Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Život a dielo akademika Kolomana Boďu, ktorému je venovaný seminár doktorandov v Košiciach, predstavil jeden z jeho niekdajších doktorandov Štefan Faix. V súčasnosti je  riaditeľom Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV. V pozadí prorektor UVLF Juraj Pistl a prodekan PF UPJŠ Pavol Mártonfi (vľavo).

Doktorandi v Košiciach prezentovali svoje práce

17. 9. 2015 | zhliadnuté 1798-krát

Jubilejný zápis pribudol do pomyselnej kroniky seminára doktorandov, venovaného pamiatke akademika Kolomana Boďu. Desiaty seminár sa konal v dňoch 8. a 9. septembra  v Košiciach. Doktorandi pred odbornou porotou i kolegami prezentovali vlastné aktivity a výsledky svojho výskumu.

Organizátorom z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa prihlásili tri desiatky záujemcov.  Na otvorení seminára sa zúčastnili prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc., riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky UVLF a prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., prodekan pre vedu, výskum a rozvoj PF UPJŠ. Podujatie otvoril MVDr. Dušan Fabian, DrSc. z ÚFHZ SAV, „duša“ všetkých doterajších ročníkov. Štefan Faix predstavil život a dielo akademika Kolomana Boďu (1927 – 2005), popredného veterinárneho fyziológa na Slovensku. Jeho profesionálna kariéra bola spätá s UVLF aj s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach.

„Na seminári odznelo  26 príspevkov doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia z troch košických ústavov Slovenskej akadémie vied (ÚFHZ SAV, PÚ SAV a NbÚ SAV), z UVLF a z Prírodovedeckej fakulty a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. V zborníku sú tiež práce štyroch ďalších doktorandov, ktorí sa seminára nemohli osobne zúčastniť,“ bilancoval hlavný organizátor  Dušan Fabian.

Príspevky hodnotila odborná komisia v zložení:  doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. (zástupca riaditeľa a predseda Vedeckej rady ÚFHZ SAV),  RNDr. Štefan Čikoš, PhD. (ÚFHZ SAV), prof. MVDr. Mária Goldová, PhD. a doc. MVDr. Monika Pipová, CSc. (obe UVLF), RNDr. Veronika Sačková, PhD. a RNDr. Bianka Bojková, PhD. (obe PF UPJŠ).

V súťaži o najlepšiu prácu doktorandov najlepšie obstáli  (v abecednom poradí): MVDr. Barbora Bucková,  Mgr. Viktória Čabanová (obe Parazitologický ústav SAV), RNDr. Žofia Janštová, MVDr. Ivana Kubašová (obe ÚFHZ SAV), Mgr. Mária Macejová (Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ), MVDr. Vladimíra Oceľová (ÚFHZ SAV), MVDr. Adriana Osová (Klinika prežúvavcov UVLF), MVDr. Zuzana Poláková (Ústav hygieny a technológie mäsa UVLF), MVDr. Eva Székiová (Neurobiologický ústav SAV) a MVDr. Tatiana Vrbovská (Klinika malých zvierat UVLF).

Príspevky zo seminára doktorandov sú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2015 (ISBN 978-80-971428-2-7).

Text a foto: Katarína Čižmáriková