Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Streda, 17. júl 2019 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2007

Desať ročníkov „Vedec roka SR“ (1997-2006)

Oceňovanie osobností vedy a techniky v SR (spracoval Ľ. Lenoch)

Od roku 1997 organizuje Journaliste-Studio Bratislava v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov akciu „Vedec roka SR“ – oceňovanie vedcov a výskumníkov vo viacerých kategóriách. Odborné gestorstvo: Ministerstvo školstva SR, Slovenská akadémia vied, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Sponzor: a. s. Slovnaft, Bratislava. Prehľad ocenených za 10 ročníkov :Rok 1997

Vedec roka SR 1997:

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (odborník v oblasti: Teoretická kvantová optika); Fyzikálny ústav SAV, Bratislava.

Ocenený za: Univerzálne kvantové klonovanie a rekonštrukcia stavov kvantových systémov;

Odborný (praktický) prínos výsledku: Univerzálny optimálny Bužek - Hilleryho kloner kvantových stavov bude v

budúcnosti integrálnou časťou potenciálnych kvantových počítačov.

Mladý výskumník roka SR 1997:

Ing. Peter Rapta, CSc. (odborník v oblasti: Fyzikálna chémia);Katedra fyzikálnej chémie Chemickotechnologickej fakulty STU, Bratislava.

Ocenený za: Vypracovanie a aplikácia modernej multidimenzionálnej spektroelektrochemickej in situ techniky na sledovanie a určenie štruktúry reaktívnych medziproduktov a mechanizmov radikálových reakcií ( v rámci grantu VEGA 1/4206/97).

Odborný (praktický) prínos výsledku : Určenie štruktúry a redox mechanizmu biologicky aktívnych látok (tetrazoliové soli, azo zlúčeniny, flavonoidy), syntéza a charakteristika redox procesov polypyrolov a objasnenie redukcie fulerénov;

Technológ roka SR 1997:

Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. (odborník v oblasti: Biotechnológie)

Chemický ústav SAV, Bratislava.

Ocenený za: Vývoj technológie výroby celulázy a biotechnologický spôsob výroby celobiózy.

Odborný (praktický) prínos výsledku; Komplexná technológia založená na domácom know-how a domácich surovinách.

Uznanie za výskum v SR 1997:

Prof. Ing. Vladimír Krajčovič (odborník v oblasti: Rastlinná výroba so špecializáciou na krmovinárstvo, lúkarstvo, pasienkárstvo a horské hospodárstvo) - na dôchodku

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica.

Ocenený za: Päťdesiatročnú aktívnu vedecko-výskumnú činnosť v oblasti lúkarstva, pasienkárstva a horského poľnohospodárstva, za komplexné spracovanie syntetickej záverečnej správy Poľnohospodárske sústavy na báze trávnych porastov v podhorských a horských oblastiach; k životnému jubileu 75 rokov pri stálej aktívnej práci.Rok 1998

Vedec roka SR 1998:

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,

dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Vedecky pracuje v oblasti antibiotickej liečby. Titul získal za zavedenie plánovanej progresívnej antiinfekčnej liečby u onkologických pacientov s komplikáciami po cystostatickej chemoterapii. Menovaný navrhol algoritmy, ktoré sa stali súčasťou európskych odporúčaní (EORTC).

Technológ roka SR 1998:

Dr. Ing. František Simančík

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. Bádateľsky pracuje v oblasti materiálového výskumu. Titul mu udelili za mimoriadny prínos v oblasti vývoja nových progresívnych technológií, konkrétne za vývoj technológie výroby penového hliníka.

Mladý výskumník roka SR 1998:

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.,

Ústav etnológie SAV v Bratislave. Vedecky pracuje v oblasti urbánna etnológia.Ocenili ju za viacročnú výskumnú prácu na originálnej, doteraz nespracovanej téme Živnostníci - kultúrotvorný prvok v mestskom prostredí (na príklade mesta Trenčín 1918-1948), ktorá vrcholila v kandidátskej práci, knižnej publikácii (obe roku 1997) a roku 1998 v zahraničnej mutácii téz obhájenej práce, ktoré roku 1998 odovzdala do súťaže mladých vedcov UNESCO MOST INTERNATIONAL AWARD.

Uznanie za výskum v SR 1998:

Prof. RNDr. Štefan Šáro, DrSc.,

jadrový fyzik z Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave. Hodnotitelia ocenili jeho spoluúčasť na objavení troch nových chemických prvkov a najťažšieho atómového jadra.Rok 1999

Vedec roka SR 1999:

Doc. Ing. Dušan Berek, PhD., DrSc.

(Odborník v oblasti: fyzikálna chémia polymérov).Ústav polymérov SAV, Bratislava

Ocenenie za: návrh originálnych metód kvapalinovej chromatografie, vypracovanie ich teórie, ich overenie a aplikácie. Dopad na rozvoj poznania i na praktické aplikácie v technológii (charakterizácia zmesí polymérov a kopolymérov) a v analýze životného prostredia. Odborný (praktický) prínos: súbor výsledkov-vypracovanie, testovanie a aplikácia nových metód charakterizácie komplexných polymérových systémov kvapalinovou chromatografiou.

Mladý výskumník roka SR 1999:

RNDr. Jozef Nosek, CSc.

(Odborník v oblasti: molekulárna genetika). Katedra biochémie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava

Ocenenie za: Molekulárnu charakterizáciu modulov pre alternatívne mechanizmy replikácie lineárnych molekúl DNA (Grant: Alternatívne mechanizmy replikácie telomér: Lineárne mitochondriálne DNA Kvasiniek ako modelový systém, VEGA 1/6168/99). Odborný (praktický) prínos:

Uznanie za výskum v SR 1999:

Prof. Ing. Alexander Sommer, DrSc., Phd. (Odborník v oblasti: fyziológia výživy zvierat).

Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra,

Ocenenie za: experimentálne výsledky v oblasti metabolizmu dusíkatých látok a energie u zvierat a vybudovanie experimentálneho pracoviska v Nitre, na ktorom sa aj v roku 1999 uskutočnili rozsiahle experimentálne práce za účasti výskumných pracovníkov z Nemecka pri sledovaní metabolizmu neštrukturálnych sacharidov u prežúvavcov a pracovníkov z Rakúska pri sledovaní trávenia živín u raticovej zveri.

Odborný (praktický) prínos: Výsledky prác boli spracované formou nového systému potreby živín a energie pre zvieratá, kompatibilného s EÚ a boli využité pri spracovaní zákona (Kódexu krmív) na Slovensku. Tým Slovensko splnilo, ako jedna z prvých asociovaných krajín, podmienky pre vstup do EÚ v uvedenej oblasti

Skúšobna roka SR 1999:

Technický skúšobný ústav Pieštany, š.p. ( odborná organizácia v skúšobníctve)

Ocenenie za: dlhodobý národný a medzinárodný prínos v oblasti skúšobníctva SR. Od roku 1999 celý ústav je certifikovaný na systém kvality podľa normy STN EN ISO 9002. Pracovníci ústavu aktívne a úspešne pracujú v technických normalizačných komisiách ( ôsmi sú predsedami TNK a pätnásti členmi TNK). Dvojstranné dohovory o vzájomnej spolupráci pre oblasti skúšobníctva, metrológie a poradenstvo s RV TUV Essen, TCL Velenje Slovinsko, VdS Kolín, Nemecko, CIMTO Praha, LGA Norimberk, Nmi Delft, Holandsko,

Počin roka v skúšobníctve SR 1999:

Ing. Jozef Buday,CSc., gen. riaditeľ EVPÚ, a.s. , Nová Dubnica (odborník: elektrotechnika) a

Ing. Milan Gajdoš, riaditeľ SKTC 101, Nová Dubnica (odborník: elektrotechnika)

Ocenenie za: vybudovanie nových skúšobných laboratórií na posudzovanie zhody elektrotechnických

výrobkov (LVD, EMC) na špičkovej úrovni akceptovanej medzinárodnými certifikačnými systémami CCA a CCB. EMC l. Laboratórium predstavuje špičku v tejto oblasti v Európe.

Počin roka v normalizácii SR 1999:

Ing. Božena Kainová (odborníčka v textilnej oblasti ), NORMKONZULT, Trenčín.

Ocenenie za: prácu v oblasti normalizácie v textilnom priemysle. V rokoch 1993-1999 vydala 87 noriem z oblasti textilu a ďalšie pripravuje. Ako predsedníčka TNK 18 Textil iniciuje zavádzanie európskych noriem aj v ostatných organizáciách združených v komisi.

Počin roka v metrológii SR 1999:

Ing. Pavol Doršic (odborník v oblasti Čas a frekvencia). Slovenský metrologický ústav, Bratislava.

Ocenenie za: utvorenie a uchovávanie slovenskej národnej časovej stupnice UTC (SMÚ), ktorá bola prijatá do medzinárodnej skupiny tvorby svetového času UTC v BIPM Paríž

Výrobok roka SR 1999-kožiarstvo:

Ligarex a.s. Liptovský Mikuláš

Výrobok: kožený pilotný kufor 58690 (s možnosťou a rozmermi využiteľný ako spolubatožina v lietadle)

Hlavný odbyt : Firma IKES, Švédsko (roku 1999 = 1039 kusov)

Výrobok roka SR 1999-obuvníctvo:

HITOP - I. Hlaváč Partizánske

Výrobok: vysoko kvalitná, módna a zdravotne nezávadná detská obuv - vysokoexportuschopný a exportovaný

Hlavný odbyt: 80 percent do zahraničia - Rusko, SRN, ČR; 20 percent domáci trh

Výrobok roka SR 1999-obuvníctvo:

Refol a.s. Partizánske

Výrobok: dámska zimná vychádzková obuv vysokoexportuschopný a exportovaný (vývoj REFOL)

Hlavný odbyt: firma JELA, Nemecko

Výrobok roka SR 1999-obuvníctvo:

Obuv Bardejov a.s.

Výrobok: lepená usňová obuv na celoročné nosenie pre mužov(vývoj OBUV Bardejov) - úspešný na domácom trhu. Hlavný odbyt: domáci trh plus export 8 tisíc párov do ČR a Anglicka

Výrobok roka z riešenia výskumu 1999:

Ústav merania SAV, Bratislava

Názov výrobku: Systém na meranie náklonu objektov reaktorov jadrových elektrární. Prispieva k zvýšeniu bzpečnosti JE. Využíva sa na precízne meranie náklonu objektov reaktorov v jadrových elektrárňach. Inštalovaný je v elektrárni V-2 v Jaslovských Bohuniciach.Rok 2000

Vedci roka SR 2000:

prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc., člen korešpondent SAV (odborník v oblasti organická technológia, petrochémia, technológia makromolekulových látok, katalýza)

Fakulta priemysel. technológií Trenč. univerzity, Trenčín, vedúci Katedry chémie a technológie gumy a textilu

Za: vynikajúce celoživotné vedecké i technické dielo v oblasti chémie a chemickej technológie.

doc. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (odborník v oblasti psychológie)

riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Dúbravská 9, 813 64 Bratislava; tel.: 07/59413413.

