Aktuality

Martina Lubyová a Ladislav Brimich riaditeľmi ústavov

Vložil(a): M. Španková, 31.1.2013, videné 2005-krát

Predsedníctvo SAV na základe výberového konania na štvorročné obdobie vymenovalo od 1.februára 2013 JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD. , do funkcie riaditeľky Prognostického ústavu  SAV a RNDr. Ladislava Brimicha, CSc., do funkcie riaditeľa Geofyzikálneho ústavu SAV.

 

Zo životopisu Martiny Lubyovej (1967, Bratislava):

 

Vzdelanie:

2-ročné mimoriadne štúdim žurnalistiky, štátna záverečná skúška, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1988),  Magister (Mgr.) v odbore biofyzika, Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1991), Magister (Mgr.) v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1997), PhD. v odbore štatistika, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická Univerzita v Bratislave (1999), JUDr, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Rigorózna práca v oblasti aproximácie práva sociálneho zabezpečenia EU a SR (1999), PhD. v odbore ekonomika (Ph.D. in Economics), University of the State of New York (USNY) a CERGE (Centre for Economic Research and Graduate Education) Karlovej Univerzity v Prahe, Dizertačná práca v oblasti vývoja trhu práce tranzitívnych ekonomík SR a ČR (2002).

 

Pracovná činnosť a členstvo v profesionálnych organizáciách:

Prognostický ústav SAV (od 2010) samostatná vedecká pracovníčka (od 2011), zástupkyňa riaditeľa (od 2012)

Členka redakčnej rady Ekonomického časopisu

Členka Advisory Board for Master Studies in Applied Economics, CERGE-EI, Karlova Univerzita v Prahe

Japan Intellectual Exchange Fellow 2011/2012, Japan Foundation, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo

Associated Fellow of CERGE-EI, Karlova Univerzita v Prahe

Členka komisie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied pre ekonomické a právne vedy

Členka rady pre vedu a výskum, FHI EU v Bratislave

Členka redakčnej rady časopisu Prognostické práce

Členka OECD Migration Expert Group (SOPEMI - permanentný systém monitoringu medzinárodnej migrácie)

Členka edičnej rady “South East Europe Review for Labor and Social Affairs”, 1998-2000

Členka kolégia Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 1999-2000

Členka pracovnej skupiny MPSVR SR pre dôchodkovú reformu, 1999-2000

Riaditeľka, Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization), Subregionálny úrad pre východnú Európu a strednú Áziu v Moskve, Ruská federácia (úrad pre Rusko, Bielorusko, Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadžikistan, Uzbekistan, Turkménsko), 2009 – 2010

Špecialistka na rozvoj zamestnanosti, Medzinárodná organizácia práce (ILO) Subregionálny úrad pre východnú Európu a strednú Áziu, 2002 - 2008

Špecialistka na rozvoj zamestnanosti, Medzinárodná organizácia práce (ILO), Subregionálny úrad pre južnú Áziu v New Delhi, India (úrad pre Indiu, Pakistan, Nepál, Bangladéš, Irán, Srí Lanku), 2000 – 2002

Právna poradkyňa, Ministerstvo financií SR, Bratislava, Koordinačná jednotka pre reštrukturalizáciu bánk a podnikov (projekt Svetovej banky), 1999 – 2000

Vedecko-výskumná pracovníčka, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Prognostický ústav, Bratislava, 1995 – 2000

Pedagogická činnosť v odbore sociálna štatistika, výberové skúmania, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 1997 – 1999, od 2010

OECD, Paríž, Directorate for Employment, Education, and Social Affairs (DEELSA), (Riaditeľstvo pre zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne veci), Profesionálna pracovníčka v rámci programu Partners in Transition (vstup krajín V4 do OECD), 1995

Interná doktorandka CERGE-EI a výskumná pracovníčka, Česká akadémia vied, Praha, Národohospodářský ústav, 1991-1995

Pedagogická činnosť v odbore čistá teória medzinárodného obchodu, ekonometria, Karlova Univerzita v Prahe, Fakulta sociálnych vied a CERGE, 1994-1995.

Je autorkou a spoluautorkou mnohých publikácií.

 

 

Zo životopisu Ladislava Brimicha (1950):

 

Ladislav Brimich sa narodil v Skalici. Je absolventom Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v odbore  fyzika, špecializácia astronómia a geofyzika so zameraním na geofyziku. Od roku 1974 pôsobí na Geofyzikálnom ústave SAV, kde získal vedecký titul CSc. Jeho odborné zameranie je výskum periodických i neperiodických časových zmien tiažového poľa Zeme.

 

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí: Institut fiziki Zemli AN SSSR v Moskve, ZSSR (1980), Observatoire Royal de Belgique, Bruxelles, Belgicko (1984), International Centre for the Earth´s Tides - ICET, Bruxelles, Belgicko (1991)

 

Členstvo a funkcie:

Člen komisie VEGA č.2 pre vedy o Zemi a vesmíre a environmentálne vedy (1997 - 2005 a od r. 2012 doteraz), člen pracovnej skupiny APVV (2011 doteraz), člen Slovenského národného komitétu pre geodéziu a geofyziku (2003 - doteraz), člen vedeckej rady Stavebnej fakulty STU v Bratislave (2007 - doteraz), člen rady vedcov SAV (1992 - 1995), člen (1991 - 2000)  a predseda (1991 - 1997) Vedeckej rady Geofyzikálneho ústavu SAV, člen VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre (2005 - doteraz), člen IUGG (Medzinárodná únia pre geodéziu a geofyziku), národný korešpondent IAG (Medzinárodná asociácia pre geodéziu).

 

Ocenenia:

Pamätná medaila Univerzity v Assiute - Egypt (1996), Pamätná plaketa SAV (2010), Čestné ocenenie za zásluhy o Slevenskú banskú spoločnosť (2010)

 

Je autorom a spoluautorom viac ako 80 vedeckých publikácií a spoluautorom 1 monografie.

 

 

 

 

Príloha

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Príloha

RNDr. Ladislav Brimich, CSc.