Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Profesor Vladimír Hajko, niekdajší predseda SAV

Dnes v Slovenskej akadémii vied...

27. 4. 2005 | videné 1687-krát
...bude stretnutie s našimi jubilantmi; 10. výročie Slavistického ústavu; Ocenenie; K bytovým problémom; Prezentácia učebnice...

Dvaja bývalí predsedovia SAV – prof. RNDr. Vladimír Hajko a prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. – prisľúbili účasť na dnešnom stretnutí jubilantov SAV, ktoré bude o 14:00 hod. v Ústave experimentálnej onkológie na Kramároch. Slovenská akadémia vied si na dnešnom seminári uctí svoje jubilujúce osobnosti, ktorých pracovné výsledky šírili jej dobré meno na Slovensku i v zahraničí. Program s ľudovou hudbou Tomáša Davida moderuje Izabela Pažítková.

O niečo skôr, o 13:00, bude slávnostné stretnutie pri príležitosti 10. výročia založenia Slavistického ústavu SAV, ktorý od vlaňajška nesie meno prof. Jána Stanislava. Ústav sa venuje základnému výskumu vzťahov slovenského jazyka, dejín a kultúry k iným slovanským aj neslovanským jazykom, dejinám a kultúram z interdisciplinárneho pohľadu. Začiera hlboko do minulosti a skúma vzájomné interakcie v oblastiach jazykov a nárečí, náboženskej i svetskej literatúry, latinských i nemeckých písomností na našom území, ľudovej tvorby aj folklóru. Jeho spolupracovníkmi sú teda historici, jazykovedci, etnológovia i teológovia. Okrem toho, vychádza tu interdisciplinárny časopis Slavica Slovaca, ktorý práve vstupuje do svojho 40. ročníka.

Na toto stretnutie je pozvaný aj prezident SR Ivan Gašparovič.

- - - - - - - - - - - - - - -

RNDr. Františkovi Mercelovi, CSc., pracovníkovi Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, udelila minulý týždeň Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pamätnú medailu za pomoc pri rozvoji fakulty. František Mercel prednáša Základy dendrológie, vedie doktorandov, posudzuje dizertačné a diplomové práce a je členom viacerých odborných komisií.
Blahoželáme!

- - - - - - - - - - - - - - -

Naša kolegyňa, sociologička PhDr. Zuzana Kusá, CSc., sa zamerala na tému:

Kedy bude bytový problém verejnou otázkou?

Ceny za kúpu či prenájmy bytu sú na Slovensku privysoké a pre väčšinu ľudí je zaobstaranie nového bývania takmer neriešiteľný problém. Nezamestnaným v strednom veku znemožňuje sťahovať sa s rodinou za prácou a pre mladých ľudí predstavuje úlohu, ktorá sa nedá spájať so zakladaním rodiny.

(Podľa analýzy, ktorá je prílohou Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2010, chýbalo na Slovensku k 30. 6. 2004 zhruba 223 tisíc bytov. Toto číslo vyjadruje počet bytov potrebných na dosiahnutie európskeho priemeru, čo je 400 bytov na 1000 obyvateľov, nie reálnu potrebu. Tá je pravdepodobne oveľa vyššia. Máme silné ročníky narodených v 70-tych rokoch, ktorí sú slobodní a bývajú u rodičov a na privátoch. No najmä: byty u nás potrebujú aj bývajúci ľudia. Tí, ktorí bývajú a žijú, či skôr živoria, v oblastiach najtvrdšie postihnutých hospodárskou recesiou...)

Celá jej podnetná úvaha je na internete:

http://www.changenet.sk/?section=forum&x=106415#

- - - - - - - - - - - - - - -

Oneskorene – mojou chybou – sa veľkým oblúkom ešte vraciame k slávnostnej prezentácii učebnice Všeobecnej a klinickej endokrinológie, ktorá vyšla na vyše 940 stránkach formátu A4. Je to interdisciplinárne, komplexne poňaté knižné dielo, ktoré vzniklo na základe tvorivej iniciatívy reprezentantov dvoch generácií v Laboratóriu diabetu a výživy ÚEE SAV pod vedením Doc. MUDr. Iwara Klimeša, DrSc. Do tvorivého pisateľského víru strhlo vyše 70 špičkových odborníkov na poli endokrinológie, diabetológie a porúch metabolizmu (a ďalších medicínskych a biomedicínskych disciplín) zo štyroch stredoeurópskych krajín: zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Rakúska.

Knižka má oprávnené ambície stať sa základným učebným textom na špecializačné atestačné skúšky v odbore endokrinológia v Slovenskej ako aj Českej republike. Pokrýva totiž celú šírku tohto odboru, od základnej cez aplikovanú vedu až ku klinickej medicíne. Je príkladom medzirezortnej spolupráce medzi SAV, lekárskymi fakultami, zdravotníckymi výskumnými ústavmi a výkonnými rutinnými pracoviskami v gescii ministerstiev zdravotníctva. Je tiež ukážkou neuhasínajúceho nasadenia medicínskych, biomedicínskych a ďalších špecialistov v záujme ďalšieho zlepšovania odborných znalostí nastupujúcej mladej generácie endokrinológov, a to všetko bez nároku na honorár.

Na prezentácii v Mirbachovom paláci sa zúčastnili aj viacerí odborníci a klasici endokrinológie. Svojimi príhovormi prispeli aj rektor LF UK prof. Pavol Trabuner a predseda SAV prof. Štefan Luby.