Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Štvrtok, 23. január 2020 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008
Čo v tejto rubrike?
Krátke oznamy o okrúhlych výročiach slovenských vedecko-technických osobností – žijúcich (meno, dátum, profesia, kontakt) i už zomrelých a o okrúhlych výročiach inštitúcií vedy a techniky v SR.

Nestor slovenskej archeológie: 105. výročie narodenia univ. profesora Vojtecha Budinského-Kričku, DrSc.

Roku 2008 si pripomíname 105 rokov od narodenia nestora slovenskej archeológie univ. prof. Vojtecha Budinského–Kričku, DrSc. (24.7.1903-5.1.1993). Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Jagiellońskej univerzite v Krakove. Od roku 1929 pracoval v Slovenskom národnom múzeu v Martine. V rokoch 1933 – 1938 pôsobil v Prahe v Československom štátnom archeologickom ústave. Po návrate na Slovensko zakladá v roku 1938 Štátny archeologický ústav pri Slovenskom národnom múzeu v Turčianskom sv. Martine. Súčasne, po nútenom odchode prof. Jana Eisnera, viedol Katedru všeobecnej prehistorickej archeológie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Nespravodlivé obvinenia a následné uväznenie začiatkom 50-tych rokov nepriaznivo zasiahli do jeho skromného a profesionálneho života. Po návrate z väzenia prichádza do Košíc, kde bol od roku 1958 vedúcim Výskumného pracovného strediska Archeologického ústavu SAV. Záber jeho vedeckého výskumu bol široký, ale najviac inklinoval k histórii Slovanov. Jeho publikačná činnosť má viac ako 300 titulov. Okrem vedeckých štúdií sú to hlavne monografie: Výtvarný prejav slovenského praveku (1942), Slovenské dejiny I (1947), Slovanské mohyly v Skalici (1959), Das altungarische Fürstengrab von Zemplín (s N. Fettichom – 1973), Krásna Ves - Gräberfeld der lausitzer Kultur (s L. Veliačikom - 1986), Kráľovský Chlmec – záchranný výskum na slovanskom mohylníku (1980) a Šebastovce – Gräberfeld aus der Zeit des awarischen Reiches (s A. Točíkom – 1991).

Roku 2003 odhalili univ. prof. Vojtechovi Budinskému-Kričkovi, DrSc. na budove pobočky Archeologického ústavu SAV na Hrnčiarskej ulici 13 v Košiciach pamätnú tabuľu.

Za spolupracovníkov

PhDr. Elena Miroššayová, CSc.

mirossa@saske.sk

V. Budinský-Krička

 

Pamätná tabuľa

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.