Aktuality

Mária Virčíková TOP študentskou osobnosťou

Vložil(a): M. Španková, 12.12.2013, videné 3436-krát

 

TOP študentskou osobnosťou Slovenska sa 11. decembra 2013  stala Ing. Mária Virčíková z  Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, ktorú si určite pamätáte aj z jej tohtoročného predstavovania robota Asima v rámci Noci výskumníkov. Svoje zastúpenie mala medzi víťazmi aj SAV – Peter Staňák (ÚSTARCH) v kategórii stavebníctvo a architektúra a Lenka Kostovičová (ÚEP) v kategórii právo, filozofia, politilógia, sociológia.

Marián Meško, výkonný preseda Junior Chamber International  privítal v priestoroch Pálffyho paláca prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, prof. Pharm.Dr Danielu Ježovú, DrSc.- členku predsedníctva  Slovenskej akadémie vied a  Dr.h.C.,Prof. Ing. Rudolfa Siváka, DrSc. - viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Vzácnym hosťom bol aj J.E. Theodor Sedgwick, veľvyslanec USA na Slovensku.

 

Ocenenia si prevzalo 11 mladých ľudí v 11 kategóriách  ktorí získali  titul „Študentská osobnosť Slovenska Šk. r. 2012/2013“:

1.Elektrotechnika, priemyselné technológie

Bc. Lukáš Pariža - Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Bc. Lukáš Pariža bol v školskom roku 2012/2013 študentom 1. ročníka inžinierskeho študijného programu robotika. V súčasnosti navštevuje 2. ročník tohoto programu. V diplomovej práci s názvom "Lokalizácia mobilného robota pomocou vizualného systému" sa pod vedením Ing. Andreja Babinca, PhD. venuje problémom v oblasti mobilnej robotiky.

Okrem školských záležitostí sa Lukáš Pariža intenzívne venuje robotike aj vo svojom voľnom čase. S vlastnými zostrojenými robotmi sa v posledných rokoch zúčastnil viacerých medzinárodných súťaží, kde získal množstvo ocenení, vrátane tých najcennejších. Najväčšie úspechy dosiahol v školskom roku 2012/13. Na štyroch rôznych medzinárodných robotických podujatiach vybojoval dokopy sedem umiestnení, z toho štyri zlaté a tri strieborné. Za najcennejšie umiestnenie v tomto roku možno považovať druhé miesto v kategórii "Linefollower Enhanced" na medzinárodnej súťaži RobotChallenge 2013 vo Viedni. Toto prestížne podujatie je najväčšie svojho druhu v Európe a pravidelne sa ho zúčastňujú súťažiaci z krajín celého sveta. Výnimočné nie sú iba pódiové umiestnenia, ale aj to, že jeho robot ako jediný dokázal získať umiestnenie vo viacerých kategóriách súčasne. To sa mu podarilo na všetkých z týchto troch podujatí. V Bratislave na súťaži Istrobot 2013 jeho robot skončil na prvom mieste v kategórii "Myš v Bludisku" a zároveň na druhom mieste v kategórii "Stopár".

 

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Ján Duplák, PhD. – Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach

Ing. Ján Duplák, PhD. v súčasnosti pôsobí na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove ako výskumný pracovník. Celé svoje štúdium vo všetkých troch stupňoch vzdelávania absolvoval na tejto fakulte. Svoje nadanie a vzťah k vzdelávaniu prezentoval získaním červeného diplomu za bakalárske štúdium v odbore Manažment výroby, kde za svoju bakalársku prácu získal cenu dekana. Po nástupe na doktorandské štúdium bol študentskou obcou zvolený za podpredsedu akademického senátu fakulty a za zástupcu v akademickom senáte univerzity. Počas doktorandského štúdia sa zaoberal problematikou trvanlivosti a životnosti rezných nástrojov v procese obrábania, kedy už pri obhajobách diplomovej práce upovedomil štátnicovú komisiu na nedostatky a nepresnosti uvedené v slovenských technických normách, ktoré sa zaoberajú problematikou trvanlivosti rezného nástroja. Výsledkom jeho práce bol vzorec pre predikovanie trvanlivosti rezného nástroja, ktorý vedcom umožňuje nazerať novým pohľadom na pôvodný vzorec F.W.Taylora, ktorý bol považovaný za základný zákon obrábania, a tým vo vede urobil v tejto problematike výrazný pokrok, o ktorý sa pokúšali počas dvadsiateho storočia významní svetoví vedci. Taktiež aj pre prax majú výsledky jeho práce podstatný význam. Pre výrobné podniky umožňuje jeho vzorec predikovať správanie sa rezného nástroja v procese obrábania a tým vybrať vhodný typ nástroja, čo povedie k hospodárneho nakladaniu s náradím vo výrobných podnikoch.

