Aktuality

Ocenili vedeckú a odbornú literatúru

Vložil(a): M. Španková, 30.9.2014, videné 1813-krát

25. septembra 2014 v zrkadlovej sieni Zichyho paláca v Bratislave už tradične Literárny  fond ocenil autorov vedeckej a odbornej literatúry.

 

Medzi ocenenými boli aj zástupcovia SAV – Historický ústav reprezentovali Slavomír Michálek a Miroslav Londák, či Stanislav Sikora. Peter Slavkovský (Ústav etnológie) dostal prémiu za vedeckú literatúru v kategórii spoločenských vied, kde boli ocenení aj František Novosád s Dagmar Smrekovou z Filozofického ústavu SAV. Ocenenie dostali aj vedci Ústavu experimentálnej endokrinológie. Prémiu za trojročný vedecký ohlas za rok 2014 získali Peter Halama z Ústavu experimentálnej psychológie a archeológ Karol Pieta. Prémia za výnimočný ohlas na jedno dielo putovala do rúk archeológov Václava Furmánka, Ladislava Veliačika a Jozefa Vladára. V kategórii prírodné a lekárske vedy získal I. cenu tím z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Všetky ocenenia sú popísané nižšie.

 

 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013

  

V kategórii spoločenské vedy:

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.,  PhDr. Miroslav Londák, DrSc. a kolektív

        za dielo Gustáv Husák: moc politiky – politik moci, VEDA

 

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra :   cenu neudelila

 

V kategórii biologické a lekárske vedy :

prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

     za dielo   Potápačská medicína, OSVETA

 

V kategórii prírodné a technické vedy :

prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Katsumi Hirose, Michio Aoyama

     za dielo Fukushima Accident: Radioactivity Impact on the Environment,    

     Elsevier  New  York

 

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013

 

V kategórii spoločenské vedy:

 

doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

         za dielo Sloboda prejavu a sloboda po prejave, Heuréka

 

PhDr. Stanislav Sikora, CSc.

        za dielo Po jari krutá zima. Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1968-1971, HÚ SAV

 

doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD.

        za dielo Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej

        dobe,  RAK

  

doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.

        za dielo Vlastnícka správa spoločnosti, Wolters Kluwer

 

PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.

        za dielo Slovenský roľník (pramene k štúdiu spôsobu života), VEDA

 

MVDr. Miloš Jesenský, PhD. a kolektív

        za dielo Gorali, veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc, MS

 

 

 

Prof. PhDr. František Novosád, CSc., PhDr. Dagmar Smreková, CSc. a kolektív

        za dielo Dejiny sociálneho a politického myslenia, Kaligram

 

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra :   

PhDr. Peter Jašek, PhD., Mgr. Branislav Kinčok, PhDr. Martin Lacko, PhD.

       za dielo Slovenskí generáli 1939-1945,  Ottovo Nakladateľstvo

 

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

       za dielo Slovník diplomacie,  PAMIKO

 

Ing. Ivan Truchlík, PhDr. Michal Zeman

       za dielo Encyklopédia futbalu,  Ottovo Nakladateľstvo

 

 

V kategórii biologické a lekárske vedy : 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. a kolektív

    za dielo   Pľúcny surfactant z laboratória k pacientovi, OSVETA

 

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc. Dr. SVS a kolektív 

    za dielo   Internistická propedeutika, HERBA

 

Doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc., mim. prof.

    za dielo Klinický význam dopplerovského sonografického vyšetrenia cirkulácie počas tehotnosti, OSVETA

 

Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Ľubomíra Fábryová,

PhD., doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc. prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. a kolektív

        za dielo   Klinická obezitológia, FAMA

 

Doc. Ing. Peter Strapák, PhD. a kolektív

    za dielo   Chov hovädzieho dobytka, SPU

                                                                

V kategórii prírodné a technické vedy : 

RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

     za dielo Matematická kartografia, STU Bratislava

 

Doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.

         za  dielo Diferenčné posety a ich grafická reprezentácia, Akadémia

         ozbrojených síl

 

Doc. Ing. Andrea Miškufová, PhD. a prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

        za dielo Spracovanie a recyklácia hliníkových odpadov, EQUILIBRIA

 

RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc. a Zoltán Bajnok

        za dielo  Introduction to the Statistical Physics of Integrable Many-body

                     Systems, Cambridge University Press

 

 

Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.

       za dielo Sopečná činnosť – jej dobrodenia, ale aj postrach ľudstva,

       UK Bratislava

 

Prof. Ing. Karol Rástočný, PhD. a doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.

        za dielo Riadiace systémy so safety PLC, EDIS Žilina

 

 

Prémia  za trojročný  vedecký ohlas za rok 2014

 

V kategórii spoločenské vedy:

 

I. miesto

doc. Mgr. Peter Halama, PhD.