Za: súbor prác prinášajúcich významné inovácie nielen v teoretických koncepciách, ale aj v psychodiagnostických aplikáciách výskumu inteligencie (I.Ruisel: Inteligencia a osobnosť; I. Ruisel: Základy psychológie inteligencie; J. Výrost a I. Ruisel: Kapitoly z psychológie osobnosti.

Technológ roka SR 2000:

Ing. Bartolomej Janek, CSC. (odborník v oblasti mechanické pohonové systémy), Spinea, s. r. o., Prešov.

Za: pôvodcovstvo konštrukcie a technologický vývoj nového princípu mechanického reduktora (prevodovky). Princíp (je patentovaný v mnohých krajinách) sa začal široko aplikovať v celosvetovom meradle v robotike, stavbe obrábacích strojov, transportných a manipulačných zariadení a pod. Vyrábaná produkcia sa exportuje do mnohých krajín na celom svete.

Mladý výskumník roka SR 2000:

RNDr. Viktor Víglaský, PhD. (odborník v oblasti biochémie)

Katedra biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, Košice.

Za: zavedenie dvojdimenzionálnej a teplotnej gradientovej elektroforézy na štúdium konformačnej stability proteínov a nukleových kyselín na Katedre biochémie PF UPJŠ v Košiciach.

Osobitné uznanie za výskum v SR 2000:

prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. (odborník v oblasti etnomuzikológie a systematickej hudobnej vedy)

Ústav hudobnej výchovy SAV, Bratislava.

Za: celoživotné dielo - 70 ročné životné jubileum.

Osobitné uznanie za úspešnú publicistiku o vede a technike v SR 2000:

Hospodárske noviny – Copernicus, denník, Bratislava.

Quark, magazín o vede a technike, Bratislava.

Navrhovateľ: dr. Ľubomír Lenoch, predseda Klubu vedeckotechnických žurnalistov SSN.Rok 2001

Vedci roka 2001 (traja ocenení)

RNDr. Imrich Barák, CSc. (odborník v oblasti molekulárna biológia, mikrobiológia )

Za: Objasnenie iniciácie sporulácie, priestorovo špecifickej aktivácie transkripčných faktorov a delenia buniek Bacillus subtilis. Výsledky boli dosiahnuté vďaka grantom: VEGA, Copernicus z EÚ, The Wellcome Trust z Veľkej Británie, 5. rámcový program EÚ.

Pracovisko: Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava (tel.: 02/59307418)

doc. RNDr. Dušan Kaniansky, CSc.(odborník v oblasti analytická chémia - elektroseparačné metódy

Za: Výskumné, vývojové a aplikačné práce v oblasti novej koncepcie analytických prístrojov nazvanej laboratórium na čipe (lab-on-chip) so zameraním sa na elektroseparácie širokej škály klinicky, potravinársky a environmentálne významných látok na planárnych čipoch

Pracovisko: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina CH-2, 842 15 Bratislava (tel.: 02/60296373)

doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. (odborník: virológia, onkológia, molekulárna biológia)

Za: V polovici 90-tych rokov identifikovali proteín MN s neznámou funkciou. Určili jeho primárnu štruktúru génu a jednotlivé domény proteínu. Štúdium expresie poukázalo na koreláciu so skorým štádiom viacerých typov nádorov. Proteín bol neskôr zaradený do rodiny anhydráz kyseliny uhličitej (CA IX), ktorý je jediný asociovaný s nádormi.

Pracovisko: Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava (tel.: 02/59302437; fax: 02/54774284)

Mladý výskumník roka SR 2001:

Mgr. Juraj Kronek, PhD. (odborník v oblasti: makromolekulová chémia – organická syntéza )

Za: Príprava polymérov na báze cyklických iminoéterov; príprava reaktívnych polymérov modifikačnými reakciami 2-oxazolínov; projekt VEGA 2/7038/20 a projekt SLA-004-99 ( slovensko-nemec.spolupráca)

Pracovisko:Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 842 36 Bratislava (tel.: 02/54777405)

Osobitné uznanie za výskum v SR 2001:

prof. MUDr. Dagmar Michalková, DrSc. (odborníčka: pediatrická diabetológia

Za: výsledky v rámcovom programe EÚ 2001/Eurodiab ACE od roku 1999, Eurodiab Tiger do roku 2002,HO DIAMOND od roku 1990 (navyše: za vedeckú výskumnú prácu a aplikáciu pediatrickej diabetológie na celé Slovensko; za medzinárodnú spoluprácu v rámci EÚ a WHO – zahraničný grant EÚ roku 1995, atď.).

Pracovisko: I. Detská klinika – Diabetologické centrum pediatrické SR, LFUK, Limbova 1, 833 40 Bratislava (tel./fax: 02/54771980)

Za výsledky v rámcovom programe EÚ 2001:

prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (odborník v oblasti: kvantová elektronika a informatika)

Za: Trojnásobnú aktívnu účasť v projektoch 5. rámcového programu EÚ

Pracovisko: Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 28 Bratislava , Centrum pre výskum kvantovej informácie (tel.: 02/59410501; fax: 02/54776085)

Propagátor vedy a techniky 2001:

(tri ocenenia udeľuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností)

  • prof. Ing. Dušan Driensky, CSc., EUR ING (oblasť pôsobenia: výchova a vzdelávanie)

    Za: mnohoročnú aktivitu pri šírení nových poznatkov a propagovaní výsledkov vedy a techniky

  • prof. Ing. Karol Polák, DrSc. (oblasť pôsobenia: strojárske technológie)

    Za: mnohoročnú aktivitu pri šírení nových poznatkov a propagovaní výsledkov vedy a techniky

  • Dr. Ing. Juraj Kozák, PhD. (oblasť pôsobenia: oceľové konštrukcie)

    Za: mnohoročnú aktivitu pri šírení nových poznatkov a propagovaní výsledkov vedy a technikyRok 2002

Kategória 1. : Vedec roka SR 2002

Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. (vedúci Katedry anorganickej chémie)

Katedra anorganickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU,

Radlinského 9, 813 37 Bratislava; (tel.: 02/59325622; fax: 02/52493198)

Ocenenie za: Rozvoj a prínos do svetovej koordinačnej a bioanorganickej chémie. Je jedným zo zakladateľov bioorganickej chémie.

Odborný (praktický) prínos:

V značnej miere prispel k poznatkom a vzťahom medzi štruktúrou a chemickými či biologickými vlastnosťami koordinačných zlúčenín, čoho dokladom je citovanosť jeho vedeckých prác vo svete. Profesor Melník patrí k jedným z najviac citovaných autorov podľa SCI.

Kategória 2. : Technológ roka SR 2002

1. doc. Ing. Dušan Berek, DrSc. (vedúci Oddelenia kvapalinovej chromatografie), Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 842 36 Bratislava; (tel.: 02/5477 3448; fax: 02/5477 5923)

Ocenenie za:

Vypracovanie technológie prípravy ultra-čistého, širokopórovitého silikagélu pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu.

Odborný (praktický) prínos:

Technológia je predmetom dvoch prihlášok patentov. Zodpovedajúcu licenciu prevzala švédska firma Eka Chemicals (licenčná zmluva medzi Ú. polymérov SAV a Eka Chemicals AB podpísaná 26. júna 2002). Hodnota licencie: 50.000 USD. Prvá časť zaplatená v auguste 2002. Eka okamžite spustila výrobu.

2. Ing. Dana Baricová, PhD. (odborný asistent v oblasti hutníctva železa a ocele)

Hutnícka fakulta TU v Košiciach, KMŽaZ,

Letná 9, 040 01 Košice, (tel: 055/602 27 55; FAX: 055/602 27 51)

Ocenenie za: Zužitkovanie prídavkov briketovaných konvertorových úletov a demetalizovanej oceliarskej trosky vo vsádzke kyslíkového konvertora

Odborný (praktický) prínos:

Analýzami bolo zistené, že prídavky demetalizovanej konvertorovej trosky a briketovaných konvertorových úletov, ktoré majú pôvod v kyslíkovom konvertore, nemajú negatívny vplyv na parametre režimu skujňovania. Ich spätným zužitkovaním dochádza k zníženiu environmentálnej záťaže z hľadiska zmenšeného záberu pôdy na skládkovanie. Ročne možno znížiť náklady na skládkovanie konvertorovej trosky, prachov a kalov až o 4, 450.000.–Sk. Aplikáciou demetalizovanej trosky je možné zlepšiť ekonomické parametre procesu skujňovania redukciou množstva vsadeného vápna do konvertora. Pri uvažovanej náhrade 1 tony vápna 2 tonami demetalizovanej oceliarskej trosky je možné znížiť celkové ročné náklady o 15, 750.000.–Sk. Aplikáciou briketovaných konvertorových úletov ako chladiacej prísady do vsádzky kyslíkového konvertora je možné zvýšiť ročný zisk o približne 14, 580.000.–Sk.

Kategória 3. : Mladý výskumník roka SR 2002

1.Mgr. Pavol Szabó (vedecký pracovník v oblasti fyziky kondenzovaných látok)

Ústav experimentálnej fyziky SAV,

Watsonova 47, 043 53 Košice; tel.: 055/6336320; fax: 055/6336292)

Ocenenie za: Významný príspevok k objavu nového typu tzv. dvojmedzerovej supravodivosti v MgB 2 a ďalšie originálne práce v oblasti nových typov supravodičov.

Odborný (praktický) prínos: Práce prispeli významným spôsobom k objavu a vysvetleniu tzv. dvojpásovej resp. dvojmedzerovej supravodivosti, majúcej veľký aplikač. potenciál na využitie supravodivosti v praxi.

2. Mgr. Miroslav Chovanec (samostatný vedecký pracovník v oblasti molekulárna genetika)

Ústav experimentálnej onkológie SAV

Vlárska 7, 833 91 Bratislava 37; (tel.: 02/59327332; fax: 02/59327350)

Ocenenie za : Štúdium opravných procesov genetického materiálu DNA v eukaryotických bunkách. Výskum v poslednom období ukázal, že chyby v oprave DNA sú priamo zodpovedné za vznik nádorového ochorenia. Mechanizmy zodpovedné za opravu DNA vo významnej miere ovplyvňujú terapiu nádorov. Výsledky, ktoré tento mladý nádejný vedec získal v tejto oblasti, sú uznávané svetovou vedeckou komunitou.

