Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

 Najlepšie vedecké kolektívy a jednotlivcov 3. júla 2013 ocenilo vedenie Slovenskej akadémie vied v Zrkaldlovej sieni Primaciálneho paláca

SAV ocenila špičkové vedecké kolektívy i jednotlivcov

3. 7. 2013 | videné 3796-krát

Najlepšie vedecké kolektívy a jednotlivcov 3. júla 2013 ocenilo vedenie Slovenskej akadémie vied v Zrkaldlovej sieni Primaciálneho paláca. Z hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry, ktoré identifikovalo špičkové tímy a pracovníkov vyplynulo mnoho výsledkov, ktoré obstoja aj v neľahkej medzinárodnej konkurencii na poli vedy.
SAV má excelentných výskumníkov, akreditované vedecké tímy s veľmi dobrou medzinárodnou reputáciou. Na výsledkoch slovenskej vedy sa podieľa viac ako jednou tretinou vo výstupoch. Kritériami hodnotenia sú napríklad počet publikácií, citácií, H-index, porovnania. Slovenská akadémia vied sa rozhodla, že okrem vlastného prístupu systémom vnútornej akreditácie využije aj možnosť externého hodnotenia špičkových tímov, ale aj jednotlivcov vo svojich štruktúrach. Z 1 800 vedcov, ktorí pracujú v Slovenskej akadémii vied, patrí 160 k svetovej špičke. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)  pripravovala deväť mesiacov analýzu, ktorá potvrdila, že v SAV pracuje mnoho špičkových vedeckých tímov,  najmä v oblasti fyziky, molekulárnej biológie, matematiky, ale aj z oblasti spoločenských vied.

 

Predseda SAV Jaromír Pastorek vo svojom príhovore uviedol: „Slovensko je pripravené poskytnúť svoju vedeckú špičku, limitované je však nedostatkom financií. Ako stále deklarujeme na rôznych stretnutiach, naša veda zápasí so silnou mierou podfinancovania. Práve preto by mohlo byť dnešné ocenenie aj zadosťučinením a zároveň poďakovaním za Vami odvedenú prácu, za Vaše výsledky, entuziazmus a lojalitu.“

 

Za I. oddelenie vied o neživej prírode boli ocenení:

 

Tím Ústavu geotechniky SAV pod vedením prof. RNDr. Petra Baláža, DrSc.,

tím Ústavu experimentálnej fyziky SAV pod vedením doc. RNDr. Dušana Bruncka, CSc.,

tím Fyzikálneho ústavu SAV pod vedením prof. RNDr. Vladimíra Bužeka, DrSc.,

tím Elektrotechnického ústavu SAV pod vedením Ing. Karola Fröhlicha, DrSc.,

tím Elektrotechnického ústavu SAV pod vedením doc.Ing. Fedora Gömöryho, DrSc.,

tím Ústavu experimentálnej fyziky SAV pod vedením RNDr. Ivana Králika, CSc.,

tím Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV pod vedením Ing. Juraja Lapina, DrSc.,

tím Geofyzikálneho ústavu SAV pod vedením prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc.,

tím Matematického ústavu SAV pod vedením prof. RNDr. Anatolija Dvurečenského, DrSc.,

tím Ústavu experimentálnej fyziky SAV pod vedením prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc.,

tím Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV pod vedením Dr. Ing. Františka Simančíka,

tím Ústavu stavebníctva a architektúry SAV pod vedením prof. Ing. Jána Sládka, DrSc.,

tím Fyzikálneho ústavu SAVpod vedením prof. Ing. Ivana Šticha, DrSc.,

tím Astronomického ústavu SAV pod vedením RNDr. Metoda Sanigu, DrSc.,

tím Elektrotechnického ústavu SAV pod vedením Ing. Pavla Kováča, DrSc.

