Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Na foto zľava: Boris Vaňo, Michal Vašečka, Pavol Baboš, Anton Marcinčin, Alexander Mušinka

ProCeSI – iniciatíva vedcov na pomoc spoločenskej integrácii

26. 2. 2015 | videné 1556-krát

Ako možno využiť Atlas rómskych komunít v SR v praxi? Aké môže mať napríklad uplatnenie pre tvorbu integračných politík a opatrení? To bola jedna z tém stretnutia, na ktorom v stredu 25. februára v Bratislave prezentoval Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied iniciatívu ProCeSI – Prognostické centrum pre sociálnu integráciu.

 

ProCeSI má za cieľ vytvárať priestor pre komunikáciu a prognostický výskum najmä v oblasti demografického a etnického vývoja, migrácie a integrácie. Jeho ambíciou je prispievať do odborných, vládnych i verejných diskusií a rozhodovacích procesov prostredníctvom analýz, odborných argumentov a návrhov zameraných na rozvoj slovenskej spoločnosti, lepšiu integráciu, prevenciu diskriminácie a posilnenie prvkov občianskej spoločnosti.

 

Prognostické centrum pre sociálnu integráciu (ProCeSI) združuje odborníkov s vysokým profesionálnym renomé doma i v zahraničí. Jeho členmi sú vedci z rôznych vedných disciplín z radov pracovníkov Prognostického ústavu SAV, ďalších pracovísk SAV, univerzít a vysokých škôl, ako aj vládnych či mimovládnych inštitúcií. Centrum podporuje široké spektrum aktivít zahŕňajúcich terénny výskum, analýzy, konzultácie, prípravy návrhov verejných politík, odborných posudkov a podobne.

 

Prvou spoločnou aktivitou ProCeSI bola práve prezentácia Atlasu rómskych komunít jedným z jeho autorov Alexandrom Mušinkom (Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity) z pohľadu jeho prínosov pre tvorbu a monitorovanie verejných politík. V panelovej diskusii sa úlohe nezávislého akademického výskumu pri spoločenskej inklúzii a využitiu Atlasu venoval z pohľadu sociológa Michal Vašečka (Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne), z pohľadu ekonóma a využitia Atlasu pre analýzy trhu práce a cielenie verejných politík na konkrétne obce Anton Marcinčin (Ministerstvo financií SR), z pohľadu demografického vývoja Boris Vaňo (Výskumné demografické centrum INFOSTAT), z pohľadu politických aspektov Pavol Baboš (Prognostický ústav SAV). Atlas rómskych komunít 2013 bol pripravený s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Regionálneho centra Rozvojového programu OSN (UNDP). Toto centrum bolo aj odborným garantom výskumu, ktorý sa uskutočňoval pod vedením Daniela Škoblu (manažéra projektu) a Alexandra Mušinku (odborného riaditeľa výskumu). 

 

M. Vašečka v debate o vzniku Prognostického centra pre sociálnu integráciu zdôraznil, že je dôležité, aby sa pri tvorbe verejných politík pracovalo s kvalitnými údajmi.  A práve ProCeSI  združuje odborníkov, ktorí dokážu – okrem iného – spracovávať rôzne dáta. Riaditeľka Prognostického ústav SAV Martina Lubyová na stretnutí povedala, že ústav, ktorý vedie, nebol priamo iniciátorom vzniku ProCeSI, ale prijal iniciatívu expertov, ktorí cítili potrebu takéto centrum vytvoriť a poskytol im platformu. Na stretnutí sa hovorilo aj o ďalších témach, ktorým sa ProCeSI chce venovať, okrem iného sa zameria aj na zapojenie seniorov do verejného života, či migráciu a integráciu prisťahovalcov.

 

Podľa Európskej komisie prispela globálna hospodárska kríza k zvýšeniu diskriminácie na trhu práce zvlášť voči seniorom, zdravotne postihnutým a menšinám. Takýto neželaný vývoj by mohol negatívne vplývať na napĺňanie cieľov Európskej únie špecifikovaných v dokumente Európa 2020. Témy etnicity a integrácie sú kľúčové aj pre udržateľný rast Slovenska. Kombinácia opačného demografického vývoja majority a menšiny v spojení s veľmi nízkou mierou zamestnanosti menšiny môže mať už vo výhľade desiatich rokov citeľné dôsledky pre naplnenie pracovných miest v hospodárstve, udržateľnosť verejných financií a celkovú spoločenskú klímu.

Efektívne a účinné hospodárske politiky musia byť založené na pevnom odbornom základe komplexnej analýzy príčin, súvislostí a dôsledkov, návrhoch inovatívnych opatrení vychádzajúcich z domácich a medzinárodných skúseností a spoločenského konsenzu.

 

M. Podstupka, foto: G. Kuchta