Roku 2002 navrhovaný prispel k objasneniu úlohy ľudského heterodiméru Ku 70/80, ktorý je zahrnutý v oprave dvojreťazcových zlomov DNA.

Kategória 4. : Osobitné uznanie za výskum v SR 2002

Prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc., (Člen korešp.SAV, zahr. člen MSAV, zástupca riaditeľa ÚEFa SAV, vedúci Oddelenia farmakológie hladkého svalu), Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; (tel.: 02/5941 0653; fax: 02/5477 5928)

Ocenenie za: Celoživotné dielo v oblasti farmakológie hladkého svalu zažívacieho traktu so zameraním na neadrenergicko-necholínergickú inerváciu čriev. Ďalej za štúdium účinku voľných kyslíkových radikálov a účasť na vývoji a výskume účinných látok pôsobiacich proti negatívnemu vplyvu voľných kyslíkových radikálov na ľudský organizmus.

Odborný (praktický) prínos:

Štúdium neadrenergicko-necholínergickej inervácie čriev vedie k možnému cielenému prístupu v terapii porúch črevnej motility. Boli vyvinuté vysokoúčinné antioxidačné látky, potenciálne využiteľné v terapii závažných civilizačných chorôb.

Kategória 5. : Za výsledky v rámcovom programe EÚ 2002

RNDr. Zdena Bartošová, CSc., (samostatný vedecký pracovník)

Ústav experimentálnej onkológie SAV,

Vlárska 7, 833 91 Bratislava; (tel.: 02/ 59327 260; fax: 02/59327 250)

Ocenenie za: Nové prístupy pri diagnostike a terapii nádorov s mikrosatelitovou instabilitou

Odborný (praktický) prínos:

Stanovenie mutácie umožňuje identifikovať nosičov medzi zatiaľ zdravými príbuznými pacienta a uchráni nerizikových príbuzných bez zárodočnej mutácie od náročných preventívnych vyšetrení a strachu z predispozície k ochoreniu. Výsledky nášho laboratória spolu s klinickými údajmi sú určujúce pre prevenciu a liečbu pacientov

Kategória 6.: Za podporovanie vedy a techniky v SR roku 2002

Ing. Slavomír Hatina (predseda Predstavenstva a. s. Slovnaft, Bratislava), Slovnaft, a. s. , Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava; (č. tel.: 02/ 40556551; č. faxu: 02/ 45244583)

Ocenenie za: Za to, že je nielen priaznivcom výskumného bádania a zavádzania najnovších technológií do výrobných procesov, patrí medzi špičku slovenských manažérov vo výrobnej sfére, ale i za to, že petrochemický kombinát Slovnaft je už šesť rokov sponzorom akcie „Vedec roka SR“.

Kategória ZSVTS „Propagátor vedy a techniky 2002“

a) akademik RNDr. Dušan Podhorský, DrSc.,

Je autorom viac jako 150 vedeckých prác a spoluautorom dvoch monografií. V súčasnosti sa na vedeckom poli venuje problematike metrológie, mezometeorologickému monitoringu živelných pohrôm a výstavbe Cyklotrónového centra v Bratislave.. Viedol viaceré výskumné projekty. Je členom Rady vlády pre vedu a techniku a členom Vedeckej rady TU vo Zvolene a v Trenčíne.

b) prof. Ing. Ivan Malíček, CSc.,

za: významné propagovanie rozvoja vedy a techniky doma i v zahraničí v oblasti teórie a konštrukcie inžinierskych stavieb. Je autorom viac ako 60 vedeckých článkov, autorom, resp. spoluautorom 29 realizovaných inžinierskych diel a projektov., riešiteľom 15 výskumných úloh a vedúcim grantových výskumných projektov.

c) prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.,

Na pôde ZSVTS v Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie založil odbornú skupinu EURACHEM Slovakia ako pobočku

európskej spoločnosti EURACHEM, zameranej na meranie a neistotu meraní v chémii. Každoročne organizuje odborné podujatia v oblasti kvality chemických meraní a chemickej metrológie.. Je tiež autorom okolo 230 publikácií v odborných časopisoch a spoluautorom 2 učebníc. Pôsobí v posudzovateľských aktivitách akreditačného systému laboratórií. Je prorektorom Trenčianskej univerzity.Rok 2003

Vedec roka SR 2003

RNDr. Peter Biely, DrSc., Chemický ústav SAV v Bratislave

Za celosvetovo akceptované originálne výsledky v oblasti mikrobiálnej degradácie bunkových stin rastlín s významným dopadom na rozvoj moderných, environmentálne orientovaných technológií a za objasnenie mechanizmu účinku a katalytických vlastností xylanolytických enzýmov.

Technológ roka SR 2003

Ing. Jozef Barborka, PhD., Výskumný ústav zváračský, Priemyselný inštitút SR, Bratislava

Za návrh a vypracovanie unikátneho postupu opravy tesniacich drážok hlavnej deliacej roviny a veka TN reaktorov VVER 440 zváraním TIG spôsobom zariadením VÚZ-ZTK-1.

Mladý výskumník roka SR 2003

Ing. Beáta Meričková, PhD., Katedra verejnej ekonomiky Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Za výskum v oblasti implementácie nových prístupov k riadeniu vo verejnej správe v podmienkach Slovenska a návrh modelu systémového rozhodovania samosprávy v procese poskytovania verejných služieb založeného na týchto prístupoch.

Osobitné uznanie za výskum v SR 2003

Prof. MUDr. František Makai, DrSc., prednosta I. Ortopedickej kliniky FNsP,LFUK, SZU, Bratislava

Za celoživotné dielo vo vedecko-výskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti v odbore ortopédia a traumatológia pohybového ústrojenstva.

Čestné uznanie za výskum v SR 2003

Ing. Vladimíra Papajová, ved. tímu na úseku výskumu, vývoja a výroby, VÚCHT-CHEMITEX v Žiline

Za vedenie riešiteľského kolektívu integrovaného vedeckotechnického projektu „Antimikrobiálne vlákna a textílie“.

Ing. Viera Kabátová, VUTCH-CHEMITEX v Žiline

Za úspešné vyriešenie integrovaného vedeckotechnického projektu „Antimikrobiálne vlákna a textílie“.

Doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc., Katedra jadrovej fyziky a techniky Fakulty elektrotechniky

a informatiky STU v Bratislave.

Za to, že prispel k výberu optimálnej meďnatej zliatiny z pohľadu radiačnej odolnosti pre fúzny reaktor VVER.

RNDr. Radovan Garabík, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, SAV v Bratislave

Za vypracovanie a implementáciu technického riešenia štruktúry Slovenského národného korpusu, za podiel na návrhu morfologického tegsetu SNK, atď.

Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., Katedra právnych a humanitných vied FMK UCM v Trnave.

Za riešenie fakultnej grantovej úlohy Ústava slovenskej republiky – základný zákon štátu.

Ing. Pavol Kováč, DrSc., Elektrotechnický ústav SAV

Za vývoj vláknitých kompozitných supravodivých materiálov s unikátnymi vlastnosťami

RNDr. Miroslav Holubec, CSc. Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave

Za riešenie vedeckotechnického projektu „Výskum vplyvu antropogénnych faktorov na vodné systémy

doc. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV, Bratislava

Za riešenie projektu v rámci programu NATO „Veda pre mier“ :Rezné nástroje na báze korundu

a nitridu kremíka“

Mgr. Martin Danko, PhD., Ústav polymérov SAV v Bratislave

Za využitie fluorescenčných značiek na báze aromatických polycyklických zlúčenín pri charakterizácii bežných ako aj špeciálnych typov polymérov a polymérnych zmesí

Ing. Branislav Hadzima, PhD., Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Za hodnotenie vplyvu doby stárnutia na mikroštruktúru a vybrané mechanické vlastnosti komerčne využívaných zliatin Mg-Al-Zn., atď.

Ing. Ivo Petráš, PhD., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií – Ústav riadenia výrobných procesov TU v Košiciach

Za rozpracovanie nových metód pre navrhovanie, analýzu a implementáciu nových typov regulátorov neceločíselného rádu a analógovú a digitálnu realizáciu týchto regulátorov.

Ing. Pavol Kútnik, Výskumný ústav vodného hospodárstva

Za riešenie úlohy „Vplyv difúznych zdrojov znečistenia na kvalitu vôd“.

Prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc., Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Zaslúžil sa o založenie študijného odboru matematické inžinierstvo.

Ing. Július Oszlányi, CSc., riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislave

Za celoživotné dielo v oblasti výskumu a ochrany biodoverzity.

Doc. RNDr. Ivan Turek, CSc., Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Za práce na rozvoji metodiky určovania vlastností optických vlákien pomocou interferencie modov a za práce venované vyšetrovaniu mechanizmu vzniku fotorefraktívneho záznamu v kryštáloch niobátu lítia.

Doc. Ing. Viera Marková, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici.

Za významnú prácu v minulom roku a za celoživotné dielo

RNDr. Katarína Poláková, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV v Bratislave

Za práce v oblasti onkogénnych vírusov

Prof. RNDr. Pavol Hrdlovič, DrSc., Ústav polymérov SAV v Bratislave

Za prípravu a charakterizáciu nových typov viacfunkčných fluorescenčných značiek a ich aplikáciu v polymérnom výskume (projekt VEGA).

Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., Virologický ústav SAV v Bratislave

Za originálne výsledky získané pri štúdiu proteínov vírusu chrípky a ďalších vírusov pomocou techník elektrónovej a svetelnej mikroskopie

Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc., Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

Za rozpracovanie metód pre riešenie diferenciálnych rovníc neceločíselného rádu a ich aplikácie.

Ing. Peter Árendáš, VÚSAPL,a.s. v Nitre

Za celoživotnú prácu

Ocenenia Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností:

Propagátor vedy a techniky za rok 2003

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Celú svoju vedeckú kariéru venuje výskumu slnečnej koróny. Je významným popularizátorom astronómie na Slovensku a propagátorom vedeckých poznaní. Výsledky výskumov aktívne prezentoval nielen publikačne, ale aj formou prednášok, exkurzií, komentárov v rozhlase a vystúpení v televízii. Aktívne pracuje v Medzinárodnej astronomickej únii, je členom Európskej astronomickej spoločnosti.

prof.Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc., UMB, Banská Bystrica

Je významnou osobnosťou slovenskej vedy, ktorá zásadným spôsobom pozitívne ovplyvnila vývoj analytickej chémie, rádiochémie, chémie životného prostredia a ekológie. Napísal viac ako 190 kníh a vedeckých učebníc, takmer 400 vedeckých prác uverejnených v karentovaných časopisoch, je autorom 22 patentov a autorských osvedčení. Oceňujeme ho ako vynikajúceho propagátora výsledkov vedeckých výskumov medzi mladou vysokoškolskou komunitou.

