Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Globálne megatrendy a Slovensko

6. 5. 2016 | zhliadnuté 1344-krát

Predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia a ďalších partnerských inštitúcií sa zúčastnili diskusie o globálnych megatrendoch a ich dopadoch na Slovensko, ktorú usporiadalo Centrum Spoločenských a psychologických vied SAV 2. mája v Kongresovom centre SAV v  Smoleniciach.

Globálne megatrendy (GMT) identifikovala Európska agentúra životného prostredia (EEA) so sídlom v Kodani v rámci procesu „foresightov“, ktoré sa začali v roku 2005 a vyústili do rozpracovania jedenástich GMT v roku 2015.

Na základe iniciatívy Centra spoločenských a psychologických vied SAV v spolupráci s EEA, MŽP SR, a SAŽP prebieha v súčasnosti rozpracovanie globálnych megatrendov a ich dopadov na národnej úrovni. Slovensko je v tomto smere druhou pilotnou krajinou (po Belgicku), ktorá sa uvedenej národnej iniciatívy zúčastňuje. Metodologickú podporu rozpracovania GMT na národnej úrovni zabezpečuje aj Švajčiarsko v spolupráci s EEA. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV však  nadviazalo spoluprácu aj s ďalšími partnerskými inštitúciami a odborníkmi v oblastiach identifikovaných jednotlivými GMT. Do autorského kolektívu v súčasnosti patria experti zo Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, INFOSTATU, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Ústavu krajinnej ekológie SAV, Ustavu hydrologie SAV, Ústavu polymérov SAV, Ekonomického ústavu SAV, Fyzikálneho ústavu SAV a Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

GMT 2015 zahŕňajú nasledovné oblasti:

SOCIÁLNY KLASTER

Rozdielne globálne populačné trendy, Zvyšujúca sa miera urbanizácie vo svete, Meniace sa zaťaženie chorobami a riziká pandémií

TECHNOLOGICKÝ KLASTER

Zrýchľujúci sa technologický pokrok

EKONOMICKÝ KLASTER

Pokračujúci hospodársky rast, Multipolárny svet, Intenzívnejšia globálna súťaž o zdroje

ENVIRONMENTÁLNY KLASTER

Rastúci tlak na ekosystémy, Zvyšovanie závažnosti problému a dôsledkov zmeny klímy, Rastúce znečistenie životného prostredia

KLASTER RIADENIA

Diverzifikujúce sa prístupy k riadeniu

Na konferencii v Smoleniciach na dané témy diskutovali autori štúdie a predstavitelia partnerských inštitúcií pod vedením Martiny Lubyovej, riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV a Richarda Filčáka, vedúceho oddelenia environmentálnych analýz Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Výsledky diskusie budú zapracované do finálnej podoby štúdie, ktorá bude prezentovaná v druhej polovici roku 2016 v súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ.

Igor Taldík