Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Sinologička Mgr. Marina Čarnogurská, CSc. prevzala ocenenie SAV z rúk podpredsedu SAV pre 3. oddelenie vied prof. PhDr. Emila Višňovského, CSc.

Sinologička Marina Čarnogurská získala ocenenie SAV za celoživotné vedecké dielo

9. 10. 2015 | zhliadnuté 1491-krát

Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách odovzdal sinologičke Mgr. Marine Čarnogurskej, CSc. v piatok 9. októbra 2015 podpredseda pre 3. oddelenie vied SAV prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.

Čestnú plaketu  SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách udelilo Predsedníctvo SAV za jej celoživotné dielo v oblasti sinológie, za poznanie a transfer kultúrneho a myšlienkového dedičstva. Marina Čarnogurská pôsobila v Ústave orientalistiky SAV. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea a je neustále činná v oblasti sinológie, filozofie a prekladateľstva.

Na slávnostnom akte v sídelnej budove SAV sa zúčastnili členovia Predsedníctva SAV za tretie oddelenie vied  PhDr. Dagmar Podmaková, CSc. a Mgr. Juraj Marušiak, PhD. a z Ústavu orientalistiky SAV doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. a PhDr. Anna Rácová, CSc.

"Mgr. Marina Čarnogurská, CSc. vytvorila celoživotné vedecké dielo, ktorým sa zaradila medzi špičkových znalcov čínskej kultúry, literatúry a filozofie u nás s presahom do medzinárodného kontextu. V tomto diele vypracovala vlastné originálne interpretácie kľúčových etáp, smerov a predstaviteľov čínskeho myslenia na báze hlbokého štúdia pôvodných prameňov, poskytla kritické a historické analýzy ich kultúrnych zdrojov a súvislostí. Neoddeliteľnou súčasťou vedeckého diela Mgr. Mariny Čarnogurskej, CSc. je aj jej prekladateľské dielo, ktorým sprostredkovala slovenskej kultúrnej a vedeckej obci klasické dedičstvo čínskej literatúry a filozofie," v laudáciu vyzdvihol prof. Emil Višňovský.

Marina Čarnogurská neskrývala dojatie a zdôraznila význam inštitucionálneho a tvorivého zázemia, ktoré jej poskytla Slovenská akadémia vied: „Rada by som sa poďakovala Slovenskej akadémii vied – aj za šťastný okamih, keď som sa v roku 1990 po všetkých  peripetiách dostala do Slovenskej akadémie vied a mohla som vo vedeckom ústave pracovať. Byť vedeckým pracovníkom SAV je významné a ctí človeka. Zároveň SAV je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré  má zmluvu s Čínskou akadémiou vied o výmene vedeckých pracovníkov v oblasti spoločenských vied. Vďaka tomu som sa dostala k dôležitým  autentickým  materiálom  na vedeckých pracoviskách v Číne, a mohla som prísť na veci, ktoré si moji čínski kolegovia nevšimli. Nič z toho by však nebolo, keby som v roku 1990 od PhDr. Viktora Krupu, DrSc. nedostala ponuku pracovať na vedeckom orientalistickom pracovisku. Moje dielo má základnú bázu v materiáli, ktorí som vďaka SAV mohla získať z Číny.“

Marina Čarnogurská pokračuje vo vedeckom bádaní a prezentuje jeho výsledky na svetových orientalistických konferenciách a predovšetkým pracuje na ďalších knižných rukopisoch. Pútavo hovorí o význame orientalistiky a sinologických štúdií a komparatistiky nielen pre vedecký výskum, pre západné poznanie, ale aj pre pochopenie súčasných spoločenských pohybov. Za svoje vedecké a prekladateľské dielo získala niekoľko významných ocenení, napríklad pred mesiacom aj čínske štátne vyznamenanie.

(http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=servicesnews&source_no=20&news_no=598)

Podľa jej vyznania, ostatné ocenenia – nedávne čínske aj ocenenie Slovenskej akadémie vied -- si ctí ako vrchol svojej profesionálnej práce.
Rozhovor s Marinou Čarnogurskou prinesie októbrové vydanie časopisu Správy SAV.

Text: Ľubica Suballyová

Foto: Vladimír Šimíček