Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Šafran jarný (Crocus vernus) je jednou z chránených rastlín na Slovensku

Deň zeme v SAV: Spoznaj a chráň!

22. 4. 2022 | videné 603-krát

Od roku 1970 si svet 22. apríla pripomína Deň zeme. Odborníci v tento deň viac ako inokedy pripomínajú závislosť ľudí od zdrojov našej planéty a upozorňujú na ochranu životného prostredia. Pri príležitosti Dňa zeme 22. apríla pozýva Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., poznávať chránené druhy rastlín a živočíchov Slovenska. Aktivita Spoznaj a chráň! je určená pre žiakov základných škôl.

„V tomto roku zameriavame pozornosť na znižovanie biodiverzity, čiže rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov na zemi,“ hovorí o podujatí jedna z organizátorov RNDr. Magdaléna Bezáková, PhD., z ÚKE SAV, v. v. i.  Tento jav je dôsledkom negatívnych dôsledkov ľudskej činnosti na životné prostredie. Ako ďalej objasňuje, podľa Globálnej hodnotiacej správy o biodiverzite a ekosystémových službách Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) z roku 2019 ľudskou činnosťou hrozí na zemi vyhnynutie až 25 percentám rastlinných a živočíšnych druhov.

Nepriaznivá situácia je aj na Slovensku. „Podľa Národnej stratégie ochrany biodiverzity je u nás ohrozených 70 percent druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 percent druhov plazov, 46 percent hniezdiacich druhov vtákov, 69 percent druhov cicavcov a 18 percent druhov bezstavovcov. Z rastlinných druhov je ohrozených 36 percent vyšších rastlín, 60 percent machorastov a 39 percent lišajníkov,“ vyčísľuje odborníčka súčasný, takmer alarmujúci stav. Do zoznamu chránených druhov SR (Vyhláška 170 MŽP SR z 19. apríla 2021) bolo zaradených viac ako 2100 druhov organizmov, z toho 89 húb, 44 lišajníkov, 220 machorastov, 796 rastlín a viac ako 960 živočíchov.

Ako sa zapojiť do projektu

„Podmienkou je vypracovanie projektu o chránenej rastline alebo živočíchovi z vášho regiónu,“ vysvetľuje M. Bezáková a spresňuje požiadavky, „rozsah projektu je 1 strana formátu A4, projekt musí obsahovať obrázok (fotografiu alebo kresbu)  a informácie o chránenom rastlinnom alebo živočíšnom druhu z územia Slovenska, najlepšie z vášho okolia.“

Projekty treba poslať poštou do 22. mája 2022 na adresu: Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., Akademická 2, 949 10 Nitra. Obálku označte nápisom Deň zeme 2022. Elektronické kópie projektov treba zaslať na mailovú adresu: magdalena.bezakova@savba.sk, do názvu správy uveďte Deň zeme 2022.

Vybrané práce budú odmenené a zverejnené na webovej stránke ÚKE SAV, v. v. i. a webe SAV.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: unsplash.com/Renee Fisher

Súvisiace články