Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

50 rokov vedecko - výskumných aktivít Ústavu pre výskum srdca SAV

1. 7. 2014 | zhliadnuté 1361-krát

19. júna 2014 si na priateľskom stretnutí pripomenuli súčasní a bývalí pracovníci 50. výročie založenia Ústavu pre výskum srdca SAV. Stretnutie sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

 

 

Riaditeľ ústavu RNDr. Miroslav Barančík, DrSc., otvoril toto stretnutie a privítal všetkých prítomných a vzácnych hostí, medzi ktorými boli prodekanka Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc., zástupcovia Predsedníctva SAV Prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc., prof. PharmDr. D. Ježová, DrSc., Doc. MVDr. J.Koppel, DrSc., riaditelia a zástupcovia spolupracujúcich ústavov SAV, ako aj zástupcovia spolupracujúceho pracoviska Institute of Cardiovascular Sciences, St. Bonifac Gen. Hosp., Univ. Manitoba, Winipeg, Kanada (prof. P. K. Singal, prof. N. S. Dhalla, prof. G. N. Pierce) a Fyziologického ústavu Akadémie vied ČR (prof. F. Kolář).

 

Základné informácie z histórie ústavu, významné dosiahnuté výsledky a aktivity pracoviska predniesli prof. MUDr. J. Slezák, DrSc., ktorý vo svojom vystúpení pripomenul roky od založenie ústavu v roku 1964 až do roku 1997 a MUDr. J. Styk, CSc., ktorý spomínal na činnosť ústavu v rokoch 1998 – 2010. Obaja bývalí riaditelia pripomenuli, že v doterajšej histórii ústavu sú dva významné medzníky. Prvým je vznik Ústavu experimentálnej chirurgie SAV v roku 1964 a druhým zmena názvu na Ústav pre výskum srdca SAV v roku 1990.

Ústav experimentálnej chirurgie SAV vznikol ako experimentálna základňa rozvíjajúcej sa kardiochirurgie na Slovensku a z toho vyplývalo i vedeckovýskumné zameranie ústavu. Prvým riaditeľom bol akademik Prof. MUDr. K. Šiška, DrSc. Na jeseň v roku 1975 sa ústav presťahoval do novej budovy v rámci areálu SAV na Dúbravskej ceste. Po roku 1980 sa výskum na ústave začal čoraz viac a cielene zameriavať na riešenie aktuálnych problémov experimentálnej resp. molekulovej kardiológie. Vzhľadom na toto zameranie  vedeckovýskumnej činnosti došlo v roku 1990 k zmene názvu pracoviska na Ústav pre výskum srdca SAV, ktorý plne vystihuje i jeho súčasné zameranie.

 

Súčasný riaditeľ ÚVS SAV RNDr. M. Barančík, DrSc., sa vo svojej prezentácii venoval súčasnosti a budúcnosti ústavu a odovzdal pamätné plakety pri príležitosti 50. výročia založenia ústavu. Ocenené boli pracoviská, s ktorými má ústav dlhoročnú a úspešnú spoluprácu, a to z rezortu školstva (Prírodovedecká fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), ak aj zo SAV (Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Ústav  experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Ústav merania SAV, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Chemický ústav SAV, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Neuroimunologický ústav SAV). Pamätnými plaketami boli ocenení taktiež bývalí a súčasní pracovníci ústavu, ktorí dlhodobo prispievali a prispievajú k jeho rozvoju.

V druhej časti tohto stretnutia dostali priestor prítomní hostia. Dekan Prírodovedeckej fakulty UK udelil ústavu Striebornú medailu dekana Prírodovedeckej fakulty UK, ktorú odovzdala aj s pozdravným listom prodekanka fakulty prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc. S pozdravnými listami vystúpili i riaditelia alebo zástupcovia pracovísk SAV, s ktorými má Ústav pre výskum srdca SAV dlhoročnú spoluprácu. Doterajšiu spoluprácu, dosiahnuté výsledky a aktivity ústavu ocenili aj už spomínaní zahraniční hostia z Kanady.

 

 

RNDr. M. Barančík, DrSc., MUDr. J. Styk, CSc.