Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prezentovať úlohu vedy v spoločnosti a vedu ako súčasť našej kultúry bolo cieľom zhromaždenia za podporu vedy na Slovensku, ktorú zorganizovala iniciatíva Veda chce žiť!

Zhromaždenie na podporu vedy pod vedením iniciatívy Veda chce žiť!

29. 10. 2014 | videné 3389-krát

Prezentovať úlohu vedy v spoločnosti a vedu ako súčasť našej kultúry bolo cieľom zhromaždenia na podporu vedy na Slovensku na Námestí slobody v Bratislave a rovnako aj v Košiciach, ktorú dnes zorganizovala iniciatíva Veda chce žiť!

 

Iniciatíva chcela poukázať na dlhodobo pretrvávajúcu nedostatočnú podporu vedy na Slovensku a vyzvať na pozitívne zmeny, ktoré sú v dnešnej situácii kriticky dôležité.

 

Požiadavky Iniciatívy Veda chce žiť!:

 

1.)  Stabilizovať neustále klesajúce financovanie SAV a verejný prísľub, že pri plánovanom raste rozpočtových výdavkov neklesne pod úroveň 0,45% výdavkov štátneho rozpočtu. Požiadavka znamená naplánovať na rok 2015 rozpočet SAV minimálne na úrovni 66,5 mil. eur (t.j. 0.45% z posledného známeho reálneho stavu výdavkov rozpočtu v roku 2013).

 

Odôvodnenie:

Návrh rozpočtu SAV pre rok 2015 je na úrovni rozpočtu z roku 2005. Od roku 2005 pritom narástli výdavky štátneho rozpočtu o vyše 70% a inflácia predstavovala zhruba 25%. Podiel výdavkov na Slovenskú akadémiu vied z rozpočtu dlhodobo klesá. Kým v roku 2008 predstavovali náklady na rozpočtovú kapitolu SAV 0.5% celkových výdavkov zo štátneho rozpočtu, budú v roku 2014 predstavovať už len 0.38%. Stále aktuálny návrh štátneho rozpočtu na rok 2015 plánuje pre SAV už len 0.3%.

 

 

 Grafy nájdete tu: http://www.vedachcezit.sk/docs/poziadavky.pdf

 

 

2.) Zásadným spôsobom posilniť súťažné financovanie vedy prostredníctvom národnej grantovej agentúry APVV a garantovať pravidelnú valorizáciu tejto formy financovania vedy na vedeckých pracoviskách na Slovensku. Iniciatíva žiada, aby bol rozpočet APVV v roku 2015 minimálne na úrovni priemerného rozpočtu agentúry v rokoch 2008 – 2010 t.j. 33,5 mil. eur a v nasledujúcich rokoch bol v čase ekonomického rastu valorizovaný minimálne o 10% ročne.

 

 

Odôvodnenie:

Súťažné grantové financovanie je kľúčovým prvkom štátnej podpory základného výskumu vo väčšine vyspelých krajín. Založením Agentúry na podporu výskumu a vývoja v roku 2006 sa k tomuto trendu prihlásila aj Slovenská republika. Posilňovanie súťažného grantového financovania je významným nástrojom na skvalitňovanie vedy na Slovensku.

 

3.) Verejne deklarovať fakt, že SAV nie je súčasťou programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa).

 

Odôvodnenie:

Cieľom ESO je až do roku 2020:

a) Integrácia špecializovanej miestnej štátnej správy - do polovice roka 2014

b) Sprevádzkovanie klientských centier pre občanov – 2014/2015

c) Optimalizácia výkonu štátnej správy, optimalizácia procesov a štruktúr ústredných orgánov

štátnej správy, optimalizácia procesov a výkonu samosprávy – 2014-2020

(Zdroj: http://www.minv.sk/?eso-efektivna-spolahliva-otvorena-verejna-sprava)

 

Iniciatíva konštatuje, že:

a) SAV nie je špecializovanou miestnou štátnou správou

b) SAV je organizácia základného výskumu, nie súčasť štátnej správy, nemá klientov a nemôže teda

prevádzkovať klientske centrá pre občanov

c) SAV nie je súčasťou štátnej správy, ústredným orgánom štátnej správy ani samosprávou.

 

Z týchto dôvodov nie je SAV súčasťou programu ESO a tento program je irelevantný pri rozhodovaní o počte ústavov na SAV.

 

Iniciatívu „Veda chce žiť!“ založila skupina vedeckých pracovníkov z Ústavu molekulárnej biológie SAV. Oficiálni zástupcovia iniciatívy sú:


Mgr. Matej Stano, PhD., koordinátor iniciatívy
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., zástupca pre vedy o neživej prírode
RNDr. Imrich Barák, DrSc., zástupca pre vedy o živej prírode a chemické vedy
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., zástupca pre vedy o spoločnosti a kultúre

 

Viac informácií: www.vedachcezit.sk

Foto: Gabriel Kuchta (Bratislava), Katarína Čižmáriková (Košice)