Ing. Cyril Francisci, Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica

Je odborníkom v oblasti telekomunikácii a technických noriem súvisiacich s touto problematikou. Propaguje projekty a služby s využitím vzdelávania prostredníctvom širokopásmových sietí a sieťových prepojení. Jeho aktívna účasť na medzinárodných konferenciách s tematikou telekomunikácie je doplnená širokou publikačnou činnosťou v odborných časopisoch. Je zástupcom SR v Európskom inštitúte pre telekomunikačné normy.Rok 2004

Riadiaci výbor „Vedec roka SR 2004“, zložený z delegovaných zástupcov ZSVTS (Írová,Krajčovič), SAV( Novák), Ministerstva školstva SR (Demková), Klubu vedeckotechnických žurnalistov SSN (Kuček) a vyhlasovateľa Journaliste-Studia (Lenoch), zhodnotil dňa 26. októbra 2004 návrhy a uzniesol sa udeliť ocenenia nasledovne:

Vedec roka SR 2004

RNDr. Ján Kormanec, DrSc. (odborník v oblasti Molekulárna biológia) ; Ústav molekulárnej biológie SAV; Za objav systému pre identifikáciu génov riadených sigma faktormi RNA polymerázy a jeho zavedenie pre identifikáciu týchto génov, ktoré hrajú dôležitú úlohu v patogenicite a virulencii dvoch vybraných patogénnych baktérií, Salmonella typhimurium a Staphylococcus aureus.

Technológ roka SR 2004

Doc. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. (odborníčka v oblasti Elektronika-návrh neurohardvéru );

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU; Za priekopnícku výskumno-vedeckú činnosť na Slovensku v oblasti implementácie neurónových sietí na čipe – pod jej vedením boli navrhnuté a realizované prvé dva neuročipy na Slovensku.

Mladý výskumník roka SR 2004

Mgr. Jaroslav Mosnáček, PhD. ( odborník v oblasti makromolekulová chémia, organická syntéza);

Ústav polymérov SAV; Za prípravu fotoreaktívnych látok, monomérov a polymérov a za modifikáciu a stabilizáciu polymérov.

Uznanie za celoživotné dielo v SR 2004

Prof. Ing. Elemír Kossaczký , CSc., (odborník v oblasti: chemické inžinierstvo – teória chemickej techniky); Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU ; Za to, že je zakladateľom odboru Chemické inžinierstvo – Teória chemickej techniky – v škole, vedeckovýskumnej základni a vo výrobe.

Za výsledky v rámcovom programe EÚ 2004

Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD., (odborník v oblasti: urbanizmus – priestorové plánovanie);

Ústav urbanizmu FA STU/SPECTRA Centre of Excellence; Za prínos k rozvoju urbanistickej vedy a ,jej integrácii do európskeho priestoru Stredoeurópskeho školiaceho a výskumného centra v oblasti priestorového plánovania SPECTRA na „Centre of Excellence EÚ“.

Okrem toho podľa štatútu udelil „Čestné uznania za výskum roku 2004“

nasledovným pracovníkom :

Ing. Igor Lacík, PhD. (odborník v oblasti makromolekulová chémia); Ústav polymérov SAV;

Za zásadný príspevok k štúdiu radikálovej polymerizácie vo vodnom prostredí – umožnenie kontroly procesu

výroby priemyselne významných polymérov.

Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. (paralelný superkomputing, fyzika a chémia tuhých látok, elektrónová štruktúra, kvantová mechanika, atď., atď.); Fakulta elektrotechniky a informatiky STU; Za superpočítačové modelovanie na atomárnej/molekulárnej škále, konkrétne za výskum najprogresívnejších materiálov, ktoré tvoria základ moderných high-tech aplikácií.

Doc. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (odborník v oblasti: stavebná fyzika); Stavebná fakulta STU; Za výborné výsledky v oblasti „Tepelná ochrana budov“.

Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. (odborník: ústavné právo); Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava; Za riešenie fakultnej grantovej úlohy „Ústava SR – základný zákon štátu“.

Doc. Ing. Ján Hefty, PhD. (odborník v oblasti: geodézia, geodynamika); Stavebná fakulta STU; Za výsledky v oblasti využitia globálneho družicového systému na určovanie polohy pri výskume geodynamiky.

MUDr. Jana Plevková, (odborníčka v oblasti: experimentálna respirológia); Ústav patologickej fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine; Za samostatnú vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť

RNDr. Lívia Bíziková, PhD. (odborníčka v oblasti životného prostredia); Prognostický ústav SAV;

Za prácu „Carbon sequestration on agricultural land.use management in Slovakia“.

Peter Buday, PhD. (odborník v oblasti: stavebná, tepelná technika a počítačové simulácie budov);

Stavebná fakulta STU; Za rozvoj metód kvantifikácie tepelných strát pre jestvujúce (rekonštrukcie)– novostavby a za príspevok k znižovaniu energetickej náročnosti budov.

Ing. Marián Minárik, Phd. (odborník v oblasti: hydrotechnika – priehrady); Stavebná fakulta STU;

Za prácu „Vodné tlakové skúšky ako súčasť bezpečnosti priehrad“.

Mgr. Peter Baráth, PhD. (odborník v oblasti: eukaryotická transkripcia); Ústav experimentálnej onkológie SAV; Za štúdium promótora ľudského ANT2 génu.

Prof. Dr.h.c. Karol Flórián, DrSc. (odborník v oblasti:chemické vedy, analytická chémia); Hutnícka fakulta TU Košice; Za viac ako 35-ročnú systematickú vedeckovýskumnú činnosť vo vednej oblasti analytická chémia s preukázateľnou nadväznosťou na medzinárodnú akademickú spoluprácu a uznanie.

Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (odborník v oblasti: fyziologická genetika); Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ; Za vypracovanie a realizáciu originálnej teórie regulácie fenogenézy úžitkových vlastností a uplatnenie fyziologickej genetiky v šľachtení hospodárskych zvierat.Rok 2005

Vedec roka SR 2005:

Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.

za súbor výsledkov z oblasti matematiky publikovaných v popredných svetových časopisoch roku 2005; Matematický ústav SAV; Odborník v oblasti: Matematika; Štefánikova 49, 814 73 Bratislava

tel.: 02/ 52442820; E-mail: mathinst@mat.savba.sk

Technológ roka SR 2005:

Ing. Ján Baláž, PhD.

za vývoj a realizáciu detektora energetických neutrálnych atómov NUADU pre čínsko-európsky vedecký satelit Double Star TC-2; Ústav experimentálnej fyziky SAV; Odborník v oblasti: Kozmická veda a inžinierstvo; Watsonova 47, 040 01 Košice; Tel.: 055/7204124,; E-mail: jan.balaz@saske.sk.

Mladý výskumník roka SR 2005:

RNDr. Jana Jakubíková, PhD.

za príspevok k objasneniu úlohy izotiokyanátov a organických sulfidov v regulácii

vnútrobunkových signálnych dráh ľudských nádorových buniek publikovaný roku 2005;

Ústav experimentálnej onkológie SAV; Odborník v oblasti: Experimentálna onkológia; Vlárska 7, 833 91 Bratislava; Tel.: 02/59327260; E-mail: exonjana@savba.sk

Za výsledky v programoch EÚ 2005:

Doc. Ing. Ján Gaduš, PhD.

za výsledky dosiahnuté počas riešenia projektov Rámcového programu EÚ v oblasti využívania poľnohospodárskej živočíšnej a rastlinnej biomasy na energetické účely;

Mechanizačná fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre; Odborník v oblasti: Obnoviteľné zdroje energie; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; tel.: 037/ 6511409, E-mail: Jan.Gadus@uniag.sk

Osobitné uznanie za výskum – celoživotné dielo:

Prof.RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

za celoživotný prínos do vedného odboru farmaceutická chémia výskumom farmaceuticko-chemických aspektov niektorých potenciálnych liečiv na báze esterov substituovanej

kyseliny fenylkarbámovej; Farmaceutická fakulta UK Bratislava; Odborník v oblasti: Farmaceutická chémia

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava; Tel.: 02/50117140; E-mail: cizmarik@fpharm.uniba.sk

*****

V rámci slávnosti vystúpil aj predseda SAV prof. Štefan Luby, ktorý vlastne odpovedal na otázku, čo slovenská veda dáva a môže dať Slovensku a svetu:

"Analogická otázka dnes zaznieva na európskej úrovni. Pramení z poznania, že kvalitná európska veda zaostáva voči USA a Japonsku v tom, že nie je schopná prekonať intelektuálnu bariéru, ktorá ju oddeľuje od podnikateľskej sféry," konštatoval predseda SAV. "Z toho vyplynula idea vybudovať v rokoch 2008-2010 Európsky inštitút technológie, pretože v nesúrodom európskom prostredí sa riešenie problémov tradične opiera o kreovanie nových komisií, orgánov a inštitúcií. Čo Európe chýba je malá miera koncentrácie na vedeckú špičku. (V USA menej ako 10 % univerzít udeľuje hodnosť PhD. a hlási sa do kategórie výskumnej univerzity.) Chýba aj inovačná kultúra v malých a stredných podnikoch a brzdou je byrokracia."

Na záver svojho vystúpenia prof. Luby konštatoval, že Slovensko čelí týmto problémom vo väčšej miere ako Európa. "Do vedy a techniky investuje stále zlomok toho, čo rozvinuté európske štáty. Pritom z

hodnotení výstupov SAV voči analogickým výskumným centrám v zahraničí v prepočte na kapacitu a finančné vstupy vyplýva, že efektívnosť je podobná alebo vyššia. (V poddimenzovanom systéme sú procesy vo všeobecnosti efektívnejšie). Chýba koncovka, ktorá vyžaduje väčšiu koncentráciu zdrojov, ťah na excelentnosť, ktorý utrpel vynechaním systému evaluácie zo zákona o vede a technike a reálny rozbeh programu Minerva v celom spektre cieľov.".

Čestné uznania 2005:

Keďže úroveň podaných návrhov z vedecko-výskumnej sféry v rámci akcie „Vedec roka SR 2005“ bola mimoriadne vysoká, riadiaci výbor sa rozhodol udeliť aj viacero čestných uznaní . Sú to:

RNDr. Peter Skyba, CSc.; Ústav experimentálnej fyziky SAV; Odborník v oblasti: Fyzika nízkych a veľmi nízkych teplôt; Watsonova 47, 040 01 Košice; tel.: 055/6228158; E-mail: skyba@saske.sk; za dosiahnutie rekordnej teploty 50 mikrokelvinov a získanie významných fyzikálnych výsledkov pri štúdiu supratekutého hélia-3 pri ultra nízkych teplotách.

