Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Elena Knopová (vpravo) viedla seminár s podnetnou diskusiou.

Larp a larpové hry na Slovensku

9. 11. 2015 | zhliadnuté 1383-krát

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV počas Týždňa vedy techniky otvára svoje pracovisko zaujatým záujemcom o témy podôb a smerovania teatrologického a umenovedného výskumu nielen na pôde ústavu, ale aj v širšom popularizačnom dosahu v centre komunitnej kultúry v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Téma larpových hier na Slovensku zatiaľ len preniká do sfér bádania, tomu však predchádza realita existencie tohto segmentu: na Slovensku sa larpové hry hrajú približne od roku 2000 (Bratislava, Žilina, Nitra, Košice), prvé larpové hry vznikli v 70. rokoch v USA, v európskom rozmere sú výrazné aktivity škandinávskych krajín.

Čo je LARP a larpové hry a čím sa dotýkajú teatrologického výskumu?

Odpoveďou je výskumná práca Mgr. art. Mateja Moška (doktorand v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV) a počas Týždňa vedy a techniky ňou bol pondelkový seminár Nástup larpov a larpových hier na Slovensku. Mierotvorca – politická larpová hra.

LARP je akronym pre Live action Role-Play a s istým zjednodušením ich môžeme nazvať rolovými živými hrami a priradiť ich k performanciám. O ich pôvode a základnom princípe Matej Moško hovorí:

„Predovšetkým v rolových larpových hrách hráči hrajú svoje roly naživo. Larpové hry sa zrodili zo stolových rolových hier – prerod nastal, keď sa z rozprávania za stolom  vopred definovaného príbehu o tom, ako postavy budú konať, preniesol dej do terénu: vôbec prvou bola hra Hobbitie vojny v USA. Postupný vývoj od fantasy hier v lese dospel k súčasnej podobe larpových hier podľa základného princípu, že ľudia-hráči vo vopred definovanom príbehu na seba berú postavy a príbeh rozvíjajú a ukončujú podľa vzájomnej interakcie. Divadlo sa sa tradične hráva pred divákmi, cieľom larpovej hry je zábava hráčov. Najprv to boli hlavne hry z prostredia fantasy či sci-fi. Dnes si už larpové hry berú námety napríklad aj z klasickej literatúry či bežného života.“

Prečo sa larpové hry dostali do sféry bádateľského záujmu teatrológa, aké je ich umiestnenie v priestore kultúry a umenia?  Divadelný vedec hľadá prieniky medzi divadelnými hrami a larpovými hrami, v statuse aktérov - herci versus hráči, medzi určenosťou a improvizáciou, prieniky v úlohe tvorcu divadelnej drámy a larpovej hry, v ne/prenosnosti, a napokon tiež v prítomnosti či neprítomnosti publika,  no prináša aj ďalšie sofistikovanejšie aspekty.

Matej Moško hovorí: „Larpové hry a larp sa za posledné roky výrazne vyvíjajú – v škandinávskych krajinách sa usporadúvajú veľké konferencie, kde sa teoreticky analyzujú princípy a mechaniky larpových hier, a tie sa  vyvíjajú, majú ďalší potenciál. Na Slovensku bola prvá larpová hra v deväťdesiatom roku na festivale Dobrofanth v Košiciach, larpové hry sú v programoch conov (napríklad IstroCon, SlavCon) a tiež žijú v komunitných priestoroch. Larpové hry majú podobu veľkých terénnych komerčných hier, ale tiež komorných hier, napríklad s detektívnym pôdorysom. Pre teoretické bádanie je istým východiskom ich zaradenie do performatívnych umení, výzvou k bádaniu je aj fakt, že aj na Slovensku sa niektoré zoskupenia v larpových komunitách profesionalizujú, resp. idú cestou poloprofesionalizácie. Ďalšou rovinou výskumu je analýza tematiky, úlohy hráčov a organizátorov a ďalšie výskumné impulzy, napríklad či je možné larp spájať umením a širokým priestorom kultúry.“

 

Ústav divadla a filmu SAV v utorok 10. 11. od 10:45 – 11:45 hod. pozýva na prednášku Mgr. Martina Palúcha, PhD. o autorskom dokumentárnom filme na Slovensku po roku 1989 (Foajé centra pre komunitnú kultúru na Štefánikovej ulici 16 v Bratislave).

Vo štvrtok 12. 11. 2015 na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici si poslucháči školy a záujemcovia z verejnosti  môžu vypočuť prednášky

PhDr. Eleny Knopovej, PhD.  Terra Granus – divadlo lokálnej histórie Tekova (10:00 – 11:15 hod.) a PhDr. Andreja Maťašíka, PhD. Ako politika ovplyvňovala vznik Slovenského národného divadla (12:00 – 13:15 hod.).

(Ľ. S.)

Foto: Ľubica Suballyová