 

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

Ing. Mária Virčíková - Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Ing. Mária Virčíková je študentkou posledného ročníka 3. stupňa štúdia v odbore Umelá inteligencia na Fakulte informatiky a elektrotechniky Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej dizertačnej práci s názvom Interakcia človek-stroj v sociálnej robotike, v odbore Umelá inteligencia sa venuje humanoidným robotom, tj. interakcii človek - stroj. Výsledky jej práce sú porovnateľné s výsledkami dosiahnutými vo svete. Prvý krát prezentovala svoje výsledky ešte len bakalárskej práce v roku 2009 ako študentka 3. ročníka Bc štúdia na konferencii Cognitive and neural systems na MIT (Massachusets Institut of Technology) v Bostone, USA. Návšteva MIT Média Lab. a osobné stretnutia so špičkovými osobnosťami na MIT veľmi silno ovplyvnili jej rozhodnutie venovať sa problematike umelej inteligencie. r. 2010 ukončila 2. stupeň VŠ vzdelávania s vynikajúcim výsledkom, pričom za svoju diplomovú prácu získala IT Valley Award 2010 za najlepšia diplomovú prácu v oblasti informačných technológií. Po prijatí na PhD. štúdium pod vedením školiteľa Prof. Ing. Petra Sinčáka, PhD., ktorý ju predovšetkým inšpiruje a podporuje v jej (najmä zahraničných) aktivitách sa stala už dnes medzinárodne známou osobnosťou. Ocenením výsledkov jej práce sú pozvané prednášky na japonských univerzitách v decembri 2012 na Kyushu Inst. Technology, Fukuoka, Tokyo Inštitúte of Technology, Tokyo, Tsukuba University a Tokyo University a na prestížnom Kórea Advanced Inštitúte of Science and Technology (KAIST) v Južnej Kórei. V roku 2013 sa angažovala v projekte Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Košice aktivitami: Výstava Robotické emócie, DIG Gallery, Košice a populárnou prednáškou Raňajky s umelou inteligenciou v reštaurácii v Košiciach. Ďalšie významné popularizačné činnosti s humanoidnými robotmi sú na školách a v nemocniciach (FNsP Košice) a na Noci výskumníkov (vystúpenia robotov Nao).

 

4. Lekárske vedy, farmácia

MUDr. Juraj Sokol - Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK  v Bratislave

MUDr. Juraj Sokol je študentom štvrtého ročnika dennej formy doktorandského štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje na klinike hematológie a transfuziológie. Témou jeho dizertačnej práce je syndróm lepivých doštičiek (SPS) u žien s recidivujúcimi habituálnymi potratmi. Ide o veľmi závažný medicínsky problém, ktorý je spojený nielen so psychickou traumou matky, ale nesie v sebe aj riziko ohrozenia života a zdravia ženy tromboembolizmom. Cieľom jeho výskumu je porozumieť podstate tohto ochorenia. Výsledky jeho práce boli prezentované na domácich a zahraničných konferenciách (Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Mexiko, Rusko, Česká republika). Za posledné tri roky je autorom/spoluautorom 78 vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných časopisoch. Spomedzi týchto prác je najvýznamnejšia vedecká práca publikovaná v r.2012 v prestížnom karentovanom časopise Fertility and Sterility (IF 2012: 4,174). Okrem aktivít v oblasti medicínskeho výskumu a vzdelávania sa venuje práci v medzinárodných študentských organizáciách, napr. ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in European System), ako aj práci v orgánoch akademickej samosprávy (Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave). Ocenenia a pochvaly:

Guothova cena prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti v roku 2013

Udelenie akademickej pochvaly rektorom Univerzity Komenského v akademickom roku 2009/2010

Udelenie akademickej pochvaly dekanom Jesseniovej lekárskej fakulty  v akademickom roku 2005/2006

 