Doc. MVDr. Peter Massányi, PhD. ; Fakulta biotechnológií a potravinárstva, Katedra fyziológie živočíchov, Slovenská poľnohospodárska univerzita ; Odborník v oblasti: Reprodukčná toxikológia a fyziológia; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; tel.: 037/6508284; E-mail: massanyi@yahoo.com; za významnú publikačnú činnosť, získavanie nových projektov ako aj propagáciu pracoviska doma aj v zahraničí

RNDr. Hana Čenčariková, Ústav experimentálnej fyziky SAV; Odborník v oblasti: Fyzika tuhých látok, silno korelované elektrónové systémy; Watsonova 47, 040 01 Košice; tel.: 055/7204124; E-mail: hcencar@saske.sk;

za významný príspevok k mikroskopickej teórii valenčných prechodov. prechodov kov-izolátor a nehomogénneho nábojového usporiadania.

Prof. Ing. Antonín Klas, PhD. , Ekonomický ústav SAV; Odborník: Poznatková ekonomika; Šancová 56, 811 05 Bratislava; tel.: 02/ 52495480; fax: 02/ 52495106; E-mail: ekonom1@progeko.savba.sk ; za publikáciu Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike (A.Klas a kol. - 2005)

Ing. Eva Kutejová, CSc. ,Ústav molekulárnej biológie SAV; Odborník v oblasti: Biochémia; Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava; tel.: 02/59307442; Fax: 02/59307416; E-mail: umbidir@savba.sk; za charakterizáciu vlastností, štruktúry, úlohy a jedinečného spôsobu rozpoznávania endokénnych substrátov ATP- závislou Lon proteázou v mitochondriách

RNDr. Jozef Bizík, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV; Odborník v oblasti: Experimentálna onkológia; Vlárska 7, 833 91 Bratislava; tel.: 02/59327260; E-mail: exonalt@savba.sk; za poznatky, získané pri vývoji modelu arteficiálnej ľudskej kože

m.p. KU, doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., Pedagogic. fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok; Odborník v oblasti: Matematika a didaktika matematiky; Nám. A Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok; tel.: 044/ 4320961; E-mail: trenkler@fedu.ku.sk ; za súbor vedeckých matematických prác o latinských a magických hyperkockách v priestoroch všetkých rozmerov a kvalitné práce z didaktiky matematiky. Práce sa stretli s mimoriadnym záujmom matematiky celého sveta.

Dr.h.c.prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Strojnícka fakulta TU Košice; Odborník v oblasti: Aplikovaná mechanika a mechatronika; Letná 9, 042 00 Košice; tel.: 055/ 6022462; E-mail: frantisek.trebuna@tuke.sk; za mimoriadne významné výsledky v odboroch aplikovaná mechanika a mechatronika s orientáciou na experimentálnu mechaniku, automatizáciu a riadenie inžinierskeho experimentu.

RNDr. Zita Izakovičová,PhD. a Ing. Július Oszlányi, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV; Odborníci v oblasti: Krajinná ekológia, environmentalistika; Štefánikova 3, P.O.BOX 254, 814 99 Bratislava; tel.: 02/ 52494849; E-mail: Julius.Oszlanyi@savba.sk; Zita.Izakovicova@savba.sk; za vypracovanie ekologickej štúdie „Krajinno-ekologicky optimálne priestorové a funkčné využitie územia Biosférickej rezervácie Tatry“ v nových zmenených podmienkach.

PhDr.Ján Jankovič, CSc. , Ústav svetovej literatúry SAV; Odborník v oblasti: Dejiny literatúr južnoslovanských národov a slovensko-južnoslovanských vzťahov; Konventná 13, 813 64 Bratislava; Tel.: 02/54431995; E-mail:

jankovic.publisher@ba.telecom.sk; za vydanie 3 kniž. publikácií roku 2005 základného významu, jednu v srbštine v štáte Srbsko a Čierna Hora

Mgr. Jozef Kollár, PhD., Ústav polymérov SAV; Odborník v oblasti: Makromolekulová chémia – Organická syntéza; Dúbravská cesta 9, 842 36 Bratislava; Tel.: 02/ 54773448; E-mail: upoljkol@savba.sk; za prípravu, spektrálnu charakteristiku a využitie difunkčných fluorescenčných značiek pri štúdiu polymérnych systémov (projekt VEGA 2/3002/23)

Mgr. Vladimír Puchart, PhD., Chemický ústav SAV; Odborník v oblasti: Enzymológia sacharidov; Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava ; Tel.: 02/59410-239; E-mail: chemsekr@savba.sk; za izoláciu a objasnenie mechanizmu účinku viacerých enzýmov s výnimočnými katalyktickými vlastnosťami, získanie originálnych poznatkov v oblasti rozkladu rastlinných polysacharidov na metodickej úrovni odpovedajúcej súčasnému svetovému štandardu.

Doc. Ing.Tomáš Sabol, CSc., Ekonomická fakulta TU v Košiciach; Odborník v oblasti: Hospodárska informatika; Letná 9, 042 00 Košice; Tel.: 055/6023259; E-mail: Tomas.Sabol@tuke.sk; za výsledky dosiahnuté v európskej vedecko-výskumnej spolupráci roku 2005 a za zásluhy na získanie vedecko-výskumných projektov EÚ v rámci Rámcových programov EÚ.

MUDr. Oľga Babušíková, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV; Odborník v oblasti: Experimentálna onkológia; Vlárska 7, 833 91 Bratislava; Tel.: 02/59327260; E-mail: exonbab@savba.sk; za získanie presnejších informácií o regenerujúcich bunkách a popísanie existencie nového tzv.´3. typu hematogónov

RNDr. Darina Slameňová, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV; Odborník v oblasti: Experimentálna onkológia; Vlárska 7, 833 91 Bratislava; E-mail: exonslam@savba.sk; za dlhoročné skúmanie úlohy prirodzených antioxidantov pri ochrane genómu v cicavších bunkách atakovaných karcinogénmi.

Prof. Ing. Milan Moravčík, CSc., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity; Odborník v oblasti: Aplikovaná mechanika; Komenského 52, 010 26 Žilina; Tel.: 041/ 5135613; E-mail: mimo@fstav.utc.sk; za celoživotnú vedecko-výskumnú prácu v oblasti aplikovanej mechaniky (statiky a dynamiky konštrukcií dopravných stavieb), za rozvoj a aplikáciu teoreticko-experimntálnych metód pri hodnotení spoľahlivosti konštrukcií dopravných stavieb.

Prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc., Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava; Odborník v oblasti: Manažérstvo kvality; Pavlínska 16, 917 24 Trnava; Tel.: 033/ 2211263; E-mail:kik@mtf.stuba.sk; za vysoko významnú prácu, ktorú vykonával od nástupu do zamestnania až dodnes – za celoživotné dielo

Prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, Materiálovotechnologická fakulta Trnava; Odborník v oblastI: Technológie strojárskej výroby; J. Bottu 24, 917 24 Trnava; Tel.: 033/5521061; E-mail:Jozef.peterka@stuba.sk; za vybudovanie a vedenie unikátneho univerzitného pracoviska zaradeného do siete Hi-tech Laboratórií STU pod názvom „Laboratórium tvorby a výroby zložitých tvarových plôch“.

Ing. Andrea Šagátová, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava; Odborník v oblasti: Elektromateriálové inžinierstvo; Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava; Tel.: 02/60291595; E-mail: andrea.sagatova@elf.stuba.sk; za významné výsledky dosiahnuté vo výskume a vývoji novodobých polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia pre využitie v modernej digitálnej rádiografii

Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV,Košice; Odborník v oblasti: Lomová mechanika krehkých materiálov; Watsonova 47, 043 53 Košice; Tel.: 055/7922402; E-mail: dusza@imrnov.saske.sk ; za vynikajúce výsledky v rámci vedecko-výskumnej celoeurópskej spolupráce.

Ing. Jurij Sidor, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV, Košice; Odborník v oblasti: mikroštruktúrne inžinierstvo ocel; Watsonova 47, 04353 Košice; Tel.: 055/7922448; E-mail: sidor@imrnov.saske.sk ; za príspevok k objasneniu mechanizmu selektívneho rastu zŕn pomocou difúzne alebo deformačne kontrolovaného pohybu hraníc zŕn.

Pozdravný list od Member of the European Commission

Jána Figeľa

účastníkom slávnosti odovzdávania ocenení

„Vedec roka SR 2005“

Brusel, 14. marca 2006

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia!

rád by som touto cestou srdečne pozdravil všetkých účastníkov slávnosti „Vedec roka SR 2005.“ Dovoľte mi pri tejto príležitosti vyjadriť osobitné blahoželanie všetkým Vám, ktorí dnes získate ocenenia a čestné uznania.

Som presvedčený, že slovenská veda môže, najmä vďaka vysokej kvalite svojej ľudsko-odbornej základne, významne prispieť k ďalšiemu rozvoju našej spoločnej Európy. Želám Vám k tomu všetkým veľa síl, ďalšej inšpirácie, podporu a porozumenie od ľudí v službe spoločnému dobru.

S pozdravom pre všetkých Ján Figeľ

*

Jedna z viacerých odpovedí na otázku:„Čo slovenská veda dáva a môže dať Slovensku a svetu“:

Odpovedá:

Doc. Ing. Ján Gaduš, PhD., Mechanizačná fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre:

(Ocenený: Za výsledky v programoch EÚ 2005)

Postavenie vedy na Slovensku je dlhodobo niekde na jednom z posledných miest záujmu spoločnosti ako celku. S tým súvisí aj jej neuspokojivé financovanie, nedostatočná materiálovo-technická základňa a množstvo nedoriešených otázok organizačného charakteru. S postavením vedy úzko súvisí aj postavenie vedcov – úspešní vedeckí pracovníci sa len výnimočne stávajú spoločensky uznávanými celebritami, ktorých práca a osobnosť by bola prezentovaná v médiách a slúžila by ako pozitívny vzor hodný nasledovania.

Veda sa však málokedy v histórii tešila hlučným ováciám. Bola vždy spojená skôr s tichou, solitérnou atmosférou, s nadšením a obetavou prácou jednotlivcov, ktorí sa nehnali za peniazmi, ale ktorých fascinovalo nepoznané, pre ktorých samotné spoznávanie bolo vždy tou najväčšou odmenou a satisfakciou.

