Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Ocenenie od Slovenskej diabetologickej spoločnosti

12. 7. 2011 | zhliadnuté 938-krát
 Získala ho knižná publikácia z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV.
 
Knižná publikácia “Advances in Molecular Mechanisms and Pharmacology of Diabetic Complications, RESEARCH SIGNPOST, Kerala, India, 2010“ , ktorá vznikla na pôde ÚEFT SAV v edícii Ing. Milana Štefeka, PhD., bola ocenená Slovenskou diabetologickou spoločnosťou ako najlepšia publikácia v oblasti diabetológie za rok 2010. Ocenená kniha prostredníctvom šestnástich kapitol prezentuje pokroky v oblasti štúdia molekulových mechanizmov podieľajúcich sa na etiológii diabetických komplikácií ako i najnovšie poznatky z farmakógie komplikácií diabetu.
 
Chronické diabetické komplikácie, predovšetkým nefropatia, periférna a autonómna neuropatia, katarakta, makro- a mikroangiopatie vrátane "diabetickej nohy" a retinopatie, sa radia k hlavným príčinám zvýšenej morbidity a mortality diabetických pacientov. Vzhľadom na pandemický nástup diabetu vo vyspelých krajinách, predstavuje vývoj nových liečiv pre zvládnutie diabetu a diabetických komplikácií urgentnú spoločenskú požiadavku.
 
Medzi hyperglykémiou a vznikom komplikácií sa jednoznačne preukázal príčinný vzťah.    Predpokladom racionálnej farmakologickej intervencie je pochopenie mechanizmov glukózovej toxicity.  Prvých päť kapitol sa zaoberá rozmanitými aspektami posttranslačných modifikácií proteínov za podmienok hyperglykémie. Nasleduje kapitola venovaná biofyzikálnym aspektom zmien bunkových membrán u diabetikov. Ako je zdôraznené v nasledujúcich dvoch kapitolách, funkčné poškodenie endotelu patrí k prvým krokom vedúcim k vzniku diabetických mikro- a makrovaskulopatií. Ďaľšia kapitola predstavuje diabetes ako rizikový faktor vážnych neurologických porúch. Otázkam možného farmakologického využitia inhibítorov aldózareduktázy a antioxidantov v terapii diabetických komplikácií je venovaných šesť kapitol. Posledná kapitola sumarizuje preventívne účinky koenzýmu Q10 v experimentálnych modeloch diabetu a u diabetických pacientov. Úplný obsah knihy je dostupný v priloženom dokumente.
 
Text a foto: ÚEFT SAV