5. Prírodné vedy, chémia

RNDr.Matúš Peško,PhD. -  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Matúš Peško absolvoval v roku 2009 Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave v študijnom odbore environmentálna chémia. Od septembra 2009 bol doktorandom katedry environmentálnej ekológie v odbore ochrana a využívanie krajiny. Dizertačnú prácu zaoberajúcu sa reakciou rastlín na vplyv toxických kovov úspešne obhájil koncom augusta 2013. V súčasnosti je zamestnancom Katedry environmentálnej ekológie PriF UK v Bratislave. Jeho vedecká činnosť je zameraná na environmentálnu problematiku. Venuje sa hlavne vplyvu kovov a organických polutantov na rastliny a vplyvu potencionálnych novo-syntetizovaných liečiv na fotosyntézu. Matúš Peško je autorom alebo spoluautorom vyše 20 pôvodných vedeckých prác uverejnených prevažne v  zahraničných karentovaných periodikách, na ktoré má okolo 68 citácií. Z tohto počtu pripadá na  akademický rok 2012/2013 až 9 vedeckých prác publikovaných v zahraničných karentovaných periodikách, na ktoré má 15 citácií. Je tiež autorom alebo spoluautorom vyše 40 konferenčných príspevkov. Počas doktorandského štúdia sa zúčastnil na mnohých slovenských aj zahraničných konferenciách, kde úspešne prezentoval výsledky svojej vedeckej činnosti.  V októbri 2012 bol jeho príspevok na konferencii „Chemical substances in environment“ v Poľskom Zakopanom zaradený medzi tri najlepšie plagátové prezentácie.

 

6. Stavebníctvo, architektúra

Ing. Peter Staňák, PhD. – Ústav stavebníctva a  architektúry SAV  v Bratislave. V práve skončenom školskom roku 2012/2013 ukončil Ing. Peter Staňák svoje doktorandské štúdium na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Dizertačnú prácu s názvom Boundary value problems for smart materials obhájil na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Práca bola napísaná v angličtine s veľmi dobrou grafickou i jazykovou úrovňou.

Počas svojho doktorandského štúdia sa venoval numerickému modelovaniu pokročilých inteligentných materiálov, akými sú piezoelektrické materiály. Aplikácie piezoelektrických materiálov v inžinierskych konštrukciách sú veľmi široké a inovatívne riešenia použitia piezoelektricity neustále zamestnávajú množstvo výskumníkov po celom svete. Tieto materiály sa využívajú najmä v rôznych transduktoroch alebo senzoroch. V súčasnosti sa pri numerickom modelovaní do popredia dostávajú bezprvkové formulácie. Ing. Staňák sa vo svojej práci zameral na bezprvkovú lokálnu Petrov-Galerkinovu metódu (MLPG) a jej ďalší vývoj zameraný na kompozitné konštrukcie s piezoelektrickými vrstvami aj s aplikáciami  v stavebníctve. Ako sa v praxi ukázalo, nové progresívne bezprvkové metódy sú schopné eliminovať mnohé nevýhody a nedostatky v súčastnosti bežne používaných numerických metód založených na sieti konečných prvkov, preto sú veľmi perspektívne pre budúci vývoj numerického modelovania. K jedným z najvýznamnejších úspechov v roku 2013 je možné zaradiť napísanie a publikovanie prehľadového článku o metóde MLPG v CC časopise Computer Modeling in Engineering and Sciences spolu s prof. S. Atlurim z USA, ktorý je považovaný za priekopníka bezprvkovej MLPG metódy vo svete.

 

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Jaromír Vašíček,PhD. - Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Ing. Jaromír Vašíček. PhD. bol v školskom roku 2012/2013 študentom 4. ročníka dennej formy doktorandského štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v študijnom programe Biotechnológie, v študijnom odbore Biotechnológie.

Dizertačnou prácou vypracovanou na tému „Magnetická separácia živočíšnych buniek" významne prispel k vedecko-výskumnému rozvoju v oblasti živočíšnych biotechnológií a biomedicíny. Počas svojho štúdia sa podieľal na riešení a úspešnom ukončení projektu APVV LPP-0119-09 s názvom „Magnetická separácia živočíšnych buniek pre využitie v biomedicínskej a poľnohospodárskej oblasti", ktorý bol realizovaný na Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra. Počas svojho 1-ročného zahraničného výskumného pobytu na AKH vo Viedni v laboratóriu Tumor Microcnvironment research laboratory úspešne rozvinul výskumnú spoluprácu medzi Medizinische Universitat vo Viedni, SPU Nitra a CVŽV Nitra a vytvoril tak možnosť ďalším študentom uchádzať sa o výskumný pobyt na tomto prestížnom zahraničnom pracovisku. V rámci štúdia bol aktívne zapojený do medzinárodného ERAZMUS programu pre doktorandské štúdium s názvom „International PhD. in Welfare, Biotechnology and Quality of Animal Production", organizovaného v spolupráci univerzít SPU v Nitre, Universitá degli Studi del Molise v Campobasso Taliansko a Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Sniadeckich w Bydgoszcz Poľsko.

