Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Riaditeľka ústavu Oľga Pecháňová pri prezentácii výsledkov projektu

25 percent populácie trpí hypertenziou

26. 11. 2015 | zhliadnuté 1155-krát

„Výrazne sme prispeli k pochopeniu mechanizmov, ktoré sa uplatňujú v poškodení zdravia v podmienkach kardiometabolického syndrómu a chronického stresu.“ To je jeden zo záverov projektu Centra excelentnosti SAV pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách z civilizácie (NOREG). Realizoval sa od septembra 2011 na Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v úzkej spolupráci s partnermi z Ústavu pre výskum srdca SAV, Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Treba piť viac červeného vína aby sme boli zdravší? Viac a lepšie spávať? Odbúravať stres? Predchádzať vysokému tlaku? Mnohé otázky si kladieme v každodennom životnom zhone takpovediac denne. Ako však účinne predchádzať hypertenzii?

Takzvané ochorenia z civilizácie, predovšetkým ochorenia srdcovo-cievneho a nervového systému a metabolických dráh patria medzi hlavné rizikové faktory, ktoré spôsobujú väčšinu chorôb a predčasných úmrtí. Mnohé z mechanizmov týchto ochorení má spoločný patobiochemický základ. Ostatné výskumy v tejto oblasti poukázali na poškodenú signalizáciu tých mechanizmov, ktoré reguluje oxid dusnatý (NO). Centrum pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v ochoreniach z civilizácie (NOREG) bolo zamerané na sledovanie úlohy tejto regulačnej molekuly v adaptačných mechanizmoch  na záťažové faktory a v patobiochemických mechanizmoch rozvoja ochorenia. Cieľom CE NOREG bolo identifikovať spoločné (pato)mechanizmy regulované oxidom dusnatým, ktoré sa podieľajú na rozvoji obezity, dislipidémie, diabetu, hypertenzie a porúch srdcového rytmu. Uvedené rizikové faktory sa vyskytujú u značnej časti populácie v kombináciách ako súčasti metabolického syndrómu.

„Zistili sme, že u obéznych hypertenzívnych potkanov paradoxne stúpa produkcia NO v srdci a cievach v porovnaní s chudými hypertenzívnym jedincami. Biologická dostupnosť NO je však významne znížená kvôli vysokej produkcii reaktívnych foriem kyslíka,“ vysvetľovala na stretnutí s médiami RNDr. Iveta Bernátová, DrSc. pri prezentácii najdôležitejších výsledkov projektu.

„Zistili sme, že najcitlivejší na stres sú potomkovia párov, kde matka má vysoký krvný tlak  a otec normálny krvný tlak. Potomkovia dvoch rodičov s normálnym krvným tlakom sa vedeli na stres lepšie adaptovať práve vďaka zvýšenej produkcii NO v cievnej stene. Ale neúmerne dlhý stres poškodzoval funkciu cievnej steny a viedol k endotelovej dysfunkcii nezávislej od NO. U potomkov dvoch hypertenzívnych rodičov krvný tlak stúpal už v mladosti a to nezávisle od prítomnosti stresu. NO v cievach bol však zvýšený, čo sa vysvetľuje práve ako ochranný mechanizmus pred negatívnymi dôsledkami hypertenzie.“ 

V bežnej ľudskej populácii sú aj psychické poruchy často spojené s vysokým krvným tlakom a naopak zvýšený krvný tlak môže indikovať vznik psychických ochorení. Naši odborníci otestovali cielenú liečbu s antihypertenzívnym liečivom. Aplikovanie aliskirénu, priamo  do cievnej steny  - k endotelovým bunkám, zvýšilo produkciu NO. Podarilo sa tak znížiť krvný tlak hypertenzívnych jedincov s použitím podstatne nižšej dávky aliskirénu, než sa používa pri obyčajnej tabletkovej forme.

„Zistili sme nové mechanizmy pôsobenia antihypertenzívnych, antioxidačných a prírodných látok, ku ktorým patrí najmä ich schopnosť zvýšiť produkciu NO,“ dodáva Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc, riaditeľka ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. „Ide hlavne o polyfenolické extrakty z červeného vína, Epikatechín – polyfenol z čokolády a Extrakt z arónie čiernoplodej, ktorý výrazne redukoval krvný tlak, obnovoval produkciu NO až na úroveň zdravých jedincov a znižoval hladiny zápalových faktorov.“

Výsledky projektu Centra excelentnosti SAV pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách z civilizácie majú veľký význam pre pochopenie mechanizmov, ktoré sa uplatňujú pri poškodzovaní nášho zdravia aj v prevencii udržiavania krvného tlaku a vzniku psychických ochorení. Samotný oxid dusnatý (NO) pomáha chrániť pred poškodením srdca, no má aj signalizačnú funkciu a v nadmernej miere môže byť škodlivý. O to dôležitejšie sú závery celého projektu. Osobitne v kontexte konštatovania, že hypertenzia zabíja vo svete až tridsať miliónov ľudí a ako uviedol prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. hypertenziou trpí až 25 percent našej populácie. Po sedemdesiatke sa to šplhá až k deväťdesiatim percentám. Proti ochoreniam z civilizácie preto musíme bojovať. Dôležité je, aby sme vedeli ako čo najúčinnejšie...

Centrum excelentnosti NOREG v číslach:

Publikácie v impaktovaných medzinárodných časopisoch: 75. Kapitoly v monografiách: 5. Prezentácie na medzinárodných podujatiach: 215. Medzinárodné a národné projekty: 21. Dizertačné a habilitačné práce: 22. Medzinárodné spolupráce: 16.

Stano Ščepán

Foto: Ľubica Suballyová