Dnešná veda sa však čoraz viac stáva skôr tímovou, ako individuálnou prácou, aj keď za každým kúskom vykonanej práce treba vidieť aj osobný prínos každého tvorivého jedinca. Veda je tiež čoraz viac podmienená zložitým a technologicky náročným prístrojovým vybavením, bez ktorého si mnohí vedci svoju prácu - či už v štádiu zberu alebo analýzy údajov, prípadne pri interpretácii výsledkov - už nevedia ani predstaviť a objektívne povedané v mnohých prípadoch ani nie je možná.

Sídlom vedy na Slovensku sú jednak špeciálne, pre tento účel ustanovené vedecko-výskumné inštitúcie, a jednak

vysoké školy. Ak by sme spočítali množstvo týchto inštitúcií a univerzít, možno by sa nám zazdalo, že ich počet je pre malé Slovensko viac než dostatočný a že výsledky ich práce nie sú až také prevratné. Úspešnosť vedeckej práce je však pomerne ťažko merať – nestačí vyjadriť ju len objemom spotrebovaných finančných prostriedkov alebo počtom vynálezov či prijatých patentov.

Vedecký pokrok sa totiž len málokedy udeje za „veľkého tresku“. Skutočne veľké objavy sa veľkými často stávajú až z historického, retrospektívneho pohľadu, keď sa spoločnosť spätne pozrie na to, ako ten či onen objav zmenil, či uľahčil život človeka a spoločnosti, ako prispel k ďalším nadväzným objavom. V aktuálnom čase sa aj veľký objav môže zdať len malým, nepatrným zrnkom v mozaike vedeckých výsledkov a prínosov. Často krát sa v aktuálnom čase objav ani za objav nepovažuje, možno sa nežičlivým okolím aj znevažuje, a naviac – ako všetko nové – len ťažko sa presadzuje a uvádza do života.

A navyše, sotva je možné očakávať, že krajina s počtom 5 miliónov obyvateľov bude rovnako vedecky produktívna ako krajina s 50 či 500 miliónmi obyvateľov. Myslím si však, že rovnako ako v minulosti, tak aj teraz Slovensko malo a aj má vedeckých nadšencov, ktorí majú dosť odvahy a znalostí na to, aby v „mori“ vedy plávali ako „malé parníčky“ v jednom šíku s „transkontinentálnymi krížnikmi“. Možno sa slovenská veda v tomto mori javí len ako malá bodka, ale aj táto bodka je dôležitá, pretože môže signalizovať – rovnako ako bodka vo vete – istý predel. A môže ísť o veľmi vážny a dôležitý predel.

Slovensko však dáva – aj napriek mnohým spochybňujúcim hlasom – mladým ľuďom vzdelanie na veľmi dobrej úrovni, čo je základným predpokladom ich úspešnej práce aj na poli vedy. V tejto súvislosti by bolo potrebné zdôrazniť práve slovo základ, pretože naše základné a stredné školy sa pri príprave a realizácii vzdelávacieho procesu väčšinou orientujú na pomyselného „stredného“ žiaka a túto tendenciu si osvojilo aj naše vysokoškolské vzdelávanie. Čo nám chýba, je výchova „špičiek“, elitná výchova tých, ktorí vykazujú nadpriemerné výsledky v niektorom zameraní. Takýchto mladých ľudí je potrebné viac motivovať, venovať im už vo vysokoškolskej príprave viac pozornosti, poskytnúť im k ich práci aspoň relevantné dobe, ak už nie dobu predstihujúce, materiálno technické vybavenie študijného prostredia.

Otvorením hraníc sa rozšíril aj priestor pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu a výmenu skúseností, čo mnohí vedeckí pracovníci s nadšením privítali. Má to však aj istú negatívnu stránku, a to, že sa otvoril priestor aj pre odliv mladých vedeckých kádrov do zahraničia, kde ich často krát zlákajú buď lepšie pracovné podmienky z hľadiska prístrojového vybavenia alebo lepšie finančné ohodnotenie. Tým sa slovenská veda čiastočne ochudobňuje o istý vedecký potenciál, ale na druhej strane úspešní slovenskí vedeckí pracovníci aj takto zviditeľňujú Slovensko.

Treba však povedať aj to, že aj napriek tomu, že v ostatnom čase akoby sa vede začalo venovať viac pozornosti

tým, že boli vytvorené rôzne agentúry na podporu vedy, práca sa pre vedcov vôbec neuľahčila a nestala sa radostnejšou. Naopak, v záplave tých, ktorí sa na vede chcú len priživovať a vykazovať prehľady o výsledkoch tých, ktorí vedu skutočne ešte robia (ale možno už dlho nebudú), sú vedci nútení „rekvalifikovať sa“ za administrátorov, ktorí väčšinu svojho času trávia hľadaním a študovaním konkurzných podmienok a termínov tej ktorej agentúry, písaním projektov a správ, po posúdení ktorých im príslušné agentúry ani len neoznámia stanovisko hodnotiteľov, a ak už aj v konkurencii uspejú, nasleduje ďalšia tortúra so zdolávaním rôznych administratívnych obmedzení pri nákupe potrebnej techniky. Vedecká práca sa takto stáva aj sizyfovskou prácou.

Je až obdivuhodné, koľko slovenských vedeckých pracovníkov dosahuje výsledky na európskej ba aj svetovej úrovni, o čom svedčí ich zapojenie sa do medzinárodných vedeckých tímov a záujem o výsledky ich vedeckej práce aj v zahraničí. Dokladom je aj fakt, že slovenská veda vstúpila do Európskeho výskumného priestoru (European Research Area) skôr ako sa stalo Slovensko plnoprávnym členom EÚ.

Zákony a nariadenia sa inak vidia z poslaneckých lavíc ako z pozície človeka, ktorý ich má uplatňovať v reálnom živote, resp. sa im podrobovať. Veda a vedecký pokrok sa však nedá nariadiť ani riadiť zo zákona. Vedec musí mať najprv sám vieru v seba a v svoje schopnosti, ale musí mať aj dôveru spoločnosti v to, čo robí. Pretože ako už pred mnohými rokmi povedal Albert Einstein „hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať“. E-mail: Jan.Gadus@ uniag.sk

Hudobno-spievaný pozdrav (hymnus) slovenskej vede (premiéra na odovzdávaní ocenení „Vedec roka SR 2005):

Ave, ave, scientia Slovacca

Ave, ave! Scientia Slovacca !

Ave, ave! Scientia slovacca !

Avete vos ! Avete vos !

Scientiarum communitas….Sciencia ! Slovacca ! Ave! Ave !

(List (mail) od prof Dvurečenského 28. apríla 2006 organizátorom akcie „Vedec roka SR 2005“):

Chcel by som Vam este raz podakovat, lebo vdaka Vasej iniciativite sa matematika dostala na stranky novin, do radia a televizie. Vdaka tomu som sa dozvedel o inicaitivite americkeho prezidenta Busha z febr. t.r. o inicitivite na podporu matematiky a fyziky a prirodnych vied.Rozhodli sa stiahnut 10 mlrd. USD z biologickeho vyskumu a dali ho na podporu matematiky a fyziky.

S pozdravom A. Dvurecenskij

P.S. Este aj v tychto dnoch sa objavuju clanky o matematike: Telepus z minuleho tyzdna a najnovsi Quark.

Mathematical Institute Slovak Academy of Science, Stefanikova 47, SK-814 73 Bratislava

Slovakia; Fax: 00421/2/52497316; Phone: 00421/2/52492751; web: www.mat.savba.skRok 2006

Širšiu informáciu - aj s fotografiami – možno nájsť v Aktualitách SAV 3. apríla 2007 (www.sav.sk)

(z nej vyberáme) :

Vedcom roka prof. Pavol Šajgalík

V pondelok 2. apríla v sále ZSVTS v Bratislave vyhlásili výsledky 10. ročníka oceňovania osobností pod názvom "Vedec roka 2006". Vyhlasovateľom podujatia je už tradične Journaliste-Studio (J/S) v spolupráci s Klubom vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov (KVTŽ SSN). Odborné gestorstvo zabezpečujú v riadiacom výbore zástupcovia SAV, Ministerstva školstva a Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). Pri vyhodnocovaní návrhov na ocenenia spolupracujú aj ďalší odborníci.

Predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov SSN Ľubomír Lenoch privítal na podujatí predovšetkým hostiteľa, predsedu ZSVTS doc. Pavla Molnára, ďalej predsedu SAV prof. Štefana Lubyho, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie prof. Vladimíra Báleša a ďalšie osobnosti slovenskej vedy, vzdelávania aj spoločnosti. Moderátorom slávnosti bol člen riadiaceho výboru podujatia Viliam Novák z Ústavu hydrológie SAV.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách získali:

• Vedec roka SR 2006:

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave,

odborník v oblasti progresívne keramické materiály.

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. bol ocenený za výsledky vedeckého výskumu, ktoré boli publikované v roku 2006 v 9 CC publikáciách a boli predmetom prihlášky vynálezu.

• Technológ roka SR 2006:

Ing. Dušan Čáni, hlavný projektant mikroelektronických systémov ZTS VVÚ Košice, odborník v oblasti mikroelektronické riadiace systémy.

Ing. Dušan Čáni bol ocenený za návrh obzvlášť presných pohonov pre nasmerovanie lúča hadrónov na úrýchlovači LHC v CERN v Ženeve.

• Mladý výskumník roka SR 2006:

MUDr. Mária Pallayová, Ústav fyziológie a spánkové laboratórium, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, odborníčka v oblasti Všeobecné lekárstvo, diabetológia a spánková medicína.

MUDR. Mária Pallayová získala ocenenie Mladý výskumník roka SR 2006 za nové poznatky o vplyve a následkoch spánkového apnoe na glykémiu u pacientov so súčasným diabetes mellitus (DM), typu 2.

* Ocenený za výsledky v medzinárodných projektoch EÚ v roku 2006:

RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD., vedecký pracovník Oddelenia fyziky nízkych teplôt Ústavu

experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, odborník v oblasti fyzika tuhých látok – fyzika a

technika nízkych teplôt.

RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD. je ocenený za významný príspevok pri dosiahnutí supravodivosti v kremíku a za výsledky výskumu v oblasti nových typov supravodičov.

• Uznanie za celoživotné dielo v SR:

Prof. Ing. Michal Uher, DrSc., emeritný profesor organickej a bioorganickej chémie na Katedre organickej chémie FCHPT STU v Bratislave, odborník v oblasti bioorganická chémia.

Prof. Ing. Michal Uher, DrSc. bol ocenený za významný prínos pri objasnení vlastností a využitia prírodných a syntetických sladidiel a za založenie školy bioorganickej chémie.