 

8. Právo,filozofia, politológia,sociológia

Mgr.Lenka Kostovičová - Ústav experimentálnej psychológie SAV

Lenka Kostovičová študuje odbor Psychológia na Ústave experimentálnej psychológie SAV ako denná doktorandka a zároveň je študentkou magisterského odboru Kognitívna veda na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Je aktívnou výskumníčkou -- riešiteľkou Centra excelentnosti SAV „Centrum strategických analýz“ (CESTA), výskumného projektu APVV „Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty“ a výskumného projektu VEGA „Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní“. Vo svojej dizertačnej práci "Sociálne vplyvy v rozhodovaní: Akontabilita a zodpovednosť" experimentálne skúma vplyv očakávaných sociálnych dôsledkov na rozhodnutia v podmienkach rizika a usiluje vysvetliť zistené efekty. Skúmanie situácií, kedy sú rozhodnutia zverejnené a hodnotené okolím, prípadne keď sa človek rozhoduje nielen za seba, ale aj iných ľudí, je vysoko aktuálne, pretože zatiaľ nepoznáme mechanizmy vplyvu zodpovednosti na rozhodovanie.  Z hľadiska metodológie je jej projekt originálny,  pretože rieši nedostatky predchádzajúcich výskumov. Praktický úžitok výskumov Lenky Kostovičovej sa môže prejaviť v oblasti rozhodnutí politických a finančných, spotrebiteľského správania a ďalších sfér riskantných volieb. Lenka Kostovičová spolupracuje s výskumníkmi z Veľkej Británie na experimentálnych štúdiách toho, ako ľudia rozumejú informáciám o pravdepodobnostiach -- aký to má dopad na ich rozhodovanie, ako možno ľuďom pomôcť robiť optimálne rozhodnutia v tejto oblasti

 

9. Kultúra a umenie

Bc.Tomáš Šelc-Hudobná a tanečná  fakulta VŠMU v Bratislave

Tomáš Šelc (1983, basbarytón) je poslucháčom magisterského štúdia operného spevu u Prof. Petra Mikuláša artD., na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a absolventom operného spevu (Mgr. art. Alžbeta Michálková) a zborového dirigovania (Mgr. art. Dušan Bill) na Konzervatóriu v Bratislave (rok 2008 a 2009).

Úspechy na medzinárodných speváckych súťažiach:

 2012: Medzinárodná spevácka súťaž „Ad honorem Mozart" v Prahe (CZ), 1. miesto v spoločnej kategórií ženy - muži

 2010: Medzinárodná spevácka súťaž a seminár Georga Fricdricha Händla v meste Eger (H), 1. miesto v spoločnej kategórií ženy - muži, zvláštna cena - koncertná spolupráca s maďarským Dohnányi orchestra

 

Sólová spolupráca s orchestrom: Kazanawa Symphony Orchestra, Japonsko, Johannesbourg Symphony Orchestra, Juhoafrická republika, Filharmonický orchester Bohuslava Martinu, Česká republika, Siid-west Philharmony Konstanz, Nemecko, Orchestre National des Pays de la Loire, Francúzsko, Bamberskí symfonici, Nemecko,

 

V roku 2013 sa sólovo predstavil na týchto medzinárodných festivaloch: Pražské jaro (Česká republika), Festival Jarmily Novotnej (Česká republika),, Veľkonočný festival duchovnej tvorby v Brne (Česká republika), na 23. ročníku Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline (Slovensko), Musica nobilis (Slovensko), opäť na Bratislavských hudobných slávnostiach.

Koncertná činnosť Tomáša Šelca je úzko spätá s uvádzaním hlavne slovenských, ale i zahraničných umeleckých diel, ktoré neboli predvedené na koncertných pódiách (napríklad koncert piesní Alexandra Albrechta, piesní Štefana Németha-Samorínskeho, židovských piesní, piesne Štefana Fajnora, Miloša Lihoveckého, Milana Licharda a iných).

