iba zlepšenie postavenia humanitných a spoločenských vied, vrátane histórie, môže viesť k zmenám myslenia a spoločenského správania

Mimoriadne závažný je problém diskriminácie humanitných a spoločenských vied vo financovaní výskumu a vo vyučovacom procese na základných a stredných školách, kde sa vyučovanie o človeku a spoločnosti redukovalo na neúnosnú mieru. Počet hodín dejepisu na slovenských školách je najmenší v rámci Európskej únie a stále je tendencia tento počet znižovať. Sme potom svedkami toho, že naša mladá generácia ovláda na vysokej úrovni informačné technológie, ale na druhej strane podlieha vplyvu rôznych extrémistických a xenofóbnych ideológií a nedokáže sa v dnešnom svete a jeho zložitých spoločenských vzťahoch orientovať.

Súčasťou zjazdu bude aj vedecká konferencia na tému História, historiografia a etika. Je to mimoriadne aktuálna téma, ktorá sa týka morálnej zodpovednosti historikov, ale v širšom slova zmysle morálnej zodpovednosti vedcov, za výsledky svojho výskumu. Morálne aspekty historikovej práce sú rôznorodé. Súvisia s predmetom jeho výskumu, s vplyvom rôznych ideológií, ale aj s takými javmi, ako sú plagiátorstvo, publikovanie v tzv. predátorských časopisoch s cieľom formálne vylepšiť scientometrické údaje pre potreby akreditácie a pod.

Na zjazde sa budú tiež odovzdávať výročné ceny Slovenskej historickej spoločnosti a očakáva sa bohatá diskusia k úlohám a postaveniu historiografie v súčasnom svete a špeciálne na Slovensku a tiež úlohe historikov pri formovaní historického a spoločenského vedomia slovenskej spoločnosti.

Slovenská historická spoločnosť pri SAV je profesijná organizácia slovenských historikov, ktorá existuje od roku 1946. V tomto roku si pripomína 70 rokov svojej existencie. Jej zjazdy sa konajú pravidelne každých 5 rokov. Významný bol najmä jej mimoriadny zjazd v roku 1968 v Martine, ktorý sa venoval prehodnoteniu historiografie po nastúpení komunistickej totality, ako aj v roku 1991, ktorý otvorene hodnotil vyše 40-ročné deformácie komunizmu v dejepisectve. Reflektujúc tieto tradície sa historici aj v súčasnosti usilujú ako profesionálni vedci, ale aj ako angažovaní občania, vyjadriť sa k dianiu a situácii v spoločnosti.

Program zjazdu: celý program je prístupný na: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=program-15-zjazdu-shs-pri-sav

Predpokladá sa, že zjazd bude diskutovať a prijme vyhlásenie k situácii spoločenských a humanitných  vied a k vyučovaniu dejepisu.

Súčasťou odborného programu zjazdu je vedecká konferencia: História, historiografia a etika

Referáty venované aktuálnym otázkam historickej vedy v súčasnosti prednesú členovia SHS a zahraniční hostia. Program konferencie  je dostupný na: http://www.shs.sav.sk/pdf/vedecka-konferencia-historia-historiografia-a-etika.pdf

Zdroj: http://www.shs.sav.sk/