 

I. miesto

PhDr. Karol Pieta, DrSc.

II. miesto

 prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc.

 

III. miesto

Mgr. Martina Chylová, PhD.

 

 

V kategórii prírodné a lekárske vedy:

I. miesto  neudelil

 

II. miesto

doc. Mgr. Vasil Andruch, CSc.

 

III. miesto  neudelil

 

V kategórii technické vedy a geovedy:

I. miesto  neudelil

II. miesto neudelil

III. miesto  neudelil

 

 

Prémia  za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2014

V  kategórii spoločenské vedy:

I. miesto

prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.,  PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc.,

prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.

     na dielo

     V. Furmánek, L. Veliačik a J. Vladár:  Slovensko v dobe bronzovej,   

     VEDA, Bratislava 1991,   406 str., ISBN 80-224-0350-4.

 

II. miesto

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.

     na dielo

    Juraj Jankuv: Medzinárodné európske mechanizmy ochrany ľudských práv,

    1. vyd., Iura Edition, 2006, Bratislava,   358 str., ISBN 80-8078-096-X.

 

III. miesto

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

    na dielo

    Bitušíková Alexandra: Transformations of a City Centre in the Light of Ideologies  

    (Transformácie mestského centra vo svetle ideológií),

    International Journal of Urban and Rergional Research, Oxford UK – Boston USA

    Blackwel Publisher, Vol. 22, (1998), No 4, s. 614-622, ISSN 0309-1317

 

 

                

V  kategórii prírodné a lekárske vedy:

I. miesto   

doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc. ,RNDr. Eduar Kladiva, CSc.,  RNDr. Pavol Strižinec, CSc.,  

doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.,  doc. RNDr. Iva Sýkora, CSc.,   RNDr. Tomáš Zeniš, PhD.,  

Doc. RNDr. Tomáš Blažek, CSc.

     na dielo  

     D. Bruncko, E. Kladiva, P. Strižinec, S. Tokár, I. Sýkora, T. Zeniš, T. Blažek:

    Observation of a new particie in the search for the Standard Model Higgs boson with

    the ATLAS detector at the LHC,

    Physics Letters B 716  (2012) 1,  v roku 2012, str.1-29

 

II. miesto

Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.  

     na dielo 

     Špitalský Z., TASIS, Dimitrios – PAPAGELIS, Konstantinos – GALIOTIS, Costas:   

     Carbon nanotube –polymer  composites: Chemistry, processing, mechanical and

    electrical properties, 

    Progress in Polymer Science: an International Review Journal 2010, vol. 35, p. 357-401

  

II. miesto   

RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

na dielo

Gomez-Roldan V., Fermas S., Brewer, PB; Puech-Pages V., Dun EA; Pillot JP; etisse F; Matusova R..; Danoun S.; Portais JC.; Bouwmeester H,+ Becard G., Beveridge CA., Rameau C.; Rochange SF. : Strigolactone Inhibition of shoot branching,

NATURE Volume: 455 Issue: 7210 Pages 189-195, Publ.Sep. 11 2008, ISSN 0028-0836

 

III. miesto

RNDr. Soňa Čierniková, PhD.

na dielo

Walsh T., Casadei S., Coats KH., Swisher E., Stray SM., Higgins J., Roach KC., Mandell J., Lee MK., Ciernikova S., Foretova L., Souček P., King MC. : Spectrum of mutations in BRCA1, BRCA2, CHEK2, and TP53 in families at high risk of breast cancer,

JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 295 (12), 1379-1388

 

V kategórii  technické vedy a geovedy:

I. miesto  neudelil

 

II. miesto

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.

     na dielo Podlubný I.: Geometric and Physical Interpretation of Fractional       

    Integration and Fractional Differentiation,

    Fractional Calculus and Applied Analysis, vol. 5, no.  4, 2002, pp. 367-386, ISSN

    1311-0454

 

II. miesto

prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.

    na dielo

    P. Baláž: Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering,    

   Springer, Berlin Heidelberg 2008, ISBN 978-3-540-74854-0

 

 

III. miesto neudelil

 

Príloha

Doc. MUDr. Boris Krahulec, spolu s Danielou Ježovou
Príloha

PhDr. Miroslav Londák, DrSc. preberá cenu za kolektív za dielo Gustáv Husák: moc politiky – politik moci.
Príloha

V kategórii spoločenské vedy preberá cenu PhDr. Stanislav Sikora, CSc. za dielo Po jari krutá zima.
Príloha

PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
Príloha

PhDr. František Novosád, CSc.
Príloha

PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Príloha

doc. Dušan Bruncko preberá cenu za tím Ústavu experimentálnej fyziky SAV
Príloha

Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.
Príloha

RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.
Príloha

RNDr. Soňa Čierniková, PhD.