Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Dva nové slovníky slovenských jazykovedcov.

Prezentácia dvoch nových slovníkov

6. 4. 2016 | zhliadnuté 1992-krát

Slávnostné aj radostné chvíle prežívali autori, jazykovedci aj ich hostia pri prezentácii dvoch výnimočných slovníkových diel v stredu 6. apríla v Bratislave. Jazyk je atribútom kultúrnosti národa a vo vydavateľstve Veda vyšiel nielen tretí diel Slovníka súčasného slovenského jazyka (M-N), ale aj prvý etymologický slovník pod názvom Stručný etymologický slovník slovenčiny.

V príhovoroch riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra prof. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc., člena Predsedníctva SAV RNDr. Miroslava Morovicsa, CSc., ako aj autorov diel - odznelo mnoho poďakovaní a ocenení trpezlivej rozsiahlej práce. Na Slovníku súčasného slovenského jazyka (M-N) pracoval kolektív autorov a obsahuje viac než 16 tisíc hesiel. „Žánrovo ide o výkladový slovník stredného typu, aj keď u nás by sme už mohli hovoriť o veľkom slovníku,“ povedala hlavná redaktorka slovníka PhDr. Alexandra Jarošová, CSc. Pripomenula zanietenie celého tímu spoluautoriek aj spolupracovníkov, rovnako ako ich precíznosť pri editovaní všetkých slov a výrazov. Slovník súčasného slovenského jazyka (M-N) symbolicky „vyprevádzali“ do sveta spisovateľ Dušan Dušek a herec Dušan Jamrich. So šarmom aj vrúcnosťou. S noblesným aj úsmevným komentárom.      

Kutňa, kvaka, mrľa, pajtáš, sliz a ďalších viac ako 10 tisíc hesiel obsahuje Stručný etymologický slovník slovenčiny, náš prvý objasňujúci pôvod slovenských slov. Jeho autorom je PhDr. Ľubor Králik, CSc., ktorý ho definuje ako populárno-vedecký s primárnym dôrazom na súčasnú slovnú zásobu. Pripomenul však, že niektoré slová, ktoré sú v slovenčine dnes domáce, pochádzajú ešte z praslovanského obdobia pred desiatym storočím nášho letopočtu. Vydanie prvého slovníka tohto typu na Slovensku je splatením dlhu slovenskému jazyku a zároveň impulzom na ďalšie hlbšie skúmanie etymologického výskumu jazyka. Krstnými otcami Stručného etymologického slovníka slovenčiny sa stali poprední jazykovedci prof. Pavol Žigo z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a prof. Ľubomír Kralčák, z Filozofickej fakulty Konštantína filozofa v Nitre. Obaja zvýraznili význam a jedinečnosť uvádzaného diela.  

Stano Ščepán

Foto: Vladimír Šimíček