Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Ocenili najlepšie študentské návrhy v projekte „Veda má budúcnosť“

5. 6. 2014 | zhliadnuté 1345-krát

Školskou konferenciou v priestoroch Slovenskej akadémie vied bol 5. júna 2014 slávnostne ukončený ďalší ročník programu „Veda má budúcnosť“.  Študenti stredných odborných škôl prezentovali svoje vlastné návrhy na zlepšenie prestíže vedy na Slovensku pred odbornou porotou, zloženou z manažérov spoločnosti Bayer, odborníkov zo vzdelávacej inštitúcie AISIS, o.z., a z členov Slovenskej akadémie vied. 

 

V praxi projekt „Veda má budúcnosť“ prebiehal formou aktívnej spolupráce firiem so školami. Mládež sa zapája do týchto činností:

-   V rámci stretnutí „Deň v živote firmy“ študenti na vlastnej koži spoznajú, ako funguje medzinárodná firma zameraná na inovácie a výskum v oblasti prírodných vied v slovenskom prostredí, čomu sa ich pracovníci venujú, aké problémy riešia, čo k svojej práci potrebujú. Zároveň sa oboznámia s riešeniami, aké prírodné vedy v praxi dokážu vytvoriť, aké celospoločenské výzvy môžu pomáhať riešiť.

-   V bloku s názvom „Tvorba životopisov a príprava na pohovor“ sa študenti priamo vo firme naučia, ako sa pripraviť na prijímací pohovor. Taktiež si ho môžu s personalistami nanečisto vyskúšať. Odborníci ďalej konzultujú, ako by mal vyzerať správny životopis a ako sa nasmerovať na budúcu kariéru v oblasti prírodných vied.

-   Na stretnutiach „Veda v praxi“ účastníci preskúmajú vedu tvárou v tvár s odborníkmi a vedcami zo Slovenskej  akadémie vied.

 

V aule SAV na bratislavskej Patrónke privítali v máji študentov 4 bratislavských stredných škôl. Vedecký pracovník Chemického ústavu SAV doc. Ladislav Petruš im v prednáške priblížil priority práce tohto ústavu, jeho výsledky a perspektívy, venoval sa aj tomu, čím by práve toto vedecké pracovisko mohlo byť lákavé pre ich budúcu vedeckú kariéru. Študenti mali možnosť prezrieť si aj laboratóriá ústavu, ktoré sa pýšia technickým vybavením na svetovej úrovni. Michaela Španková, PR manažérka SAV: „Sme veľmi radi, že sme mohli byť partnerom motivujúceho a podnetného projektu. Prezentácie študentov ukázali inovatívny prístup a vysoké nasadenie. Dúfame, že podobné aktivity nasmerujú študentov na školy, ktoré by v budúcnosti využili ich potenciál.“

 

 

Projekt Veda pre budúcnosť sa pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej akadémie vied snaží prostredníctvom spolupráce firiem a škôl o to, aby sa zvýšila atraktivita technických a prírodovedných odborov pre žiakov základných a stredných škôl. Cieľom je okrem iného ukázať mladým ľuďom, že kariéra v tejto sfére môže byť pre nich zaujímavá.

 

Program bol zavŕšený práve  záverečnou školskou konferenciou a prezentáciou študentských projektov pred vrcholovými manažérmi firmy Bayer a zástupcami SAV. Navrhované projekty boli predstavené taktiež laickej verejnosti na portáli ww.soutez.vedamabudoucnost.cz, kde študenti získavali hodnotenie a odporúčania verejnosti, ako aj iných škôl a partnerov projektu.

 

Porota zložená zo zástupcov firmy Bayer, Slovenskej akadémie vied a neziskovej organizácie AISIS vybrala v rámci konferencie víťazné projekty. Ocenené boli finančnou odmenou v celkovej výške 1000 EUR.

 

Prehľad víťazných študentských projektov:

I. miesto Stredná odborná škola chemická Vlčie hrdlo s projektom Vývoj a testovanie enzýmovej metódy,

II. miesto Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka s projektom Sapones medicati,

III. miesto Gymnázium Alberta Einsteina s projektom Cyklycká Hydro-Energia,

IV. miesto Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka s projektom Máte bolesti? Pomôžeme vám,

V. miesto Gymnázium Ladislava Sáru s projektom Ako by sme využili vesmír.

 

 

 „Žiaci sa často rozhodujú o svojom budúcom zamestnaní podľa toho, aké boli predmety v škole. Program projektu ,Veda má budúcnosť‘ bol skoncipovaný tak, aby mladí ľudia videli, že tieto odbory sú pre kvalitu života zásadné a majú obrovský potenciál pre budúcnosť. Dôležité je v projekte taktiež ukázať učiteľom rôzne inovácie a trendy v aplikácii týchto odborov tak, aby boli učitelia schopní svojich žiakov ďalej zaujať a motivovať pre záujem o prírodovedné respektíve technické odbory, a aby im následne pomohli uplatniť sa na trhu práce,“ vysvetľuje hlavný cieľ vzdelávacieho programu Radim Zabadal, hlavný koordinátor projektu „Veda má budúcnosť“.

 

Do projektu „Veda má budúcnosť“  je v Českej republike aktívne zapojených viac ako 700 žiakov a takmer 200 učiteľov. Na Slovensku je to pomer 200 žiakov a 14 učiteľov.

 

 

Foto: Gabriel Kuchta, SAV