Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Snem SAV si zvolil nového predsedu

7. 12. 2023 | videné 1012-krát

Predsedom Snemu SAV na tretiu tretinu funkčného obdobia sa stane Ľuboš Kľučár. Za podpredsedov Snemu SAV zvolili na zasadnutí vo štvrtok 7. decembra 2023 v Aule SAV v Bratislave Radoslava Passiu a Katarínu Gmucovú. Začiatok ich mandátu je 20. decembra 2023. Snem SAV zároveň schválil s pripomienkami Zásady výkonového financovania vedeckých organizácií SAV.

Po úvodnej kontrole uznesení z predchádzajúceho Snemu SAV vystúpil s informáciou o aktuálnej situácii SAV predseda akadémie Pavol Šajgalík. Venoval sa otázkam rozpočtu a uskutočneným rokovaniam s novozvolenými členmi Vlády SR. Snem SAV zobral správu na vedomie.

V rámci doplňujúcich volieb za externého člena Vedeckej rady SAV zvolili Petra Mésároša, rektora Technickej univerzity v Košiciach.

V správe o činnosti snemu v druhom trimesti informoval predseda Snemu SAV Radoslav Passia o schválených dokumentoch a prerokovávaných materiáloch v tomto období. Do činnosti snemu v druhom trimestri zasiahlo aj hodnotenie medzinárodného panela, členovia snemu sa zúčastňovali zasadnutí predsedníctva a rôznych významných podujatí SAV. Snem SAV zobral na vedomie správu o činnosti snemu v druhom trimestri prednesenú predsedom Snemu SAV Radoslavom Passiom.

Za predsedu Snemu SAV na ďalšie funkčné obdobie, ktoré začne plynúť 20. decembra 2023, následne prítomní členovia snemu zvolili Ľuboša Kľučára (2. komora snemu), podpredsedami Snemu SAV sa stali Radoslav Passia (3. komora) a Katarína Gmucová (1. komora).

Snem prerokoval a s pripomienkami schválil hlasovaním po komorách novelu Zásad výkonového financovania vedeckých organizácií SAV, ktorú pred plénom predstavil podpredseda SAV pre inovácie a rozvoj Peter Samuely. Novela reaguje na potrebu zakomponovať do parametrov výkonového financovania vedeckých organizácií SAV aj periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (VER 2022). V bode Rôzne zoznámil člen Predsedníctva SAV František Simančík plénum snemu s priebehom súťaže na urbanistickú koncepciu kampusu SAV v Bratislave na Patrónke. Výsledky urbanistickej súťaže bude vedenie akadémie v blízkom čase prezentovať aj širšej verejnosti.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Peter Novák, CSČ SAV, v. v. i.

Súvisiace články