* Osobitné uznanie:

Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.,

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, odborník v oblasti filozofia, teológia, religionistika, právo.

Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. je ocenený za priekopnícku prácu v oblasti stabilizácie rodín

a manželstiev v multikultúrnej a multireligióznej spoločnosti a za výsledky výskumu zameraného na zachovanie slovenskej národnej identity v kontexte rastúceho tlaku globalizácie.

Okrem ocenení v hlavných kategóriách riadiaci výbor udelil aj viacero čestných uznaní.

Za ocenených sa poďakoval "Vedec roka 2006" prof. Pavol Šajgalík, ktorý sa vo svojom príhovore zamyslel na tým, či vlastne Slovensko potrebuje vedu. "My, vedeckí pracovníci, žijeme istým spôsobom šťastnú dobu," konštatoval Pavol Šajgalík. "Veď v súčasnosti slová o vedomostnej ekonomike skloňuje nielen každý televízny redaktor a sú súčasťou každej analýzy a ekonomickej prognózy, ale hrdí sa nimi aj každý politik a je pravdepodobné, že toto slovné spojenie rezonuje v celej spoločnosti. Veda sa stala favoritom a verbálnou zárukou nášho ekonomického úspechu. Je to povšimnutiahodné aj preto, že len v nedávnej minulosti museli vedeckí pracovníci obhajovať svoju existenciu, doslova bojovať o holý život," - pokračoval, aby na záver mohol pripomenúť: "To, že tu dnes stojíme, ocenení s uznaním nielen vedeckej obce je úžasná vec! Zakladá to nádej, že spoločnosť má dosť trpezlivosti na dlhú cestu, ktorá aj na Slovensku prinesie dosť základných poznatkov vedúcich k inováciám dávajúcim predpoklad k ekonomickej úspešnosti."

V rámci slávnosti vystúpil aj predseda SAV prof. Štefan Luby, ktorý vysoko ocenil prácu organizátorov súťaže o "Vedca roka", najmä hlavného organizátora súťaže Ľubomíra Lenocha. "Ide totiž o to, aby sme popularizáciou vedy získavali tolerantnosť verejnosti k nej – nazdávam sa, že táto tolerantnosť už tu je dosť dobrá – ale predovšetkým aby verejnosť mohla čerpať z poznatkov výskumu, aby pokrok rýchlejšie napredoval," pripomenul predseda SAV. "Som presvedčený, že bez

vedy a techniky by pokroku nebolo, respektíve by bol pomalší. Ale nejde len o pokrok. V tejto etape ide aj o niečo, čomu hovoríme udržateľnosť. Takže ide o pokrok, ale vyvážený udržateľnosťou."

******

Na záver slávnosti predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov SSN Ľubomír Lenoch vyhlásil 11. ročník súťaže o "Vedca roka" na rok 2007 (kontakt: journalist@centrum.sk)....

Čestné uznania udelené v rámci udeľovania ocenení „Vedec roka SR 2006“:

RNDr. Marián Sedlák, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice;

e-mail: marsed@saske.sk; Odborník v oblasti: fyzikálny chémia /chemická fyzika polymérov a supramolekulárnych struktur ;Ocenený za: objavenie, popísanie a čiastočné vysvetlenie pôvodu nových javov týkajúcich sa štruktúry hmoty v kvapalnom stave.

*

Ing. Peter Gemeiner , DrSc., Chemický ústav SAV , Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava;

e-mail: chempege@savba.sk; Odborník v oblasti : biotechnológia/biochémia ; Ocenený za: Biosenzory v biotechnológii ; Nové enzýmové technológie ; Biorozpoznávacie technologie.

*

Ing. Rudolf Toman, DrSc., Virologický ústav SAV: Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

e-mail: virutoma@savba.sk ; (a jeho kolektív v zložení: z Virologického ústavu SAV: Ing. Katarína Slabá, Ing. Eva Betinová, Ing. Ľudovít Škultéty, PhD., Ľudmila Hasíková, Margita Benkovičová; zo s. r. o. Dolfin:Ing. Miloslav Mikula , PhDr. Vladimír Stanko; Odborná oblasť: Proteomické štúdie infekčných baktérií. Výskum a vývoj metód pre rýchlu identifikáciu/diagnostiku baktérií zaradených do skupiny potenciálnych bioteroristických agensov. Štúdium patogenézy a imunity Q horúčky a iných rickettsiových a chlamýdiových nákaz, výskum, vývoj a príprava a diagnostík/vakcín v tejto oblasti. Štruktúra a funkcia sacharidových biopolymérov a proteínov; Ocenenie za:Diagnostiku infekcií rickettsiového a chlamýdiového pôvodu. Výskum, vývoj a výroba komerčních diagnostických preparátov (diagnostických zdravotníckch pomôcok in vitro).

Odborný prínos výsledku: Výskum, vývoj a výroba diagnostických preparátov (diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro) pre jednoduchú, rýchlu a citlivú sérologickú diagnotiku Q horúčky a infekcií chlamýdiového pôvodu. Oblasť aplikácie : pri zamestnaniach s vysokým rizikom nákazy. Potenciálnym komerčným používateľom je Dolfin, s. r. o.

*

Mgr. Andrea Zemánková-Mesiarová, PhD., rodená Mesiarová, Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava; e-mail: mesiar@mat.savba.sk; Odborníčka v oblasti: matematika; Ocenenie sa navrhuje za:Súbor prác v oblasti základov viachodnotových logík a fuzzy logiky v popredných svetových časopisech; Odborný prínos výsledku:Rozšírenie teoretických základov viachodnotových logík a fuzzy logiky.

*

Doc. PhDr. Peter Žeňuch , PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Panská 26,813 64 Bratislava; tel.: 02/

54418359; Odborník v oblasti: slavistika; Ocenený za:Cyrilské paraliturgické piesne. Publikácia vyšla

v renomovanom nemeckom vydavateľstve vedeckej literatúry Bohlau-Verlag. Vydaniu tejto práce predchádzali niekoľkoročné archívne a terénne výskumy na východnom Slovensku, na Ukrajine i v NSR.

*

RNDr. Jozef Strečka, PhD., Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Park Angelinum 9, 044 54 Košice; e-mail:ufv@upjs.sk; Odborník v oblasti : teória kondenzovaných látok; Ocenený za: Významný pôvodný príspevok v „Teórii exaktne riešiteľných štatistických modelov“.

*

MUDr. Pavol Joppa, Klinika pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty UPJŠ L.Pasteura v Košiciach, Rastislavova 43, 041 90 Košice; e-mail: pjoppa@medic.upjs.sk

Odborník v oblasti: klinický biomedicínsky výskum; Ocenený za: Publikovanie pôvodnej vedeckej práce „Systémový zápal u pacientov s CHOCHP a pľúcnou hypertenziou“ v časopise Chest 2006, kde navrhovaný je prvým autorom. Referencia zverejnená na web-stránke Fakultnej nemocnice www.fnlp.sk).

*

Ing. Róbert Hudec, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Katedra telekomunikácií, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina ; e-mal: robert.hudec@fel.uniza.sk; Odborník v oblasti: telekomunikácie;

Ocenený za : Metódy číslicového spracovania signálov/obrazu a ich aplikácie v medicíne a doprave ako aj podieľanie sa na návrhu systémov SYDMOS ( SYstém pre Diaľkové Monitorovanie zdravotného Stavu) a SYDES (Systém konektivity k Dátam E-zdravotného stavu), ktoré sú určené na meranie a evidenciu biodát mobilných/imobilných pacientov/klientov v bežnom živote, v nemocniciach, atď.

*

Mgr. Vladimír Puchart, PhD., Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava 45;

tel.: 02/59410-201; Odborník v oblasti : enzymológia sacharidov; Ocenený za: Stanovenie substrátovej špecifity a regiošpecifity rôznych esteráz pôsobiacich na esteroch sacharidov, objasnenie štruktúry a nového katalytického mechanizmu unikátneho typu acetylxylánesteráz absolútne špecifických pre estery sacharidov.

*

Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc., Ústav riadenia výrobných procesov, FBERG, Technická univerzita v Košiciach , B. Nemcovej 3, 042 00 Košice ; e-mail: Igor.Podlubny@tuke.sk ;

Odborník v oblasti: Aplikovaná matematika, matematické modelovanie a riadenie procesov

Ocenený za: Priekopnícky ucelený výskum medzinárodného významu v oblasti diferenciálnych rovníc

neceločíselného rádu a ich aplikácií; Odborný prínos výsledku: Hlavný vedecký prínos spočíva: a) v rozpracovaní nových metód riešenia diferenciálnych rovníc neceločísleného rádu a v objasnení ich princípov. Tieto metódy sú celosvetovo aplikované v praxi; b) v utvorení novej oblasti aplikácií v teórii riadenia - teórii sústav a regulátorov neceločíselného rádu.

*

Prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, 91843 Trnava; e-mail: kneslusa@truni.sk ; Odborník v oblasti: Psychológia, patopsychológia ; Ocenený za: Prof. Ladislav Požár je považovaný za zakladateľa nového vedného odboru na Slovensku – patopsychológie, t. j. psychológie ľudí s rozličným druhom postihnutia. Z psychologického hľadiska vymedzil pojem „človek s postihnutím“, pričom v tomto vymedzení vychádza z hlavných problémov postihnutého človeka a osobitostí poznávania okolitého sveta. Svoje názory na predmet tejto vedy i špecifiká vedeckých metód sústavne publikoval a oboznamoval tak so svojím zameraním celú vedeckú psychologickú a tiež špeciálnopedagogickú odbornú verejnosť. V jeho škole je podstatné, že pri skúmaní osobitostí psychiky postihnutých nevychádza z toho, čo je odlišné, čo postihnutých odlišuje od tzv. normálnych ľudí, ale z toho, čo majú spoločné, čo majú postihnutí uchované. Práve tam vidí východisko k ich skúmaniu a rozvíjaniu. Ide o koncepciu, ktorá je na Slovensku v psychologických kruhoch akceptovaná a akceptovaná je aj v Českej republike. Z poznania psychiky a najmä osobnosti postihnutých odvodzuje psychologické východiská úspešnej školskej a sociálnej integrácie a tak túto svoju teóriu vnáša do špeciálnopedagogickej praxe.

