Aktuality

Odišiel Ing. Atilla Ziegelhöffer, DrSc.

24.2.2015, otvorené 1447-krát

 

Ústav pre výskum srdca SAV s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 21.02. 2015  nás navždy opustil náš dlhoročný spolupracovník  a priateľ Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc., vo veku 80 rokov.

 

Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc., sa narodil 12.novembra 1934 v Budapešti. Po skončení vysokoškolského štúdia na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT nastúpil do Slovnaftu. V roku 1959 nastúpil na Ústav experimentálnej chirurgie SAV, terajší Ústav pre výskum srdca SAV, kde sa ako spoluzakladateľ  biochemického laboratória, neskôr oddelenia, veľkou mierou pričinil o dobré vedecké meno tohto oddelenia doma a v zahraničí. Svojou prácou a výsledkami sa zaradil ku kľúčovým pracovníkom ústavu.

 

Ing. A. Ziegelhöffer, DrSc. bol spoluzakladateľom a členom Komisie experimentálnej kardiológie pri Slovenskej a Českej fyziologickej spoločnosti, kde bol niekoľko rokov i členom výboru. Od roku 1988 do roku 2006 zastával funkciu zástupcu riaditeľa ústavu a do roku 2005 i funkciu vedúceho Oddelenia biochémie. V rokoch 1992 – 2007 bol členom Rady vedcov SAV, neskôr Snemu SAV, kde bol v rokoch 1996 – 1998 predsedom výboru. V rokoch 1993-2002 bol    Ing. A. Ziegelhöffer, DrSc. členom výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu a od roku 1992 do roku 2005 zastával funkciu predsedu Slovenského komitétu pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Dlhé roky bol tiež podpredsedom občianskeho združenia SAVOL. Ing A. Ziegelhöffer, DrSc. bol popri volenom členstve v International Academy of Cardiovascular Sciences, Učenej spoločnosti prof. J.V.Koštíře a International Society for Heart Research i členom viacerých zahraničných spoločností. Bol taktiež členom redakčných rád viacerých odborných časopisov – General Physiology and Biophysics, Molecular and Cellular Biochemistry, Experimental and Clinical Cardiology, Basic Research in Cardiology, a iné.

 

Za roky intenzívnej vedecko-výskumnej činnosti dosiahol Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc., rad pozoruhodných výsledkov, ktoré našli odozvu doma a v zahraničí - Vypracovanie metód na prechovávanie srdca pre transplantačné účely; Vylepšenie niektorých metód na ochranu srdca pred ischémiou pri umelom zastavení činnosti srdca pri kardiochirurgických zákrokoch; Podávanie exogénneho ATP, ktoré sa stalo v tom čase vedeckým hitom a bol jedným z hlavných organizátorov niekoľkých medzinárodných sympózii na túto tému. Významnou mierou prispel tiež k objasňovaniu regulácií a mechanizmov membránového transportu a bunkovej signalizácie v myokarde;  Molekulárnych mechanizmov adaptačných procesov v myokarde, ako aj ich účasti na endogénnej ochrane myokardu. Jeho výber riešených výskumných tém nebol náhodný, vychádzal vždy z aktuálnych vedeckých trendov a významným faktorom bola jeho schopnosť presne a včas postrehnúť a formulovať otvorené otázky.

 

Dosiahnuté výsledky publikoval vo viac ako 340 odborných prácach, ktoré boli podľa databáz Scopus a WOS citované viac ako 700-krát. Na základe dosiahnutých výsledkov, ocenení a uznaní možno konštatovať že Ing. A. Ziegelhöffer, DrSc. sa stal priekopníkom biochémie a molekulárnej kardiológie na Slovensku.

 

Ing. A. Ziegelhöffer, DrSc. absolvoval viacero dlhodobých a krátkodobých pracovných pobytov na popredných pracoviskách v Nemecku, Sovietskom zväze, Kanade, Rakúsku, Dánsku, Škótsku a inde. Aktívne sa zúčastnil mnohých odborných vedeckých podujatí doma a v zahraničí, pričom často to bolo v pozícii  pozvaného prednášateľa.

 

Svoje pracovné skúsenosti uplatnil Ing. A. Ziegelhöffer, DrSc. ako školiteľ doktorandov, kde sa podieľal na výchove viac ako 20 vedeckých pracovníkov, čím vytvoril vlastnú odbornú školu v biochémii a molekulárnej kardiológii. Bol taktiež školiteľom početných diplomantov a dlhoročná bola jeho činnosť v pregraduálnej výchove poslucháčov Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty chemicko-potravinárskej technológie STU, Farmakologickej fakulty UK, ale i v zahraničí, kde opakovane pôsobil ako hosťujúci profesor.

 

Vedecko-výskumná a organizačná činnosť Ing. A. Ziegelhöffera, DrSc. bola niekoľkokrát ocenená mnohými medzinárodnými oceneniami - Medal of Merit ISHR, volený člen European Society of Cardiology, volený člen v International Academy of Cardiovascular Sciences, ale i mnohými domácimi oceneniami alebo vyznamenaniami. SAV ocenila jeho bohatú činnosť udelením Zlatej plakety J. Jessénia, Striebornej plakety za zásluhy v biologických vedách, udelením Pamätnej plakety SAV, Pamätnej plakety SAV za príspevok k rozvoju vedy, ako aj zaradením medzi Významné osobnosti SAV a zvolením za emeritného člena Učenej spoločnosti SAV.

 

Popri tejto, na aktivitu bohatej činnosti, pôsobil Ing. A. Ziegelhöffer, DrSc. dlhé roky i v telovýchovnom hnutí - v šerme, najskôr ako aktívny pretekár, neskôr tréner a funkcionár. Aj táto jeho činnosť bola viackrát ocenená.

        

Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc. významne ovplyvnil nielen slovenskú vedu, ale i ľudí, ktorí s ním prichádzali do kontaktu. Bol nositeľom dobrej nálady, pozitívneho myslenia a mnohých inšpirovala jeho ochota vždy pomôcť, či sa v diskusii podeliť o svoje vedomosti a názory. Ústav pre výskum srdca SAV v ňom prišiel nielen o vynikajúceho vedca, ale aj o priateľského človeka.

 

Česť jeho pamiatke!

 

Ján Styk

 

 

Príloha

Ing. Atilla Ziegelhöffer, DrSc.