Aktuality

prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., deväťdesiatnik

Vložil(a): M. Španková, 8.10.2013, videné 1597-krát

Počiatok modernej slovenskej matematiky je spojený s takými koryfejmi ako prof. Jur Hronec (17.5.1881 – 1.12.1959) alebo prof. Štefan Schwarz (18.5.1914 – 6.12.1996). Hneď po druhej svetovej vojne však na scénu slovenskej matematiky vstupuje úspešná generácia, ktorá už vyštudovala matematiku na Slovensku. Medzi nich patria prof. Anton Kotzig (22.10.1919 – 20.4.1991), prof. Ladislav Mišík (10.05.1921 – 18.06.2001),  prof.  Milan Kolibiar (14.2.1922 – 9.7.1994) a jeho o niečo mladší spolužiak prof. Ján Jakubík, ktorý v týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea – 90 rokov.  Prof. Jakubík patrí medzi asi najdlhšie aktívne pracujúcich matematikov na Slovensku (a nielen matematikov) a preto právom ho môžeme považovať za doyena slovenských matematikov. Keď pred pár rokmi ochorel, tak od prekvapenej lekárky si pýtal PNku: „Ale pane, vy už vo Vašom veku nepotrebujete PN-ku!” Chvíľu mu trvalo, kým presvedčil lekárku, že on ešte pracuje v akadémii.

 

 

Ján Jakubík sa narodil 8. okt. 1923 v Dudinciach. Po maturite na Gymnáziu v Banskej Štiavnici, odchádza do Bratislavy študovať medicínu. Tu sa stretáva s vynikajúcimi  profesormi medicíny a úspešne sa dostáva do  tajov medicíny. No napriek tomu, že je vynikajúci študent, jeho láska k exaktným vedám ho po dvoch rokoch štúdia medicíny zaviedla na štúdium matematiky a fyziky na Slovenskej univerzite (dnešná Komenského univerzita). V r. 1949 končí štúdium a začína ako asistent na SVŠT v Bratislave. V r. 1952 odchádza Košíc na novozaloženú techniku. Tu sa v r. 1956 sa stáva docentom a v r. 1963 je univerzitným profesorom. V tom istom roku obhájil DrSc. V r. 1964 bol zvolený za  člena korešpondenta  SAV a v r. 1977 sa stáva akademikom. V r. 1978 sa stáva externým vedúcim novozaloženého Detašovaného pracoviska MÚ SAV v Košiciach a od r. 1985 je jeho interným členom. Vedúcim pracoviska bol až do 29.2.2012, keď odišiel do dôchodku.

 

Ťažisko vedeckej aktivity prof. Jakubíka  leží  v oblasti univerzálnych algebier a  usporiadaných štruktúr,  kde získal rad pozoruhodných výsledkov. Hlavná oblasť jeho výskumu je v spomínaných čiastočne usporiadaných grupách a zväzových grupách, kde ho všetci poznajú ako veľkého majstra. Podarilo sa mu vyriešiť množstvo otvorených problémov a formulovať  ďalšie početné nové problémy, ktoré inšpirovali celú generáciu matematikov pracujúcich v tejto oblasti matematiky v Česko-Slovensku ako aj  v zahraničí. Keď sa MV-algebry stali populárne  na Slovensku v deväťdesiatych rokoch, a keď vďaka dôležitému výsledku prof. D. Mundiciho o reprezentácii MV-algebier pomocou intervalu v komutatívnych  unitálnych l-grupách, prof. Jakubík sa s mladíckou vervou pustil do štúdia tohto nového smeru. Tu sa mu podarilo zúročiť jeho nesmiernu  skúsenosť s l-grupami.

 

V posledných rokoch sa venuje aj nekomutatívnym zovšeobecneniam MV-algebier. Jeho meno sa skvie asi na 300 vedeckých článkoch. Na výsledky jeho práce nadviazali matematici po celom svete. Vďaka aj nemu sa slovenská matematika dostala do celého sveta. Bezmála 65 rokov aktívneho matematického života si zasluhujú hlboký obdiv k jeho pracovnej činnosti. Pred ním sa skláňajú celé generácie slovenských matematikov.  Pán profesor okrem vysokej vedeckej erudovanosti môže slúžiť aj ako vzor ľudskej skromnosti, čestnosti, kolegiality a pedagogického majstrovstva. Po odchode do dôchodku napísal dva matematické články a ešte aj dnes báda nad matematikou.

 

Len pribúdajúce roky a objavujúce sa zdravotné problémy spôsobili, že dnes už prof. Jakubík nechodí na Detašované pracovisko a svoj čarovný šuflík, v ktorom uschovával svoje články, už posledné mesiace neotvára tak často.

 

 

Okrem veľmi aktívnej vedeckej činnosti, prof. Jakubík sa venoval aj pedagogickej činnosti na Vysokej škole technickej v  Košiciach. Učil matematiku celé generácie východoslovenských inžinierov. Bol školiteľom mnohých ašpirantov a dnes aj doktorandov. Ako člen mnohých redakčných rád vedeckých časopisov, komisií pre obhajobu kandidátskych alebo doktorských komisií zúčastnil sa významnou mierou na organizovaní matematického života v celom  Česko-Slovensku. Aj jeho osobný život je veľmi matematický, jeho nebohá manželka, jeho staršia dcéra a jej manžel sú tiež matematici (jeho mladšia dcéra  vyštudovala fyziku) a tiež vnuci sa vydali po matematických chodníčkoch. Okrem matematiky, jeho hobby je poézia, slovenské piesne a dejiny Slovenska.

 

Vážený pán profesor, pri príležitosti Vášho významného životného jubilea, 90 rokov, dovoľte mi, aby som Vám v mene celého Matematického ústavu SAV, slovenskej matematickej obce  ako aj vo svojom mene zablahoželal a poprial Vám ešte pevného zdravia. Súčasne Vám chcem poďakovať za Vašu dlhoročnú prácu na poli slovenskej matematiky. Podarilo sa Vám vybudovať pracovisko, ktoré je vzorom pre spoluprácu aj nematematikov na vysokých školách v Košiciach a SAV.

 

Vážený pán profesor, prajem Vám ešte veľa rokov spokojného života v kruhu Vašej rodiny a verím, že sa ešte dlho budeme tešiť z Vašej prítomnosti.

 

Ad multos annos !

 

Anatolij Dvurečenskij

Príloha

Prof. Ján Jakubík prebral Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy z rúk prezidenta republiky