Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Kamila Urban, PhD.

Mgr. Kamila Urban, PhD. je samostatnou výskumnou pracovníčkou (IIa) na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a odbornou asistentkou na katedre psychológie Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Českej republike, kde prednáša kurzy vývinovej a edukačnej psychológie. Jej výskumné zámery sa sústreďujú na kognitívny, jazykový a najmä metakognitívny vývin detí od predškolského veku a autoregulované učenie v školskom veku. V roku 2015 absolvovala študijný pobyt na University of Bern v Švajčiarsku, kde vyvíjala nástroje na zisťovanie metakognitívnych schopností detí predškolského veku pod vedením prof. Claudie Roebers a Dr. Van Loon, ktoré adaptovala na slovenské prostredie a výskumne ďalej vyvíjala. V roku 2021 získala Fulbrightovo štipendium na výskumnú stáž a pôsobila na North Carolina State University v USA, kde spolupracovala s prof. Johnom Nietfeldom na vývoji online metakognitívneho vzdelávacieho prostredia.