 

10. Ekonómia

Michal Mešťan - Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Michal Mešťan je študentom tretieho roku štúdia denného bakalárskeho študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dokáže tiež motivovať ostatných študentov a viesť kolegov v kolektívnych súťažiach. Prakticky vo všetkých súťažiach, v ktorých sa za relatívne krátke obdobie doterajšieho štúdia zúčastnil, obsadil prvé miesto. Svedčí o tom jeho dvojnásobné víťazstvo v študentskej vedeckej aktivite v študijnom  programe financie bankovníctvo a investovanie s prácou na tému Finančné produkty deakumulačnej fázy starobného dôchodkového sporenia v SR a v študijnom programe regionálny rozvoj a verejná ekonomika s prácou na tému Rozsah informačnej asymetrie v deakumulačnej fáze starobného dôchodkového sporenia v Slovenskej republike. Michal Mešťan patrí medzi iniciátorov Vedeckého seminára Imricha Karvaša na pôde Ekonomickej fakulty UMB, ktorý vznikol pri príležitosti 110. výročia narodenia tejto najvýraznejšej historickej osobnosti z oblasti financií a národohospodárskej vedy. Aj jeho zásluhou nad podujatím prevzala záštitu Národná banka Slovenska, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici i syn profesora Imricha Karvaša, pán docent Milan Karvaš, ktorý sa pravidelne zúčastňuje týchto podujatí. Vďaka seminárom Imricha Karvaša sa nielen študenti a učitelia Ekonomickej fakulty UMB, ale aj širšia verejnosť oboznámili s prednáškou guvernéra centrálnej banky, doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. o aktuálnych otázkach menovej politiky Európskej centrálnej banky.Michal Mešťan je spoludržiteľom licencie na organizovanie medzinárodnej konferencie TEDxBanská Bystrica, celosvetovej siete dobrovoľných nezávislých odborníkov, ktorých cieľom je  podnietiť intenzívne diskusie na odborné témy a nadviazať vzťahy v malej skupine.

 

11. Šport

Richard Varga - Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Študent úspešne reprezentuje fakultu a Slovenskú republiku v športovej súťaži - triatlon. V roku 2006 debutoval na juniorských majstrovstvách Európy. Menovaný bol účastníkom Olympijských hier 2012 v Londýne,dokázal sa kvalifikovať do Londýna aj napriek tomu, že v marci 2012 utrpel únavovú zlomeninu členka. V septembri 2012 sa umiestnil na 2. mieste na Majstrovstvách Európy do 23 rokov a na 9. mieste na Majstrovstvách sveta. Dňa 17.10.2012 získal titul majstra sveta na Majstrovstvách sveta v akvatlone v Budapešti. Na akvatlonových MS v Londýne dňa 11.9.2013 sa zaradil medzi najúspešnejších akvatlonistov na MS v histórii a obhájil titul majstra sveta. Dvadsaťštyriročný olympionik získal zlato na MS v disciplíne pozostávajúcej z plávania a behu už tretíkrát v kariére a zaradil sa medzi najúspešnejších pretekárov v histórii. Je štipendista Olympijskej solidarity MOV. Je historicky ešte len druhý slovenský triatlonista na OH. Dnes je medzi svetovými triatlonistami považovaný za najlepšieho plavca.

 

 

Vyhlásenie špeciálnych cien:

 

„ Cena Americko-Slovenskej obchodnej komory“- Michal Mešťan

 

„ Cena BMW Group Slovakia za inovatívnosť a trvalo udržateľný rozvoj“- Lukáš Pariža a Richard Varga

 

„Cena Hospodárskych novín“ (cena verejnosti)- Štefan Tóth z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 

 

Projekt Študentská osobnosť Slovenska sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Jeho cieľom  je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2., alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských VŠ alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov na VŠ v SR.

 

 

Zdroj: JCI, foto: Katarína Selecká, SAV

 

Príloha

Absolútna víťazka Ing. Mária Virčíková
Príloha

Zľava: Libor Vozár, Daniela Ježová a Maroš Meško
Príloha

Ing. Peter Staňák, PhD.
Príloha

Ing. Peter Staňák, PhD. z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV
Príloha

Mrg. Lenka Kostovičová, Ústav experimentálnej psychológie SAV
Príloha

Ocenenie Lenke Kostovičovej odovzdáva Daniela Ježová
Príloha

Pohľad na ocenených
Príloha

Theodore Sedgwick, Veľvyslanec USA na Slovensku