Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

doc. RNDr. Milan Hvoždara, DrSc.

Zomrel doc. RNDr. Milan Hvoždara, DrSc.

18. 12. 2012 | videné 2153-krát

Nielen pracovníci Geofyzikálneho ústavu SAV, ale všetci, ktorí poznali, či už osobne alebo prostredníctvom práce pána doc. RNDr. Milana Hvoždaru, DrSc. prijali s hlbokým zármutkom správu o jeho úmrtí. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 21. decembra 2012 o 13,15 v bratislavskom Krematóriu.

 

Doc. RNDr. Milan HVOŽDARA, DrSc. sa narodil 10. októbra 1942 v Starej Turej. Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1965 na Matematicko-fyzikálnej fakulte KU v Prahe. Po skončení VŠ nastúpil pracovať na Geofyzikálny ústav SAV v Bratislave, kde pracoval v rôznych pozíciách až do jeho úmrtia. V roku 1969 ukončil externú vedeckú ašpirantúru na Geofyzikálnom ústave ČSAV v Prahe. Vedeckú hodnosť DrSc. obhájil na GFÚ SAV v r. 1989 a na docenta sa habilitoval  v roku 1995 na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK.

 

Vedecká práca Dr. Hvoždaru bola zameraná predovšetkým na riešenie matematických problémov pre geoelektromagnetické polia v nehomogénnych prostrediach modelujúcich vodivostné nehomogenity v Zemi. Významne prispel do teórie elektromagnetickej indukcie pre viacvrstvovú sférickú Zem, a to aj pri zohľadnení jej rotácie v nehomogénnych budiacich poliach časovo harmonických i aperiodických. Ďalej odvodil náročné teoretické vzorce a počítačové programy pre elektromagnetickú indukciu v zvrstvenej Zemi s trojrozmerným rušivým telesom, pričom  použil metódu vektorových integrálnych rovníc so slabo singulárnym tenzorovým jadrom. V stacionárnych geoelektrických poliach je medzinárodne uznávaným autorom originálnych riešení metódou hraničných integrálnych rovníc s komplikovanými Greenovými jadrami. Pre všetky svoje teoretické výpočty zostavil originálne náročné počítačové programy, viaceré z nich sa využívajú aj v súčasnosti v partnerských ústavoch u nás i v zahraničí. Ďalšie významné teoretické a výpočtové práce urobil v oblasti gravimetrie, geotermiky a termoelastických procesov v litosfére. Trvalou súčasťou jeho vedeckej práce je pedagogická činnosť v oblasti geofyziky, v r. 1967-2005 prednášal 4-6 hodín týždenne pre geofyzikov na FMFI UK a na Prírodovedeckej fakulte UK.

 

Výsledky svojich výskumov publikoval vo vyše 115 prácach v domácich i v zahraničných časopisoch. Bol spoluautorom dvoch odborných kníh o geofyzike a vedúcim autorom dvoch vyskoškolských učebných textov.

Doc. RNDr. Milan Hvoždara, DrSc. bol dlhoročným  vedúcim Geomagnetického oddelenia GFÚ SAV a v rokoch 1989-1996 bol riaditeľom GFÚ SAV. Koordinoval viaceré vedecko-výskumné úlohy a projekty. Vykonával funkciu tajomníka VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre v rokoch 1988-1997. Predsedal Spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor 11-45-9 geofyzika. Bol členom viacerých redakčných rád vedeckých časopisov.

Významným ocenením jeho činnosti sú najmä Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj MFF UK (1987), Strieborná čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách (1992), pamätné medaily z Geofyziky Brno (1989).

 

Česť jeho pamiatke.

 

RNDr. Ladislav Brimich, CSc., Geofyzikálny ústav SAV