Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Peter Ferus PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

BOTTOMS-UP - Biodiverzita lesov mierneho pásma orientujúca udržateľnosť hospodárenia unifikáciou perspektív
Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying prespectives
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.
Doba trvania: 13.11.2019 - 12.11.2023


Národné projekty

Invázny potenciál cudzokrajných javorov (Acer sp.) na Slovensku
Invasive potential of non-native maples (Acer sp.) in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