Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Ceny Slovenskej akadémie vied

27. 6. 2013 | zhliadnuté 2507-krát

Ceny Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach každoročne pripomínajú výročie  jej založenia. Tie tohtoročné boli výnimočné najmä jubilejným, 60. výročím vzniku. Najvýznamnejšie vedecké ocenenia na Slovensku si 26. júna 2013 odniesli  významní vedeckí pracovníci.

Cena Slovenskej akadémie vied je ocenením vedecko-výskumných úloh zásadného vedeckého, hospodárskeho, kultúrneho a iného spoločenského významu a rozhoduje o nej Vedecká rada Slovenskej akadémie vied. Ocenenie si prevzali aj tí, ktorí sa zaslúžili o propagáciu a popularizáciu vedy prostredníctvom publikácií a médií. Tieto ceny udeľuje Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied. Na udeľovaní cien bol prítomný tiež minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, členovia Predsedníctva SAV i Snemu SAV. Za všetkých ocenených predniesol ďakovnú reč PhDr. Milan Zemko z Historického ústavu SAV.

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek poďakoval za všetky výsledky, ktoré sú čoraz viac porovnateľné v zahraničnom výskumnom priestore. „Výborných a dobrých vedeckých výsledkov máme mnoho, každoročne ich vyhodnocujeme, vytvorili sme analýzu, z ktorej vyplynuli špičkové tímy aj osobnosti vedy. Akadémia sa za svoju existenciu vyprofilovala na inštitúciu, ktorá robí excelentnú vedu. Výsledky našich pracovníkov zaväzujú k tomu, aby sme aj naďalej pokračovali v kvalitnom výskume a boli pripravení uchádzať sa o veľké  projekty,“ uviedol.

Laueráti Cien SAV:

a/ kolektív Oddelenia biofyziky a Oddelenia magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach: RNDr. Andrea Antošová, PhD., RNDr. Zuzana Gažová, CSc., Ing. Martina Koneracká, CSc., doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., RNDr. Katarína Šipošová, Ing. Vlasta Závišová za významné výsledky dosiahnuté v oblasti štúdia magnetických nanočastíc ako terapeutika amyloidných ochorení,

 

Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka: 

b/ Ing. Martinovi Balogovi, PhD. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV:

za mimoriadne výsledky vedeckej práce v oblasti výskumu materiálov a kompozitov na báze hliníka a vývoja technológií ich výroby metódami práškovej metalurgie,

 

c/ kolektív autorov z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV:

RNDr. Štefan Čikoš, CSc., MVDr. Dušan Fabian, PhD., RNDr. Ján Burkuš, PhD., MVDr. Pavol Rehák, CSc., Ing. Soňa Czikková, za súbor vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa interakciou medzi matkou a skorým embryom, so zameraním na štúdium vplyvu zhoršeného materského prostredia na oplodnenie a preimplantačný embryonálny vývin,

 

 

d/ kolektív autorov z Historického ústavu SAV

pod vedením PhDr. Bohumily Ferenčuhovej, DrSc. a PhDr. Milana Zemka, CSc. za monografickú syntézu Slovensko v 20. storočí, 3. zväzok pod názvom V medzivojnovom Československu 1918-1939.

Ďalší členovia autorského kolektívu: PhDr. Alena Bartlová, CSc., PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Anna Falisová, CSc., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., Natália Krajčovičová, CSc., PhDr. Katarína Popelková, CSc., Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD., PhDr. Xénia Šuchová, CSc.

 

Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka: 

e/ Mgr. Michalovi Kšiňanovi, PhD. z Historického ústavu SAV:

za odbornú monografiu "Milan Rastislav Štefánik" – v unikátnom spracovaní životopisu osobnosti slovenských dejín na základe bádania v archívoch vo Francúzsku, Českej republike a na Slovensku.

 

Cena SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2012:

d/ Ing. Štefanovi Janečekovi, DrSc. z Ústavu molekulárnej biológie SAV:

za dosiahnuté výsledky v riešení medzinárodných projektov týkajúcich sa bioinformatickej analýzy amylolytických enzýmov.                                                                                    

Cena SAV za popularizáciu vedy:

  1. PhDr. Milan Zemko, CSc., (Historický ústav SAV)  za dlhoročnú propagáciu historického výskumu,
  2. RNDr. Ján Gálik, PhD., (Neurobiologický ústav SAV v Košiciach) za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť, za mimoriadny prínos v oblasti propagácie neurovedného výskumu,
  3. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., (Astronomický ústav SAV) za úspešnú popularizáciu výsledkov astronomického výskumu,
  4. 10-členný kolektív pracovníkov Ústavu etnológie SAV za elektronickú encyklopédiu „Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom“. Projekt predstavuje unikátny príspevok k šíreniu poznatkov o kultúrnom dedičstve Slovenska medzi najširšou verejnosťou.
  5. Dr. Katarína Čižmáriková, za propagáciu vedy, najmä vedy z oblasti košického regiónu.               Foto: Juraj Broš