 

 

 

Za II. oddelenie vied o živej prírode boli ocenení:

tím Chemického ústavu SAV pod vedením Ing. Petra Gemeinera, DrSc.,

tím Ústavu anorganickej chémie SAV pod vedením RNDr. Petra Komadela, DrSc.,

tím Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV pod vedením doc. MVDr. Juraja Koppela, DrSc.,

tím Ústavu polymérov SAV pod vedením Ing. Igora Lacíka, DrSc.,

tím Ústavu anorganickej chémie SAV pod vedením Dr. Oľgy Malkin, DrSc.,

tím Ústavu polymérov SAV pod vedením Ing. Márie Omastovej, DrSc.,

tím Virologického ústavu SAV pod vedením prof. RNDr. Silvie Pastorekovej, DrSc.,

tím Ústavu zoológie SAV pod vedením RNDr. Dušana Žitňana, DrSc.,

tím Ústavu experimentálnej onkológie SAV pod vedením doc. Ing. Čestmíra Altanera, DrSc.,

tím Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV pod vedením doc. Ing. Alberta Breiera, DrSc.,

tím Ústavu polymérov SAV pod vedením prof. RNDr. Ignáca Capeka, DrSc.,

tím Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV pod vedením prof. PharmDr. Daniely Ježovej, DrSc.,

tím Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV pod vedením prof. MUDr. Iwara Klimeša, DrSc.,

tím Ústavu molekulárnej biológie SAV pod vedením RNDr. Jána Kormanca, DrSc.,

tím Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV pod vedením doc. Ing. Oľgy Križanovej, DrSc.,

tím Neurobiologického ústavu SAV pod vedením RNDr. Nadeždy Lukáčovej, DrSc.,

tím Botanického ústavu SAV pod vedením prof. RNDr. Karola Marholda, CSc.,

tím Neuroimunologického ústavu SAV pod vedením prof. MVDr. Michala Nováka, DrSc.,

tím Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV pod vedením RNDr. Oľgy Pecháňovej, DrSc.,

tím Ústavu anorganickej chémie SAV pod vedením prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc.,

tím Ústavu experimentálnej onkológie SAV pod vedením RNDr. Jána Sedláka, DrSc.,

tím Chemického ústavu SAV pod vedením Ing. Igora Tvarošku, DrSc.

 

 

 

Ceny za III. oddelenie vied si ceny prevzali jednotlivci:

 

Prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc.,  Ústav dejín umenia SAV,

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc., Prognostický ústav SAV,

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.,  Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV,

prof. PhDr. Pavol Cmorej, CSc.,   Filozofický ústav SAV,

PhDr. Emília Ficková,  Ústav experimentálnej psychológie  SAV,

PhDr. Gabriel Fusek, CSc., Archeologický ústav SAV,

PhDr. Peter Gajdoš, CSc.,  Sociologický ústav SAV,

PhDr. Ján Jankovič, DrSc., Ústav svetovej literatúry SAV,

PhDr. Dušan Kováč, DrSc., Historický ústav SAV,

doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.,  Ústav etnológie SAV,

PhDr. Vladimír Krivý, CSc., Sociologický ústav SAV,

Prof. PhDr. František Novosád, CSc., Filozofický ústav SAV,

doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc., Historický ústav SAV,

PhDr. Karol Pieta, DrSc.,  Archeologický ústav SAV,

PaeDr. Matej Považaj, CSc., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV,

prof. Ing. Peter Staněk, CSc., Ekonomický ústav SAV,

PhDr. Peter Šalkovský, DrSc., Archeologický ústav SAV,

prof. PaeDr. Štefan Šutaj, DrSc., Spoločenskovedný ústav SAV,

PhDr. Hana Urbancová, DrSc., Ústav hudobnej vedy SAV,

              doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., Slavistický ústav J. Stanislava SAV.

 

 

Za všetkých ocenených predniesol ďakovnú reč doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. V hudobnom programe vystúpili sopranistky Veronika Mihalková, mezzosopranistka Alena Kropáčková za  klavírneho sprievodu Petra Pažického.

 

Foto: Juraj Broš, SAV