Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Opustil nás MUDr. Ján Kazár, DrSc.

10. 1. 2022 | zhliadnuté 958-krát

Vo veku 82 rokov nás 15. decembra 2021 opustil MUDr. Ján Kazár, DrSc., slovenský lekár a mikrobiológ, bývalý vedecký sekretár Predsedníctva SAV.

MUDr. Ján Kazár, DrSc., sa narodil 11. marca 1939 v Martine. V rokoch 1962, po ukončení štúdia všeobecného lekárstva, až do roku 1996 pracoval na Virologickom ústave SAV v Bratislave, od roku 1989 ako vedúci oddelenia rickettsií. V roku 1969 absolvoval ročný študijný pobyt v Naval Medical Research Institute, Bethesda, MD, USA.

Spočiatku sa zaoberal rickettsiami, najmä antigénnou štruktúrou Coxiella burnetti, imunitou a vakcináciou pri Q-horúčke, ako aj rozšírením chlamýdií na Slovensku a diagnostikou chlamýdiových nákaz, neskôr vrcholovou diagnostikou vírusových hepatitíd. Bol autorom a spoluautorom viacerých monografií a vyše 230 vedeckých a odborných článkov s veľkým citačným ohlasom.

V období 1986 – 1989 bol konzultantom v Centrálnom virologickom laboratóriu v Kuvajte. V roku 1987 ho zvolili za viceprezidenta Medzinárodného kolégia rickettsiológov, v rokoch 1989 – 1999 bol prezidentom Európskej skupiny pre rickettsie, koxielu, ehrlichie a bartonely a riaditeľom Spolupracujúceho centra SZO. V rokoch 1996 – 2009 pôsobil ako vedúci Národného referenčného centra pre vírusové hepatitídy v Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave (od roku 2003 súčasť Slovenskej zdravotníckej univerzity), v rokoch 1997 – 2003 bol vedúci Národného referenčného centra pre obligatórne intracelulárne baktérie, v rokoch 2003 – 2009 vykonával funkciu riaditeľa Vedecko-výskumnej základne SZU. Bol členom viacerých domácich aj zahraničných spoločností, zástupca SAV v Medzinárodnej rade vedeckých únií, člen Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností a Rady vlády pre vedu a výskum. V rokoch 2003 – 2005 bol zástupcom SR vo výbore Európskej spoločnosti pre klinickú mikrobiológiu a infekčné choroby, členom Americkej ricketsiologickej spoločnosti a Európskej skupiny pre rýchlu diagnostiku vírusových nákaz. V rokoch 1992 – 1995 zastával funkciu vedeckého sekretára Predsedníctva SAV. MUDr. Ján Kazár, DrSc. bol nositeľom mnohých ocenení.

Česť jeho pamiatke!

Spracované podľa Encyclopaedia Beliana

Súvisiace články