*

Ing. Miroslav Koseček, PhD., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. ,Kopčianska 14, 851b01 Bratislava 5;

e-mail: pzvar@pzvar.sk; Odborník v oblasti : Technológia zvárania laserom; Ocenený za: Vysokovýznamné práce vykonávané ako celoživotné dielo v oblasti technologického výskumu high-tech a realizácie priemyselných aplikácií elektrónolúčového a laserového zvárania , kde bol priekopníkom a hlavným

realizátorom týchto technológií v Československu; Odborný prínos výsledku:spočíva najmä vo vyriešení

technológie zvárania , navárania a povrchového kalenia mnohých špeciálnych a ťažko zvariteľných materiálov elektrónovým lúčom a laserom a elektrotroskovým zváraním. V oblasti priemyselných aplikácií je

to zvarenie najmä súčiastok leteckých motorov, rotorov turbokompresorov, rotorov turbín laserového

povrchového kalenia a navárania viacerých aj veľkorozmerových výrobkov pre vodné turbíny a zváranie vysokoexponovaných dielcov pre jadrovú energetiku.

*

Prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc., Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava; tel.: 033/5939376čš; Odborník v oblasti: Dejiny kultúry, literárnej vedy a dejín slovenského politického myšlenka; Ocenený za: o. i. za práce vydané po roku 1989 pod názvami Sizyfovský údel a Zrod novodobej slovenskej kultúry, ako aj množstvo štúdií, ktoré sa koncentrujú na sféru literatúry, kultúry a jej vplyvu na politiku, sú významnou a neprehliadnuteľnou súčasťou hľadania našej kultúrnej identity.

*

Prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc., Ústav chemických vied PF UPJŠ, Katedra organickej chémie, Košice; e–mail: pavol.kristian@upjs.sk; Odborník v oblasti: organická chémia; Ocenený za: Zásadný prínos k formovaniu a rozvoju organickej chémie na Slovensku. Vedecké pôsobenie prof. Kristiana sa prejavuje vo viacerých rovinách. Predovšetkým je to excelentný výskum v oblasti chémie heterokumulénov, najmä izotiokyanátov a heterocyklických zlúčenín na báze akridínov. Bol 20 rokov vedúcim štátnych úloh základného výskumu a výskumných úloh pre potreby praxe, v rámci ktorých okrem množstva publikácií a patentov spolu so spolupracovníkmi vyvinul liečivo proti trichophýciam vyrábaného v Slovakofarme Hlohovec pod názvom TRICHOPHYTOCIT. Neskôr bol vedúcim projektov VEGA...Na Katedre organickej chémie pôsobí ako emeritný profesor.

*

Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Sklabinská 26, 037 53 Martin; e-mail: nosalova@lefa.sk; Odborníčka v oblasti: farmakológia respiračného systému; Oceneniá za: vedecko-výskumná činnosť v oblasti farmakolópgie respiračného systému.

*

Ing. Vladimír Kováčik, DrSc., Chemický ústav SVA, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava

e-mail: chemvkov@savba.sk ; Odborník v oblasti: Štruktúrna analýza biomolekúl, hlavne hmotnostná spektrometria; Ocenený za:Od roku 1967 sa ako prvý na Slovensku venuje uplatňovaniu metód Hmotnostnej spektrometrie (HS) v štrukturálne analýze organických zlúčenín. Publikoval 145 pôvodných vedeckých prác, výsledky práce prezentoval na 120 medzinárodných konferenciách . Zodpovedný riešiteľ 10 výskumných úloh, resp. projektov. Vychoval 5 doktorantov. Člen Internatiponal Comitee of International Society for Mass Spectrometry, člen American Society for Mass Spectrometry.

*

Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU

v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; e-mail: Vladimir.Gozora@uniag.sk; Odborník v oblasti : ekonomické vedy; Ocenený za: - za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR, najmä v rámci štátnych programov výskumu a vývoja podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoj; ako aj - za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci medzinárodnej spolupráce, ktoré sa uplatnili v hospodárskej a spoločenskej praxi SR, alebo významne prispeli k rozvoju poznania v celosvetovom meradle.

*

Prof. MUDr. Mária Tajtáková, PhD., Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice; e-mail: tajtakov@central.medic.upjs.sk ; Odborník v oblasti : endokrinológia

Ocenená za:o.i. za sonografickú diagnostiku endokrinných orgánov, menovite štítnej žľazy, príštítných žliaz a nadobličiek. V rámci celého bývalého Československa bola jednou z prvých, ktorí túto zobrazovaciu metodiku zvládli a zaviedli do diagnostického algoritmu. Je v tomto smere stále školiteľkou v rámci postgraduálneho vzdelávania.

*

Profesor MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc., Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava; e-mail: tomas.trnovec@szu.sk ; Odborník v oblasti : farmakológia, toxikológia, environmentálne zdravie; Ocenený za:Celoživotné dielo a vedecký prínos v oblasti pohybu a účinku xenibiotík v organizme – najmä organických chlórovaných zlúčenín u človeka. Je roešiteľom a koordinátorom viacerých medzinárodných projektov v rámci 5. a 6 RP EÚ a bilaterálnych spoluprác s inštitúciami v USA a ďalších krajinách. Jeho vedecké dielo je dokumentované zoznamom publikácií, ktorý je súčasťou tohto návrhu. Jeho vysokú odbornosť a vedecký kredit ďalej dokumentujú početné pozvania a vyžiadané prednášky na významných svetových univerzitách a vedeckých inštitúciách, ako aj citovanosť jeho prác vo svetových vedeckých databázach.

Prejav Vedca roka SR 2006 – prof. Šajgalíka - na slávnosti oceňovania:

Vážené dámy, vážení páni,

my, vedeckí pracovníci žijeme istým spôsobom šťastnú dobu. Veď v súčasnosti slová o vedomostnej ekonomike skloňuje nielen každý televízny redaktor a sú súčasťou každej analýzy a ekonomickej prognózy, ale hrdí sa nimi aj

každý politik a je pravdepodobné, že toto slovné spojenie rezonuje v celej spoločnosti. Veda sa stala favoritom a verbálnou zárukou nášho ekonomického úspechu. Je to povšimnutiahodné aj preto, že len v nedávnej minulosti museli vedeckí pracovníci obhajovať svoju existenciu, doslova bojovať o holý život. Sám som bol účastníkom diskusie, keď predseda predstavenstva Slovnaftu verejne tvrdil, že vedcov nepotrebuje a potrebné inovatívne technológie si kúpi v zahraničí, alebo dodnes sú aktuálne slová jedného z čelných predstaviteľov Duslo Šaľa o tom, že tieto firmy prinášajú do štátneho rozpočtu najviac peňazí a tak vedci budú robiť to, čo im oni nadiktujú a nie publikovať akési nič nehovoriace publikácie v zahraničných časopisoch.

Je veda naozaj tým čarovným prútikom prinášajúcim ekonomický úspech? Nuž, ak sa na to dívame z pohľadu bibliometrických ukazovateľov, je holým faktom, že ekonomicky najúspešnejšie štáty, ako sú USA, Japonsko a vyspelé štáty západnej Európy, vedú v počte publikácií na obyvateľa. Do tejto elitnej skupiny sa dostala aj Čína a India. Tak ako je to vlastne, sú tie nič nehovoriace publikácie hybnou silou rozvoja spoločnosti, alebo len následkom ekonomického úspechu? Tým, že hovoríme o Číne a Indii, asi je bližšie k pravde to prvé tvrdenie. Pre objektívnosť je však nutné jedným dychom dodať, že vedecký výsledok sám o sebe bez inovatívneho nápadu vedúceho k návrhu výrobku, jeho výrobe a predaju asi ekonomiku žiadneho štátu dopredu nepohne. Vedecké poznatky sú len nutnou, nie však postačujúcou podmienkou ekonomickej sily krajiny. V znalostnej ekonomike asi neexistuje jednoduchá schéma obchodu, že z dnes investovanej koruny zajtra získam dve! Veda je beh na dlhé trate. Až isté nadkritické penzum výsledkov základného výskumu s dávkou invencie vedie k inovatívnym nápadom, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu. Vedci sú na začiatku tohto cyklu, spravidla nie sú to však vedci, ktorí vytvárajú ekonomickú a inovatívnu víziu. Tú musia mať reprezentanti priemyslu. Tí musia nájsť spoločnú reč s vedcami a navyše musia mať dostatok trpezlivosti, kým ich investovaná koruna prinesie dve! A rizikový kapitál, ten obyčajne investuje štát, aspoň vo vyspelých štátoch sveta. Pokiaľ sa tak nestane, veda sa opäť dostane na okraj záujmu spoločnosti. Investovaná koruna neprinesie dve, vedci sa opäť utiahnu do úzadia a budú trpezlivo čakať na lepšie časy. Nebude to tak prvýkrát v histórii. Vedci si často museli zarábať na živobytie rôznym spôsobom, je známe, že mnohí astronómovia robili astrológov a predpovedali budúcnosť panovníkov, len aby získali peniaze na astronomické pozorovania. A naopak, Japonci zase tvrdia, že u nich je pre vedcov najlepšie obdobie ekonomickej recesie, pretože vtedy politické elity investujú do vedy najviac peňazí. Tak ako je to s vedou naozaj? Je nutná pre rozvoj ekonomiky spoločnosti? Ja verím, že áno.

To, že tu dnes stojíme, ocenení s uznaním nielen vedeckej obce je úžasná vec! Zakladá to nádej, že spoločnosť má dosť trpezlivosti na dlhú cestu, ktorá aj na Slovensku prinesie dosť základných poznatkov vedúcich k inováciám dávajúcim predpoklad k ekonomickej úspešnosti.

Ocenení v jednotlivých kategóriách. Zľava Ján Baláž, doc. Ján Gaduš, Jana Jakubíková, prof. Anatolij Dvurečenskij a prof. Jozef Čižmárik.

 

Predsednícky stôl - zľava Ľubomír Lenoch, Róbert Szabó, doc. Pavol Molnár, prof. Štefan Luby, Marián Jusko, Zuzana Krútka a moderátor celého podujatia Viliam Novák.

 

Pred objektívmi fotoaparátov po prevzatí ocenení. Zľava prof. Pavol Šajgalík, Ing. Dušan Čáni, Mária Pallayová, Jozef Kačmarčík, prof. Ján Duda a prof. Michal Uher.

 

Na slávnosti oceňovania „Vedec roka SR 2005“ odznela premiéra piesne-hymnusu „Ave, ave, scientia Slovaca“. Zaspievala hudobná skupina M&D (Stanová a Denčo). Autor melódie a textu: Ľubomír Lenoch.

 

Oceňovanie „Vedec roka 2004“ bolo v Slovenskom rozhlase

 

Ocenení za rok 1998: zľava Krčméry, Simančík, Vrzgulová, Šáro

 

Vladimir Krčméry pri preberaní ocenenia „Vedec roka SR 1998“

 

Vedec roka SR 1997 Vladimír Bužek

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.