Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Vedecká spolupráca s Ukrajinou

2. 5. 2008 | zhliadnuté 2843-krát
Dňa 24. apríla podpísala Slovenská akadémia vied a Národná akadémia vied Ukrajiny Protokol o vedeckej spolupráci na roky 2008-2010.

Za Slovenskú akadémiu vied protokol podpísal vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan a za ukrajinskú stranu 1. podpredseda Národnej akadémie vied a vedecký sekretár Ananatolij P. Špak. Na stretnutí sa ďalej zúčastnili za slovenskú stranu Peter Kic z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve a vedúci odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV Ján Barančík. Národnú akadémiu vied Ukrajiny (NAVU) ďalej reprezentovali členovia predsedníctva NAVU a odboru zahraničných vzťahov.

Podpisu predchádzala vzájomná informácia o súčasných procesoch, organizačnej štruktúre a medzinárodných aktivitách, ktoré charakterizujú obe akadémie a o potrebe vytvoriť podmienky pre rozvoj konkrétnej projektovej spolupráce medzi oboma inštitúciami.

Právnym rámcom pre vzájomnú spoluprácu je Dohoda o vedeckej spolupráci medzi SAV a NAVU z roku 2004. Súčasťou Dohody bol Vykonávací protokol na obdobie rokov 2005-2007 so zoznamom projektov na príslušné obdobie. Pri podpísaní Dohody, vrátane protokolu bolo schválených 9 spoločných slovensko-ukrajinských výskumných projektov.

Výmenná kvóta je 20 týždňov ročne pre krátkodobé pobyty, ktoré sú určené predovšetkým na riešenie spoločných projektov. Dvadsať percent z celkovej kvóty je vydelená na účasť na medzinárodných kongresoch, medzinárodných konferenciách a sympóziách. Vedecká spolupráca sa realizuje vo forme výmeny vedcov za účelom riešenia spoločných vedecko-výskumných projektov, výmenou vedeckých informácií, literatúry, skúseností a účasťou na medzinárodných konferenciách. Výmenná kvóta bola v posledných rokoch na oboch stranách vyvážená (2005, 2006, 2007). Počet spoločných vedecko-výskumných projektov vzrástol z pôvodných 9 na terajších 17 projektov. Kvóta je viazaná predovšetkým na spoločné projekty. V súčasnosti je celkový počet projektov s Ukrajinou 36; z toho 1 je v rámci európskych programov, 17 je v rámci MAD, 4 sú na základe medziústavných dohôd a 14 je na základe iných dohôd. V rámci medzivládnej bilaterálnej spolupráce SR – Ukrajina na roky 2008-2009 z celkového počtu schválených projektov (12) sú dva projekty zo SAV (Fyzikálny ústav SAV a Elektrotechnický ústav SAV).


Obe strany si ďalej vymenili názory na poslanie a úlohy akadémií v oblasti zahraničnej vedeckej spolupráce.

Vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru sa sťažili podmienky prijímania vedeckých pracovníkov z krajín z vízovou povinnosťou.

V nadväznosti na signály z ukrajinskej strany sa obrátila SAV listom vedeckého sekretára SAV na príslušný odbor Ministerstva zahraničných vecí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve so žiadosťou o uľahčenie vydávania víz a zjednodušenie tohto procesu pre vedeckých pracovníkov, ktorí prichádzajú na ústavy SAV v rámci medziakademických dohôd.

Súčasťou pobytu na NAVU bola aj návšteva v Sociologickom ústave NAVU (Institute of Sociology) a v Ústave Demografie a sociálnych štúdií NAVU (Institute for Demography and Social Studies). V oboch prípadoch bola delegácia SAV prijatá riaditeľmi ústavov s účasťou vedúcich jednotlivých výskumných oddelení. Obe strany sa informovali o celkovom vedecko-výskumnom zameraní našich pracovísk, o štruktúre ich fungovania a porovnávalo sa aj zameranie programových a projektových aktivít. Ukazuje sa, že celý rad projektov má podobnú tematickú orientáciu, čo vytvára dobré predpoklady pre možnú výmenu poznatkov, ale aj pre hľadanie konkrétnych foriem projektovej spolupráce. Z tohto pohľadu by ukrajinská strana privítala, keby aj prostredníctvom nás mohla byť vťahovaná do širších medzinárodných projektov.

Ján Barančík
vedúci Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV