Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Silvia Miháliková PhD.

Národné projekty

* Spoločenská morálka a hodnotové dilemy v politickom diskurze

Social Morale and Value Dilemmas in Political Discourse

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kusá Zuzana CSc.

* Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku

Elections to the bodies of communal self-government in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zagrapan Jozef PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