Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Rektor STU preberá ocenenie od predsedu SAV J. Pastoreka

Medaila SAV Robertovi Redhammerovi

6. 12. 2013 | zhliadnuté 1410-krát

Pri príležitosti životného jubilea si  Medailu SAV za podporu vedy z rúk predsedu SAV Jaromíra Pastoreka 5. decembra 2013 v Smoleniciach prevzal rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. Ocenenie mu patrí za jeho výskumne aktivity, aktivity v oblasti riadenia vedy a významnú podporu spolupráce STU s ústavmi SAV.

 

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.,  vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT a po jej ukončení pôsobil ako výskumný pracovník, neskôr ako učiteľ. V rokoch 1991 – 1992 pôsobil na univerzite v Yorku v Anglicku. V rokoch 1997 – 2003 vykonával funkciu prodekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU pre vedu a výskum a od roku 2000 aj pre oblasť informatiky. Zaviedol vedecké konferencie pre doktorandov ELITECH. Riadiace skúsenosti získaval vo funkcii prorektora (2003 – 2011). Bol zodpovedný za vybudovanie Univerzitného technologického inkubátora na STU v rámci programu INTEG financovaného agentúrou NARMSP z fondu PHARE, ktorý prispel k založeniu a rozvoju 32 nových podnikov. Inicioval založenie univerzitnej obchodnej spoločnosti STU Scientific. Vytvoril Výskumné centrum STU a vypracoval koncept vedecko-technologického parku ako dlhodobého rámca rozvoja areálov.

 

V roku 2006 absolvoval prestížny International Visiting Leadership Program, v rámci ktorého študoval úspechy takmer 20 elitných vysokoškolských inštitúcií v piatich štátoch USA. V roku 2007 sa zúčastnil na Knowledge Economy Forum VI organizované Svetovou bankou v Cambridge. Vystúpil vo Výbore regiónov v Bruseli na podujatí Cluster building: the importance of regional networks usporiadané v rámci Open Days 2007.

V apríli 2011 bol inaugurovaný za rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Prof. Ing. R. Redhammer, PhD. vstúpil na vedecko-pedagogickú pôdu začiatkom 90-tych rokov ako žiak prof. Ing. Rudolfa Harmana, vedúceho Katedry mikroelektroniky FEI STU. Dobre využil vtedy sa otvárajúci priestor na medzinárodnú spoluprácu. Angažoval sa v aktuálnych a moderných výskumných témach, ako sú polovodiče typu AIIIBV, kvantové heteroštruktúry, tunelovanie horúcich elektrónov, molekulárna zväzková epitaxia. Bol zvolený za jedného z dvoch členov Európskej akadémie vied a umení v sekcii mladých členov.

 

V r. 1997 sa stal prodekanom FEI STU a neskôr prorektorom STU pre vedu a výskum. Je nepochybne aj jeho zásluhou, že v oblasti výskumu je STU našou špičkovou univerzitou. Popri tom sa ďalej zapájal do výskumu v aktuálnych oblastiach materiálových vied, ako diamantové vrstvy a uhlíkové nanorúrky.

Ako pracovník univerzity prepájal prof. Redhammer výskum s výukou, o čom svedčí jeho pedagogické curriculum a tituly skrípt, resp. vydaných učebníc. Nezanedbateľná je jeho aktivita v oblasti riadenia vedy, smerujúca k budovaniu vedeckej nfraštruktúry univerzity, predovšetkým zo štrukturálnych fondov EÚ. Bol tiež zodpovedný za vybudovanie univerzitného technologického inkubátora financovaného z programu PHARE. Vytvoril sa tým predpoklad na inovácie, zakladanie nových firiem, rozvíjanie podnikateľského ducha a tvorbu pracovných miest. V súčasnosti pod jeho vedením univerzita buduje univerzitný vedecký park.

 

 

Foto: Katarína Selecká, SAV